Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo thực tập chuyên đề KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Được đăng lên bởi huynhthaonguyenkt01-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thực Tập Tốt Nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế CNH – HĐH hiện nay thì bất kỳ một doanh nghiệp nào ra đời cũng đều có
chung một mục đích là chạy theo thị trường để tìm kiếm lợi nhuận. Song lợi nhuận không dễ
dàng gì mà kiếm được, nếu có thể tìm kiếm lợi nhuận được một cách dễ dàng thì ai cũng có thể
kiếm được cả. Chính vì vậy các công ty, doanh nghiệp đua nhau cạnh tranh, ra sức quản lý, nâng
cao, khắc phục và ngày càng hoàn thiện để tìm lợi nhuận.
Với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đồng loạt ra đời. Do vậy, mà sự
cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt, lợi nhuận vì vậy cũng càng khó kiểm soát
được. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nói riêng hay các thành phần kinh tế nói chung cần
phải đặt ra cho mình một chiến lược phát triển phù hợp. Yêu cầu cấp thiết nhất cho các doanh
nghiệp là phải đặt ra cho mình một mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển mới, thay đổi
hệ thống quản lý, đề ra các phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra một sức mạnh
có thể cạnh tranh với sự phát triển đa dạng của môi trường cạnh tranh ngày càng phong phú, đa
dạng trong Thế Giới của môi trường kinh doanh hiện nay. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể
tồn tại và phát triển lâu dài được trong cơ chế mới, đồng thời khi đó hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp cũng phát triển có hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó em xin chọn đề tài:
“KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Á LONG” để làm đề tài báo cáo thực tập cho mình.
Đối tượng nghiên cứu: doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, giá
vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, các khoản giảm
trừ doanh thu, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh.
Phương pháp hạch toán: theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sử dụng phương pháp mô tả để mô tả, thu thập số liệu, phân tích thực tế các chứng từ, sổ sách tại
Công ty, mô tả lại toàn bộ công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh
doanh của Công ty nhằm đánh giá đúng thực tế, đưa ra nhận định và các giải pháp hoàn thiện, các
đề xuất hợp lý cho công tác kế toán của Công ty.
Tra cứu, thu thập, chứng từ kế toán Công ty đang sử dụng kết hợp với việc tham khảo một số
sách, bài giảng của thầy cô và một số đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

GVHD: NGUYỄN BẢO LÂM

1

Thực Tập Tốt Nghiệp

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Á LONG

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ...
Th c T p T t Nghi p
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế CNH – HĐH hiện nay thì bất kỳ một doanh nghiệp nào ra đời cũng đều có
chung một mục đích là chạy theo thị trường để tìm kiếm lợi nhuận. Song lợi nhuận không dễ
dàng gì mà kiếm được, nếu có thể tìm kiếm lợi nhuận được một cách dễ dàng thì ai cũng có thể
kiếm được cả. Chính vì vậy các công ty, doanh nghiệp đua nhau cạnh tranh, ra sức quản lý, nâng
cao, khắc phục và ngày càng hoàn thiện để tìm lợi nhuận.
Với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đồng loạt ra đời. Do vậy, mà sự
cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt, lợi nhuận vì vậy cũng càng khó kiểm soát
được. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nói riêng hay các thành phần kinh tế nói chung cần
phải đặt ra cho mình một chiến lược phát triển phù hợp. Yêu cầu cấp thiết nhất cho các doanh
nghiệp là phải đặt ra cho mình một mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển mới, thay đổi
hệ thống quản lý, đề ra các phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra một sức mạnh
có thể cạnh tranh với sự phát triển đa dạng của môi trường cạnh tranh ngày càng phong phú, đa
dạng trong Thế Giới của môi trường kinh doanh hiện nay. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể
tồn tại và phát triển lâu dài được trong cơ chế mới, đồng thời khi đó hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp cũng phát triển có hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó em xin chọn đề tài:
“KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Á LONG” để làm đề tài báo cáo thực tập cho mình.
Đối tượng nghiên cứu: doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, giá
vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, các khoản giảm
trừ doanh thu, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh.
Phương pháp hạch toán: theo phương pháp kê khai thường xuyên
Sử dụng phương pháp mô tả để mô tả, thu thập số liệu, phân tích thực tế các chứng từ, sổ sách tại
Công ty, mô tả lại toàn bộ công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh
doanh của Công ty nhằm đánh giá đúng thực tế, đưa ra nhận định và các giải pháp hoàn thiện, các
đề xuất hợp lý cho công tác kế toán của Công ty.
Tra cứu, thu thập, chứng từ kế toán Công ty đang sử dụng kết hợp với việc tham khảo một số
sách, bài giảng của thầy cô và một số đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
GVHD: NGUY N B O LÂM 1
Bài báo cáo thực tập chuyên đề KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo thực tập chuyên đề KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - Người đăng: huynhthaonguyenkt01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bài báo cáo thực tập chuyên đề KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 9 10 379