Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Chưa Từng Quen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
-

Vị trí và tầm quan trọng của đề tài

-

Lý do chọn đề tài

-

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

-

Nội dung khái quát báo cáo tốt nghiệp( Tên các phần)

8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI VỐN BẰNG TIỀN TIỀN TẠI
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT NAM CHI
NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG.
1.1 Khái niệm và đặc điểm về vốn bằng tiền
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm.
1.2 Phân loại.
1.3 Phương pháp kế toán vốn bằng tiền
1.3.1 Chứng từ kế toán
Phiếu thu
Phiếu chi
Bảng kiểm kê quỹ
Giấy nộp tiền
Giấy thanh toán tiền
Giấy đề nghị
1.3.2 Tài khoản sử dụng.
- TK 111 “Tiền mặt”
- TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”
1.3.3 Trình tự hạch toán
1.3.3.1 Kế toán tiền mặt
1.3.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
1.3.4 Sổ kế toán
1.4.4.1. Sổ kế toán chi tiết
1.4.4.2. Sổ kế toán tổng hợp
8

1.4 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY
TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT NAM CHI NHÁNH
TẠI ĐÀ NẴNG.

2.1. Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng
NHẬT NAM Chi Nhánh tại Đà Nẵng
2.1.1. Tình hình chung của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng
NHẬT NAM Chi Nhánh tại Đà Nẵng
- Quyết định thành lập : Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
công ty cổ phần số: 0400571872 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng
đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 04 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09 tháng
07 năm 2010.
- Hoàn cảnh ra đời :
- Tên công ty: SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT NAM.
- Tên giao dịch:NHATNAMCO.LTD
- Địa chỉ:Quận Ngũ Hành Sơn –TP Đà Nẵng
- Giam đốc:Trần Văn Trác
- Giấy phép kinh doanh:0301946136
- Mã số thuế:0301946136
- Tài khoản:ngân hàng Đông Á -0105154567
- Hình thức sở hữu vốn:Công ty TNHH.
- Quy mô của doanh nghiệp:quy mô vừa.
- Số vốn ban đầu:7.000.000.000đ.
- Điện thoai: 0511 3456765
- Fax:0511.3456789
8

- Chế độ kế toán:Ap dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây
Dựng NHẬT NAM Chi Nhánh tại Đà Nẵng
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại
Xây Dựng NHẬT NAM Chi Nhánh tại Đà Nẵng
2.1.3.1. Thuận lợi
2.1.3.2. Khó khăn

C

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Công
Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng NHẬT NAM Chi Nhánh tại Đà
Nẵng
2.1.4.1....
LỜI MỞ ĐẦU
- Vị trí và tầm quan trọng của đề tài
- Lý do chọn đề tài
- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
- Nội dung khái quát báo cáo tốt nghiệp( Tên các phần)
8
Bài báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo thực tập - Người đăng: Chưa Từng Quen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài báo cáo thực tập 9 10 343