Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo vật liệu

Được đăng lên bởi Ngọ Tuấn Anh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o THùC TËP TèT NGHIÖP ۩ SV: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phîp hiÖu
qu¶. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh, do vËy
doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng tr-
êng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi chÊt lîng ngµy cµng cao
gi¸ thµnh h¹. §ã môc ®Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngµnh
x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. N¾m b¾t ®îc thêi thÕ trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang
chuyÓn m×nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi nhu cÇu
tÇng, ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n lu«n kh«ng
ngõng phÊn ®Êu ®Ó t¹o nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong
thêi gian ho¹t ®éng, ngµnh x©y dùng b¶n cßn thùc hiÖn trµn lµn, thiÕu tËp
trung, c«ng tr×nh dang lµm thÊt tho¸t lín cÇn ®îc kh¾c phôc. Trong t×nh
h×nh ®ã, viÖc ®Çu t vèn ph¶i ®îc t¨ng cêng qu¶n chÆt c trong ngµnh x©y
dùng c¬ b¶n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÊp b¸ch hiÖn nay.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tríc mÆt lµ cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ,
chÝnh x¸c vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, bëi®©y lµ yÕu c¬ b¶n
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt
liÖu còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tiÕt
kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm sao cho mét lîng chi p nguyªn vËt liÖu ra
nh s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng, ®ã
còng biÖn ph¸p ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång
thêi tiÕt kiÖm ®îc hao phÝ lao ®éng héi. to¸n víi chøc n¨ng c«ng cô
qu¶n lý ph¶i tÝnh to¸n vµ qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã.
NhËn thøc ®îc mét c¸ch rµng vai trß cña to¸n, ®Æc biÖt to¸n
vËt liÖu trong qu¶n chi phÝ cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng cïng víi gióp ®ì cña
Phßng KÕ to¸n vµ ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o T¹ §×nh ChiÕn, em
®· ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty phÇn
Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ¸nh D¬ng.
VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc ë trêng kÕt hîp víi thùc
c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªnt liÖu C«ng ty phÇn Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i
¸nh D¬ng em xin viÕt ®Ò tµi: " to¸n nguyªn vËt liÖu hiÖn t¹iThùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p".
Trêng: C§ KT - KT Líp: KT11D
1
Bài báo cáo vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo vật liệu - Người đăng: Ngọ Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Bài báo cáo vật liệu 9 10 132