Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải kế toán hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi vohoangphuc1212
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢI KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
CHƯƠNG 2: Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Đầu Tư Tài Chính
Bài 2.1:
1. Định khoản:
-4/2: Nợ TK111/CóTK46121(nguồn KP thường xuyên)
100
- 6/2:NợTK66121(chi TX năm nay)/CóTK111
60
- 7/2:Nợ TK6622/CóTK112
27
- 9/2: NợTK111/Có TK112
120
- 10/2: Nợ TK334/Có TK111
120
- 15/2: NợTK112/CóTK5118
75,5
- 16/2: NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ)
53
- 18/2: NợTK111/CóTK5111
25,36
- 19/2: NợTK336(tạm ứng KP)/CóTK111
50
- 20/2: NợTK5111/CóTK3332
40
- 22/2: NợTK3332/CóTK111
40
- 23/2:NợTK112/CóTK4612
200
- 29/2: Nợ TK111/CóTK112
200
-30/2: NợTK6612/CóTK111
200
Bài 2.2:
- NợTK008(dự toán chi hoạt động TX)
80
- 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay) 30
b. Có TK008
30
- 5/3: Nợ TK334/Có TK111
19
- 7/3: Nợ TK152/CóTK111
16
- 8/3: NợTK111/CóTK5111
135
- 9/3: NợTK112/CóTK111
50
- 12/3: NợTK335/CóTK111
12
- 14/3: NợTK6612/CóTK111
5,54
- 15/3: NợTK6612/CóTK111
10,85
- 25/3: NợTK6612/CóTK111
9,8
- 25/3: NợTK112/CóTK46122
12
- 27/3: NợTK111/CóTK112
12
- 27/3: NợTK66122/CóTK111
12
BÀI 2.3
- 1/10: NợTK111/CóTK336
100
- 3/10: NợTK152/CóTK111
25
- 4/10: NợTK334/CóTK111
50
- 8/10: NợTK112/CóTK3111
750
- 9/10: NợTK341
200
CóTK211
180
CóTK111
20
-11/10: NợTK111/CóTK5111
30
- 13/10: NợTK112/CóTK5118
72

- 15/10: NợTK5111/CóTK3332
- 20/10: NợTK3332/CóTK111
- 23/10: NợTK112/CóTK4612
- 24/10: NợTK312/CóTK111
-26/10: NơTK112/CóTK5212
- 27/10: NợTK111/CóTK112
-28/10: NợTK336/CóTK4612
- 29/10:NợTK6612/CóTK111
- 30/10: NợTK5212/CóTK4612
BÀI 2.4
-2/8: a.NợTK112
1200
CóTK4621
280
CóTK4612
920
b. CóTK0091 (dự toán chi chương trình dự án)
c. CóTK0081(dự toán chi hoạt động thường xuyên)
- 3/8: Nợ TK111/CóTK1121200
-4/8: NợTK334
640
NợTK335
120
CóTK111
760
-6/8: NợTK111/CóTK531
1000
- 8/8: NợTK112/CóTK111
1100
- 11/8: NợTK111/CóTK511
1240
- 14/8: NợTK112/CóTK111
1240
- 17/8: NợTK312/CóTK111
15,2
- 17/8: NợTK152/CóTK111
68,8
- 18/8: NợTK6612/CóTK111
6
- 20/8: NợTK3311/CóTK112
50
-24/8: NợTK6612
11,2
NợTK111
4
CóTK312
15,2
- 25/8: NợTK6622/CóTK312
120
- 27/8: NợTK111/CóTK531
1844
- 29/8: NợTK631/CóTK111
1044
- 30/8: NợTK111/CóTK112
800
Bài 2.6
-5/4: a. NợTK1211
CóTK3318
CóTK111
b. NợTK1211
CóTK111

800
800
720
5
200
720
100
720
200

280
920

50000
10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)
45000
600
600

c. NợTK3318 5000/10t = 500
CóTK531
500
- 7/4: NợTK112
500*120 = 60000
CóTK1211A 500*100 = 50000
CóTK531
10000
-15/4: a. NợTK1211D
150*500
= 75000
CóTK112
75000
b. NợTK1211D
2%*75000 = 1500
CóTK111
1500
- 20/4: NợTK112
32000
CóTK1218
30000
CóTK531
2000
- 29/4; NợTK112...

 !"#$%&'# ()(
# *+
1. Định khoản:
-4/2: Nợ TK111/CóTK46121(nguồn KP thường xuyên) 100
- 6/2:NợTK66121(chi TX năm nay)/CóTK111 60
- 7/2:Nợ TK6622/CóTK112 27
- 9/2: NợTK111/Có TK112 120
- 10/2: Nợ TK334/Có TK111 120
- 15/2: NợTK112/CóTK5118 75,5
- 16/2: NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ) 53
- 18/2: NợTK111/CóTK5111 25,36
- 19/2: NợTK336(tạm ứng KP)/CóTK111 50
- 20/2: NợTK5111/CóTK3332 40
- 22/2: NợTK3332/CóTK111 40
- 23/2:NợTK112/CóTK4612 200
,-/2: Nợ TK111/CóTK112 200
-30/2: NợTK6612/CóTK111 200
# *
- NợTK008(dự toán chi hoạt động TX) 80
- 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay) 30
b. Có TK008 30
- 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19
- 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16
- 8/3: NợTK111/CóTK5111 135
- 9/3: NợTK112/CóTK111 50
- 12/3: NợTK335/CóTK111 12
- 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54
- 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85
- 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8
- 25/3: NợTK112/CóTK46122 12
- 27/3: NợTK111/CóTK112 12
- 27/3: NợTK66122/CóTK111 12
*.
,+/+0 NợTK111/CóTK336 100
- 3/10: NợTK152/CóTK111 25
- 4/10: NợTK334/CóTK111 50
- 8/10: NợTK112/CóTK3111 750
- 9/10: NợTK341 200
CóTK211 180
CóTK111 20
-11/10: NợTK111/CóTK5111 30
- 13/10: NợTK112/CóTK5118 72
Bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - Người đăng: vohoangphuc1212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giải kế toán hành chính sự nghiệp 9 10 525