Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải kiểm toán

Được đăng lên bởi Viet Do Huu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nêu ý kiến:
(1) Doanh số giảm lớn=> Giả định hoạt động liên tục bị vi phạm
KTV: Xem xét, thu thập bằng chứng về tính khả thi của kế hoạch BGĐ đề xuất tìm thị trường
mới đề xác định Giả định HĐLT có phù hợp hay không.
- Nếu Giả định HĐLT là phù hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu + đã thuyết minh
đầy đủ về kế hoạch khả thi (đoạn 18, VSA 570)=> Chấp nhận toàn phần có đoạn NHẤN MẠNH
- Nếu Giả định HĐLT là phù hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu + KHÔNG thuyết
minh đầy đủ về kế hoạch khả thi => Ý kiến trái ngược hoặc ngoại trừ tuỳ trường hợp
- Nếu Giả định HĐLT là không phù hợp => Ý kiến trái ngược
(2) Tự xây dựng NG 2.5 tỷ, CP nhân công 1.8 tỷ, không thu thập đủ bằng chứng thích hợp về CP
nhân công này
KTV: Thông thường 1 TSCĐ được xây dựng thì tỷ lệ nhân công chiếm 75% là vô lý, nếu xét
đoán không thể thu thập bằng chứng => ý kiến từ chối nhận xét.
Hoặc : Xem xét đặc thù của loại TSCĐ này, nếu đây là loại TSCĐ đặc thù cần nhiều nhân công
hoặc CP nhân công cao do cần chất xám hay sự sáng tạo… + Mời chuyên gia cho ý kiến => Nếu
thích hợp, ý kiến chấp nhận, ngược lại thì ý kiến ngoại trừ hoặc trái ngược tuỳ trường hợp.
(3) BC của BGĐ về hoạt động của đơn vị không nhất quán với BCTC :
KTV: Xem xét lại lý do các yếu tố khác biệt. Vì tính chất trọng yếu của vấn đề khác biệt nên đưa
vào BC kiểm toán đoạn VẤN ĐỀ KHÁC
Kết hợp từng trường hợp của (1) và (2) để nêu ý kiến cuối cùng + ĐOẠN VẤN ĐỀ KHÁC

...
Câu 1: Nêu ý kiến:
(1) Doanh số giảm lớn=> Giả định hoạt động liên tục bị vi phạm
KTV: Xem xét, thu thập bằng chứng về tính khả thi của kế hoạch BGĐ đề xuất tìm thị trường
mới đề xác định Giả định HĐLT có phù hợp hay không.
- Nếu Giả định HĐLT là phù hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu + đã thuyết minh
đầy đủ về kế hoạch khả thi (đoạn 18, VSA 570)=> Chấp nhận toàn phần có đoạn NHẤN MẠNH
- Nếu Giả định HĐLT là phù hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu + KHÔNG thuyết
minh đầy đủ về kế hoạch khả thi => Ý kiến trái ngược hoặc ngoại trừ tuỳ trường hợp
- Nếu Giả định HĐLT là không phù hợp => Ý kiến trái ngược
(2) Tự xây dựng NG 2.5 tỷ, CP nhân công 1.8 tỷ, không thu thập đủ bằng chứng thích hợp về CP
nhân công này
KTV: Thông thường 1 TSCĐ được xây dựng thì tỷ lệ nhân công chiếm 75% là vô lý, nếu xét
đoán không thể thu thập bằng chứng => ý kiến từ chối nhận xét.
Hoặc : Xem xét đặc thù của loại TSCĐ này, nếu đây là loại TSCĐ đặc thù cần nhiều nhân công
hoặc CP nhân công cao do cần chất xám hay sự sáng tạo… + Mời chuyên gia cho ý kiến => Nếu
thích hợp, ý kiến chấp nhận, ngược lại thì ý kiến ngoại trừ hoặc trái ngược tuỳ trường hợp.
(3) BC của BGĐ về hoạt động của đơn vị không nhất quán với BCTC :
KTV: Xem xét lại lý do các yếu tố khác biệt. Vì tính chất trọng yếu của vấn đề khác biệt nên đưa
vào BC kiểm toán đoạn VẤN ĐỀ KHÁC
Kết hợp từng trường hợp của (1) và (2) để nêu ý kiến cuối cùng + ĐOẠN VẤN ĐỀ KHÁC
Bài giải kiểm toán - Người đăng: Viet Do Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài giải kiểm toán 9 10 758