Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1

Được đăng lên bởi trangqn2309
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3483 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Nguyên lý kế toán
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1
Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại
trong các tài liệu sau:
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
Vật liệu chính tồn kho(TK 152) : 4.000.000 đồng(1000kg)
Vật liệu phụ tồn kho : 2.000.000 đồng(1000kg)
Thành phẩm tồn kho (TK 155): 9500.000 đồng(250 sản phẩm)
Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 3800đồng/kg, thuế GTGT 10%. Vật liệu phụ 2000kg, giá mua 2.090đồng/kg,
trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển bằng trả bằng tiền mặt là 1.200.000đồng, chi phí này được phân bổ cho vật liệu
chính 1.000.000đồng, cho vật liệu phụ là 200.000đồng.
2. Xuất kho 3000kg vật liệu chính, 2000kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
3. Tiền lương phải thanh toán cho CB-CNV trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6000.000đồng, ở bộ phận quản lý phân xưởng là
600.000đồng, bộ phận bán hàng là 1000.000đồng, quản lý doanh nghiệp là 400.000đồng.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo tỷ lệ quy định 19% để dự tính vào các đối tượng chi phí có liên quan.
5. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 4000.000đồng, bộ phận quản lý phân xưởng là 750.000đồng, bộ phận
bán hàng là 40.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 44.000đồng.
Tài liệu 3: Kết quả sản xuất trong kỳ :
6. Trong tháng nhập kho 750 thành phẩm
7. Phế liệu thu hồi nhập kho là 229.000 đồng
8. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 2.000.000 đồng
9. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 50tr. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
Tài liệu 4: Kết qủa kinh doanh trong kỳ:
10. Trong tháng xuất 600 thành phẩm đi tiêu thụ, đơn giá bán 42.000đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, khách hàng chưa thanh
toán
11. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng
Yêu cầu:
Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.
Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp.
Giải bài tập :
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ:
Nợ TK 152 (Nguyên vật liệu chính)
:
1.000kg x 4.000 đ/kg
=
4.000.000 đ
Nợ TK 152 (Nguyên vật liệu phụ)
1000kg x 2.000 đ/kg =
2.000.000 đ
Nợ TK 155 (Thành phẩm) :
250sp * 9.500 đ/sp =
2.375.000 đ
Tài liệu 2:
1.
Các nghiệp vụ phát sinh:
a. Tồn kho 5.000kg nguyên vật liệu chính (152), đơn giá 3.800 đ vat (133) 10% thanh toán (331):
Nợ 152 :
5.000kg * 3.800 đ/kg
=
19.000.000 đ
Nợ 133 :
(5.000kg * 3.800 đ/kg)*10% =
1.900.000 đ
Có 331
:
20.900.000 đ
b. Vật liệu phụ tồn k...
Nguyên lý kế toán
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1
Bài tập 75/475: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại
trong các tài liệu sau:
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
- Vật liệu chính tồn kho(TK 152) : 4.000.000 đồng(1000kg)
- Vật liệu phụ tồn kho : 2.000.000 đồng(1000kg)
- Thành phẩm tồn kho (TK 155): 9500.000 đồng(250 sản phẩm)
Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
1. Nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 3800đồng/kg, thuế GTGT 10%. Vật liệu phụ 2000kg, giá mua 2.090đồng/kg,
trong đó thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển bằng trả bằng tiền mặt là 1.200.000đồng, chi phí này được phân bổ cho vật liệu
chính 1.000.000đồng, cho vật liệu phụ là 200.000đồng.
2. Xuất kho 3000kg vật liệu chính, 2000kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
3. Tiền lương phải thanh toán cho CB-CNV trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6000.000đồng, ở bộ phận quản lý phân xưởng là
600.000đồng, bộ phận bán hàng là 1000.000đồng, quản lý doanh nghiệp là 400.000đồng.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐtheo tỷ lệ quy định 19% để dự tính vào các đối tượng chi phí có liên quan.
5. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 4000.000đồng, bộ phận quản lý phân xưởng là 750.000đồng, bộ phận
bán hàng là 40.000đồng và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 44.000đồng.
Tài liệu 3: Kết quả sản xuất trong kỳ :
6. Trong tháng nhập kho 750 thành phẩm
7. Phế liệu thu hồi nhập kho là 229.000 đồng
8. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 2.000.000 đồng
9. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 50tr. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
Tài liệu 4: Kết qủa kinh doanh trong kỳ:
10. Trong tháng xuất 600 thành phẩm đi tiêu thụ, đơn giá bán 42.000đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, khách hàng chưa thanh
toán
11. Hai ngày sau , khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, 50% còn lại thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng
Yêu cầu:
- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản.
- Tính kết quả kinh doanh doanh nghiệp.
Giải bài tập :
Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ:
Nợ TK 152 (Nguyên vật liệu chính) : 1.000kg x 4.000 đ/kg = 4.000.000 đ
Nợ TK 152 (Nguyên vật liệu phụ) 1000kg x 2.000 đ/kg = 2.000.000 đ
Nợ TK 155 (Thành phẩm) : 250sp * 9.500 đ/sp = 2.375.000 đ
Tài liệu 2:
1. Các nghiệp vụ phát sinh:
a. Tồn kho 5.000kg nguyên vật liệu chính (152), đơn giá 3.800 đ vat (133) 10% thanh toán (331):
Nợ 152 : 5.000kg * 3.800 đ/kg = 19.000.000 đ
Nợ 133 : (5.000kg * 3.800 đ/kg)*10% = 1.900.000 đ
Có 331 : 20.900.000 đ
b. Vật liệu phụ tồn kho 2000kg(152), đơn giá mua 2.090đồng vat (133)10% thanh toán tiền mặt (111)
Nợ 152 : 2.000kg * 1900 đ/kg = 3800.000 đ
Nợ 133 : (2.000kg * 2090 đ/kg)*10% = 380.000 đ
Có 331 : 4.180.000 đ
c. Chi phí vận chuyển vật liệu chính và vật liệu phụ (152) đã bao gồm vat (133) thanh toán bằng TM(111):
Nợ 152 (VLChính) : 1000.000 đ
Nợ 152 (Vaät lieäu phuï) : 200.000 đ
Có 111 : 1200.000 đ
Tổng giá trị tiền hàng tồn kho 5.000kg NVL là:
19.000.000 đ + 1.000 đ = 20.000.000 đ
Vì vậy giá tiền của 1 kg nguyên vật liệu chính tồn kho:
20.900.000 đ : 5000kg = 4000 đ/kg
Tổng giá trị tiền hàng khi nhập kho 2000kg VLPhụ :
3800.000 đ +200.000 đ = 4000.000 đồng
Giá tiền của 1 kg nguyên vật liệu phụ tồn kho:
4.000.000 đ : 2000kg = 2000 đ/kg
2. Xuất kho 3000 kg vật liệu (theo công thức tính bình quan gia quyền) :
Nợ 621 : 12.000.000 đồng
Có 152 (VLC) : 12.000.000 đồng ( 2000kg x 4000đ/kg)
Nợ 621 (VLP) : 4.000.000
Trang 1
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 - Trang 2
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 - Người đăng: trangqn2309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI GIẢI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 9 10 312