Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7001 lần   |   Lượt tải: 16 lần
13/09/2011

LOGO

Chương 2
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Mục tiêu của Chương 2
Giúp người học hiểu rõ các vấn đề sau:
 Bảng cân đối kế toán:






Khái niệm
Đặc điểm
Cấu tạo
Hình thức
Phương pháp lập

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh






Khái niệm
Đặc điểm
Cấu tạo
Hình thức
Phương pháp lập

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ ?
Báo cáo tài chính là báo cáo được lập dùng để cung cấp thông tin về
tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh
nghiệp. (Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo số:15/2006/QĐ-BTC,
ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 Hệ thống Báo cáo tài chính
1. Bảng cân đối kế toán
(Balance Sheet)
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
( Profit and Loss Statement)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
(Cash Flow Statement)
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B01-DN
Mẫu số B02-DN
Mẫu số B03-DN
Mẫu số B 09-DN

 Báo cáo tài chính giữa niên độ
 Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng hợp

1

13/09/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh một
cách tổng quan về tình hình tài sản và nguồn hình thành nên
tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
 ĐẶC ĐIỂM:

 Được thiết lập tại một thời điểm nhất định (tháng, quý, năm)
 Các chỉ tiêu trên bảng được biểu hiện dưới dạng hình thái tiền tệ
 Tổng Tài sản bằng với Tổng Nguồn vốn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 CẤU TẠO VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
 KẾT CẤU:

Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần : TÀI SẢN và NGUỒN VỐN
+ Phần Tài sản
- Tài sản ngắn hạn
- Tài sản dài hạn

+ Phần Nguồn vốn:
- Nợ phải trả
- Vốn chủ sở hữu
 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

+ Dạng chiều ngang
TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

+ Dạng chiều dọc:
TÀI SẢN
NGUỒN VỐN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 PHƯƠNG PHÁP LẬP
* Nguồn số liệu:
• Sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết
• Bảng cân đối kế toán năm trước
* Phương pháp lập:
+ Số dư Nợ của các tài khoản loại 1 và loại 2 đưa lên phần TÀI SẢN theo các
chỉ tiêu tương ứng
• Số dư Nợ tài khoản loại 1 ----> Tài sản ngắn hạn
• Số dư Nợ tài khoản loại 2 ----> Tài sản dài hạn
+ Số dư Có của các tài khoản loại 3 và loại 4 đưa lên phần NGUỒN VỐN
• Số dư Có tài khoản loại 3 ----> Nợ phải trả
• Số dư Có tài khoản loại 4 ----> Vốn chủ sở hữu

2

13/09/2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
* Đối với các tài khoản điều chỉnh:
+ Số dư có của các tài khoản điều chỉnh 129, 139, 159, 214, 229 được
đưa lên Phần TÀI SẢN và ghi số âm theo các chỉ tiêu tương ứng
+ Số dư của các tài khoản 412, 413, 421 có thể nằm b...
13/09/2011
1
LOGO
Chương 2
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Mục tiêu của Chương 2
Giúp người học hiểu rõ các vấn đề sau:
Bảng cân đối kế toán:
Khái niệm
Đặc điểm
Cấu tạo
Hình thức
Phương pháp lập
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Khái niệm
Đặc điểm
Cấu tạo
Hình thức
Phương pháp lập
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ?
Báo cáo tài chính o cáo được lập dùng để cung cấp thông tin về
tình hình i chính, tình hình kinh doanh c luồng tiền của một doanh
nghiệp. (Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo s:15/2006/QĐ-BTC,
ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính)
Hệ thống Báo cáo tài chính
1. Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
(Balance Sheet)
2. o cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
( Profit and Loss Statement)
3. o cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
(Cash Flow Statement)
4. Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09-DN
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo tài chính hợp nhất, tổng hợp
Bài giảng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Bài giảng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 931