Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2410 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 15: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
M c tiêu
CHƯƠNG 15

B ng cân đ i k toán,
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh,

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo lưu chuy n ti n t và
Thuy t minh báo cáo tài chính.

1

15.1. M T S

2

15.1.2. N i dung c a h th ng báo cáo tài chính

V N Đ CHUNG V BÁO CÁO TÀI CHÍNH

15.1.1. Nguyên t c l p và trình bày báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quy đ nh cho các doanh nghi p
bao g m 4 bi u m u báo cáo:

Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ph i tuân
th sáu (06) nguyên t c:

B ng cân đ i k toán

e. Bù tr ;

M u B03-DN

B n thuy t minh báo cáo tài chính

d. Tr ng y u và t p h p;

M u B02-DN

Báo cáo lưu chuy n ti n t

b. Cơ s d n tích;
c. Nh t quán;

M u B01-DN

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

a. Ho t đ ng liên t c;

M u B09-DN

f. Có th so sánh.

3

4

15.1.3. Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính

15.1.3. Traùch

nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính

- Đơn V KT : 20 ngày

Trách nhi m l p báo cáo tài chính
(1) Báo cáo tài chính năm: T t c
nghi p

BCTC QUÝ

- T ng công ty: 45 ngày

DNNN

các doanh

- Đơn V KT : 30 ngày

(2) Báo cáo tài chính gi a niên đ d ng đ y đ :
DN Nhà nư c, DN niêm y t trên th trư ng
ch ng khoán

BCTC NĂM

(3) Báo cáo tài chính h p nh t gi a niên đ và vào
cu i kỳ k toán năm: Công ty m và t p đoàn

DN KHÁC

- T ng công ty: 90 ngày

BCTC NĂM

- DNTN, CTY h p danh:
30 ngày
- Công ty khác : 90 ngày

5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 15: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
15.1.4.

CAÙC LOAÏI
DOANH NGHIEÄP

Thôøi
haïn
laäp
baùo
caùo

1. Doanh nghieäp Nhaø
nöôùc

Nơi nh n báo cáo tài chính

* DNNN
-DNNN t i t nh thành ph tr c thu c Trung ương ph i

Nôi nhaän baùo caùo
Cuïc
Thueá
(2)

Cô
quan
Thoán g
keâ

DN caáp
treân
(3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

l p và n p BCTC cho S

Cô quan
ñaêng kyù
kinh doanh

x

Cô quan
taøi
chính
(1)

Quyù,
Naêm

2. DN coù voán ñaàu tö
nöôùc ngoaøi

Naêm

3. Caùc loaïi doanh
nghieäp khaùc

Naêm

Tài chính t nh, TP tr c

thu c Trung ương. DNNN Trung ương, T ng công ty
NN ph i n p BCTC cho B Tài chính
- NH thương m i, công ty x s ki n thi t, t ch c tín
d ng, DN b o hi m, ch ng khoán ph i n p Báo cáo
cho B Tài chính, riêng công ty Ch ng khoán còn
ph i n p BC cho y ban ch ng khoán Nhà nư c
7

15.2. B NG CÂN Đ I K TOÁN

Gi i thích các ch tiêu trên B ng Cân đ i k toán
Ti n và các kho n tương đương ti n – Mã ...
CHƯƠNG 15: BÁO O TÀI CHÍNH
1
1
BÁO O TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 15
2
Mc tiêu Mc tiêu
Thuyết minh báo cáo tài chính.
Báo cáo kết qu hot đng kinh doanh,
Báo cáo lưu chuyn tin t
Bng cân đi kế toán,
3
15.1. MT S VN Đ CHUNG V BÁO CÁO TÀI CHÍNH15.1. MT S VN Đ CHUNG V BÁO CÁO TÀI CHÍNH
15.1.1. Nguyên tc lp và trình bày báo cáo tài chính
Vic lp và trình bày báo cáo tài chính phi tuân
th sáu (06) nguyên tc:
a. Hot đng liên tc;
b. Cơ s dn tích;
c. Nht quán;
d. Trng yếu và tp hp;
e. Bù tr;
f. Có th so sánh.
4
15.1.2. Ni dung ca h thng báo cáo tài chính15.1.2. Ni dung ca h thng báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quy đnh cho các doanh nghip
bao gm 4 biu mu báo cáo:
Bng cân đi kế toán
Mu B01-DN
Báo cáo kết qu hot đng kinh doanh
Mu B02-DN
Báo cáo lưu chuyn tin t
Mu B03-DN
Bn thuyết minh báo cáo tài chính
Mu B09-DN
5
15.1.3.
Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính
15.1.3.
Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính
Trách nhim lp báo cáo tài chính
(1) Báo o tài chính năm: Tt c các doanh
nghip
(2) Báo cáo tài chính gia niên đ dng đy đ:
DN Nhà nưc, DN niêm yết trên th trưng
chng khoán
(3) Báo cáo tài chính hp nht gia niên đ và vào
cui k kế toán năm: Công ty m và tp đoàn
6
15.1.3. Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính
15.1.3. Traùch nhieäm, thôøi haïn noäp
baùo caùo taøi chính
DNNN
DN KHÁC
BCTC NĂM
BCTC QUÝ
- Đơn V KT : 20 ngày
- Tng công ty: 45 ngày
- Đơn V KT : 30 ngày
- Tng công ty: 90 ngày
BCTC NĂM
- DNTN, CTY hp danh:
30 ngày
- Công ty khác : 90 ngày
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Báo cáo tài chính - Trang 2
Bài giảng Báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Báo cáo tài chính 9 10 545