Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 2: KHÁI NI M CƠ B N S

D NG TRONG KI M TOÁN

Chương 1
l
l
l
l

l

l

Ki m toaùn laø gì?
Phaân loaïi kieåm toaùn?
Khaùi nieäm chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp?
Yeâu caàu cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
Nguyeân taéc cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
Caùc Nguy cô vi phaïm chuaån möïc ñaïo ñöùc
ngheà nghieäp?

Chöông 2
CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOÙAN

1

Chöông 2
2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
2.2 Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä
2.3 Troïng yeáu
2.4 Ruûi ro kieåm toaùn
2.5 Gian laän vaø sai soùt
2.6 Hoaït ñoäng lieân tuïc

2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
VSA 500
§M c tiêu :Hieåu roõ vieäc thu thaäp
vaø ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn.

2.1.1 Khaùi nieäm baèng chöùng

Caùc loaïi baèng chöùng
l

l
Thöû nghieäm
kieåm soaùt
Thöû nghieäm
cô baûn

Taøi
lieäu
keá
toaùn

Baèng
chöùng
chöùng
minh

Laø thoâng tin,
taøi lieäu chi
tieát maø KTV
thu thaäp ñeå
laøm cô sôû
cho yù kieán
veà BCTC
5

Taøi lieäu keá toaùn
l

l

Chöùng töø, soå saùch

Baèng chöùng chöùng minh
Baèng chöùng vaät chaát
Baèng chöùng xaùc nhaän
l Baèng chöùng phaân tích
l Baèng chöùng phoûng vaán
l ...
l
l

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 2: KHÁI NI M CƠ B N S

D NG TRONG KI M TOÁN
ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG

2.1.2 Yeâu caàu cuûa baèng chöùng
Bên ngoài
Bên ngoài
cung c p
Đơn v
lưu t i
cho KTV
phát hành Đơn v
đơn v
ra ngoài phát hành
n ib

Thích hôïp: chaát löôïng
Ñoä tin caäy
Phuø hôïp vôùi cô sôû daãn lieäu

Văn b n xác
nh n n
c a NCC,
xác nh n
s dư ti n g i
ngân hàng

Ñaày ñuû: soá löôïng
Thôøi gian
Côõ maãu

Hóa đơn
c a NCC,
s ph
ngân hàng

y nhi m chi,
Gi y n p ti n
vào Nhà nư c

Phi u xu t
v t tư
Hóa đơn
bán hàng

NGUOÀN GOÁC CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
7

8

ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG

Ñoä tin caäy cuûa baèng chöùng
CAÙC NHAÂN TOÁ KHAÙC
V T CH T

1. Kieåm soaùt noäi boä lieân quan

TÀI LI U

2. Hieåu bieát veà chuyeân moân

PH NG V N

3. Ñaëc ñieåm cuûa vaán ñeà caàn thu thaäp baèng
chöùng (th i đi m thu th p)
4. Söï keát hôïp cuûa caùc baèng chöùng
5.

Tính khách quan khi thu th

p b ng ch ng

D NG CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
9

VÍ D

10

VÍ D

M i tình hu ng dư i đây bao g m m t c p hai b ng ch ng
ki m toán. Đ i v i m i tình hu ng hãy cho bi t b ng ch ng
nào thích h p hơn. Gi i thích.
1. Xác nh n n ph i thu v i đơn v - Xác nh n n ph i thu v i
khách hàng.
...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: KI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TN
1
1
Chương 1
l
Kim toaùn laø gì?
l
Phaân loaïi kieåm toaùn?
l
Khaùi nieäm chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp?
l
Yeâu caàu cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
l
Nguyeân taéc cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
l
Caùc Nguy cô vi phaïm chuaån möïc ñaïo ñöùc
ngheà nghieäp?
Chöông 2
CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOÙAN
Chöông 2
2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
2.2 Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä
2.3 Troïng yeáu
2.4 Ruûi ro kieåm toaùn
2.5 Gian laän vaø sai soùt
2.6 Hoaït ñoäng lieân tuïc
2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
VSA 500
§Mc tiêu :Hieåu roõ vieäc thu thaäp
vaø ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn.
5
2.1.1 Khaùi nieäm baèng chöùng
l Laø thoâng tin,
taøi lieäu chi
tieát maø KTV
thu thaäp ñeå
laøm cô sôû
cho yù kieán
veà BCTC
Taøi
lieäu
keá
toaùn
Baèng
chöùng
chöùng
minh
Thöû nghieäm
kieåm soaùt
Thöû nghieäm
baûn
6
Caùc loaïi baèng chöùng
l
Taøi lieäu keá toaùn
l
Chöùng töø, soå saùch
l
Baèng chöùng chöùng minh
l
Baèng chöùng vaät chaát
l
Baèng chöùng xaùc nhaän
l
Baèng chöùng phaân tích
l Baèng chöùng phoûng vaán
l
...
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán 9 10 913