Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 2: KHÁI NI M CƠ B N S

D NG TRONG KI M TOÁN

Chương 1
l
l
l
l

l

l

Ki m toaùn laø gì?
Phaân loaïi kieåm toaùn?
Khaùi nieäm chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp?
Yeâu caàu cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
Nguyeân taéc cuûa chuaån möïc ñaïo ñöùc ngheà
nghieäp?
Caùc Nguy cô vi phaïm chuaån möïc ñaïo ñöùc
ngheà nghieäp?

Chöông 2
CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOÙAN

1

Chöông 2
2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
2.2 Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä
2.3 Troïng yeáu
2.4 Ruûi ro kieåm toaùn
2.5 Gian laän vaø sai soùt
2.6 Hoaït ñoäng lieân tuïc

2.1 Baèng chöùng kieåm toaùn
VSA 500
§M c tiêu :Hieåu roõ vieäc thu thaäp
vaø ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn.

2.1.1 Khaùi nieäm baèng chöùng

Caùc loaïi baèng chöùng
l

l
Thöû nghieäm
kieåm soaùt
Thöû nghieäm
cô baûn

Taøi
lieäu
keá
toaùn

Baèng
chöùng
chöùng
minh

Laø thoâng tin,
taøi lieäu chi
tieát maø KTV
thu thaäp ñeå
laøm cô sôû
cho yù kieán
veà BCTC
5

Taøi lieäu keá toaùn
l

l

Chöùng töø, soå saùch

Baèng chöùng chöùng minh
Baèng chöùng vaät chaát
Baèng chöùng xaùc nhaän
l Baèng chöùng phaân tích
l Baèng chöùng phoûng vaán
l ...
l
l

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 2: KHÁI NI M CƠ B N S

D NG TRONG KI M TOÁN
ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG

2.1.2 Yeâu caàu cuûa baèng chöùng
Bên ngoài
Bên ngoài
cung c p
Đơn v
lưu t i
cho KTV
phát hành Đơn v
đơn v
ra ngoài phát hành
n ib

Thích hôïp: chaát löôïng
Ñoä tin caäy
Phuø hôïp vôùi cô sôû daãn lieäu

Văn b n xác
nh n n
c a NCC,
xác nh n
s dư ti n g i
ngân hàng

Ñaày ñuû: soá löôïng
Thôøi gian
Côõ maãu

Hóa đơn
c a NCC,
s ph
ngân hàng

y nhi m chi,
Gi y n p ti n
vào Nhà nư c

Phi u xu t
v t tư
Hóa đơn
bán hàng

NGUOÀN GOÁC CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
7

8

ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG

Ñoä tin caäy cuûa baèng chöùng
CAÙC NHAÂN TOÁ KHAÙC
V T CH T

1. Kieåm soaùt noäi boä lieân quan

TÀI LI U

2. Hieåu bieát veà chuyeân moân

PH NG V N

3. Ñaëc ñieåm cuûa vaán ñeà caàn thu thaäp baèng
chöùng (th i đi m thu th p)
4. Söï keát hôïp cuûa caùc baèng chöùng
5.

Tính khách quan khi thu th

p b ng ch ng

D NG CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
9

VÍ D

10

VÍ D

M i tình hu ng dư i đây bao g m m t c p hai b ng ch ng
ki m toán. Đ i v i m i tình hu ng hãy cho bi t b ng ch ng
nào thích h p hơn. Gi i thích.
1. Xác nh n n ph i thu v i đơn v - Xác nh n n ph i thu v i
khách hàng.
...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: KI NIM BN S DNG TRONG KIM TN
2
7
2.1.2 Yeâu caàu cuûa baèng chöùng
Thích hôïp: chaát löôïng
Ñoä tin caäy
Phuø hôïp vôùi cô sôû daãn lieäu
Ñaày ñuû: soá löôïng
Thôøi gian
Côõ maãu
8
ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
NGUOÀN GOÁC CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
Bên ngoài
cung cp
cho KTV
Bên ngoài
lưu ti
đơn v
Đơn v
phát hành
ra ngoài
Đơn v
phát hành
ni b
Văn bn xác
nhn n
ca NCC,
xác nhn
s dư tin gi
ngân hàng
Hóa đơn
ca NCC,
s ph
ngân hàng
y nhim chi,
Giy np tin
vào Nhà nưc
Phiếu xut
vt
Hóa đơn
bán hàng
9
ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
DNG CUÛA BAÈNG CHÖÙNG
VT CHT
TÀI LIU
PHNG VN
10
Ñoä tin caäy cuûa baèng chöùng
CAÙC NHAÂN TOÁ KHAÙC
1. Kieåm soaùt noäi boä lieân quan
2. Hieåu bieát veà chuyeân moân
3. Ñaëc ñieåm cuûa vaán ñeà caàn thu thaäp baèng
chöùng (th
i đim thu thp)
4. Söï keát hôïp cuûa caùc baèng chöùng
5
. T
ính khách quan khi thu thp bng chng
11
D
Mi tình hung dưi đây bao gm mt cp hai bng chng
kim toán. Đi vi mi tình hung hãy cho biết bng chng
nào thích hp hơn. Gii thích.
1. Xác nhn n phi thu vi đơn v - Xác nhn n phi thu vi
khách hàng.
2. Kim tra vt cht đi vi sn phm kéo st - Kim tra vt
cht đi vi các sn phm là thiết b đin t.
3. Kim tra chng t do mt nhóm nhân viên thc hin qua
nhiu công đon - Kim tra chng t do mt nhân viên thc
hin qua tt c các công đon.
12
D (TT)
4. Tho lun v kh năng phi bi thưng ca mt v kin vi
cty lut làm tư vn pháp lý cho khách hàng - Tho lun v
vn đ đó vi kim toán viên ca công ty tư vn pháp lý đó.
5. Xác nhn s dư tin gi ngân hàng vi Ngân hàng - Xác
nhn trng m du vi chuyên gia đa cht chuyên v
đánh giá tr lưng m.
6. Xác nhn tin gi ngân hàng - Kim tra s ph ngân hàng.
7. Kim tra vt cht hàng tn kho đưc bo qun bi mt
Công ty qun lý kho công cng - Gi thư xác nhn v hàng
tn kho đi vi công ty qun lý kho đó.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán 9 10 138