Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chế độ chứng từ kế toán
(TANET sưu tầm -Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo) Web: 
Email: [email_address]
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐ-BTC.
1. Hê thống tài khoản kế toán.
2. Hệ thống Báo cáo tài chính.
3. Chế độ chứng từ kế toán
4. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán.
1. H Ệ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.
1- Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các
nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán doanh
nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong Bảng cân đối kế
toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán.
2- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán
quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi
tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu
cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu
và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
3- Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp
2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch
toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản
của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
4- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và
các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài
khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong

Quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề
nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
2.1. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh
doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ
doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong
việc đưa ra các quyết định kinh tế.
- Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
a/ Tài sản;
b/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
c/ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;
d/ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
đ/ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;
e/ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;
g/ Các luồng tiền.
- Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong
“Bản thuyết minh báo cáo tà...
BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chế độ chứng từ kế toán
(TANET sưu tầm -Tài liệu này chỉ mang nh chất tham khảo) Web: www.tanet.vn
Email: [email_address]
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐ-BTC.
1. Hê thống tài khoản kế toán.
2. Hệ thống Báo cáo tài chính.
3. Chế độ chứng từ kế toán
4. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán.
1. H Ệ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.
1- Tài khoản kế toán phương pháp kế toán dùng để phân loạihệ thống hoá các
nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán doanh
nghiệp bao gồmc tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong Bảng cân đối kế
toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán.
2- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán
quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi
tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu
cầu quản của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu
và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
3- Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp
2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, hiệu, nội dung phương pháp hạch
toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản
của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
4-c doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty thể mở thêm các tài khoản cấp 2
các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không qui định tài khoản cấp 2, tài
khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong
BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
BÀI GIẢNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 9 10 171