Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chứng từ kế toán và kiểm kê (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4921 lần   |   Lượt tải: 4 lần
14/09/2011

Chương 5:
Chứng từ kế toán
và Kiểm kê

Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com

Mục tiêu của Chương 5:

1. Chứng từ kế toán
1

Ý nghĩa và tác dụng của chứng từ

3

LOGO

Chứng từ kế toán là gì

2

LOGO

Phân loại chứng từ kế toán

1

14/09/2011

1. Chứng từ kế toán

LOGO

 Phân loại chứng từ kế toán
1. Theo nội dung kinh tế:
• Chứng từ phản ánh chỉ tiêu Tiền tệ
• Chứng từ phản ánh chỉ tiêu Lao động tiền lương
• Chứng từ phản ánh chỉ tiêu Hàng tồn kho
• Chứng từ phản ánh chỉ tiêu Tài sản cố định
• Chứng từ phản ánh chỉ tiêu Bán hàng
2. Theo hình thức biểu hiện:
• Chứng từ bằng giấy
• Chứng từ điện tử

1. Chứng từ kế toán

LOGO

 Phân loại chứng từ kế toán
3. Theo yêu cầu quản lý và kiểm tra của chứng từ:
• Chứng từ thống nhất bắt buộc
• Chứng từ hướng dẫn
4. Theo trình tự xử lý
• Chứng từ gốc:
 Chứng từ mệnh lệnh
 Chứng từ chấp hành
• Chứng từ ghi sổ

1. Chứng từ kế toán

LOGO

 Các yếu tố bắt buộc của một chứng từ
1) Tên gọi của chứng từ
2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ
3) Số hiệu của chứng từ
4) Tên gọi, và địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ
5) Tên gọi, và địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ
6) Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh
7) Các chỉ tiêu về giá trị
8) Chữ ký của người lập, người chịu trách nhiệm về tính chính
xác của nghiệp vụ kinh tế

2

14/09/2011

1. Chứng từ kế toán

LOGO

 Trình tự luân chuyển chứng từ
1. Lập hoặc tiếp nhận chứng từ
2. Kiểm tra chứng từ
3. Sử dụng chứng từ để Ghi sổ
4. Lưu trữ và hủy chứng từ

2. Kiểm kê

LOGO

 Khái niệm
 Phân loại kiểm kê
 Phân loại theo phạm vi kiểm kê:
• Kiểm kê từng phần
• Kiểm kê toàn bộ
 Phân loại theo thời gian:
• Kiểm kê định kỳ
• Kiểm kê bất thường

2. Kiểm kê

LOGO

 Một số phương pháp kiểm kê
 Kiểm kê tài sản thuộc vốn bằng tiền
 Kiểm kê hàng tồn kho
 Kiểm kê tài sản cố định

3

14/09/2011

2. Kiểm kê

LOGO

 Vai trò của kế toán trong Kiểm kê
 Kế toán tham gia vào Ban Kiểm kê
 Khi kiểm kê, kế toán phải đối chiếu giữa số liệu thực tế và số
liệu của kế toán.
 Sau khi kiểm kê, phải điều chỉnh sổ kế toán theo kết quả kiểm
kê

4

...
14/09/2011
1
Chương 5:
Chứng từ kế toán
Kiểm kê
Chương 5:
Chứng từ kế toán
Kiểm kê
Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com
LOGO
Mục tiêu của Chương 5:
LOGO
1. Chứng từ kế toán
Chứng từ kế toán là gì
1
Ý nghĩa và tác dụng của chứng từ
2
Phân loại chứng từ kế toán
3
Bài giảng Chứng từ kế toán và kiểm kê (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Bài giảng Chứng từ kế toán và kiểm kê (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài giảng Chứng từ kế toán và kiểm kê (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 774