Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Hệ thống Kiểm soát nội bộ (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4403 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 2 (tieáp)

2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ

1

2.2.1. Khaùi nieäm kieåm soaùt noäi boä
 Kieåm soaùt noäi boä laø moät quaù trình do ban
giaùm ñoác, nhaø quaûn lyù vaø caùc nhaân vieân cuûa
ñôn vò chi phoái, ñöôïc thieát laäp ñeå cung caáp
moät söï ñaûm baûo hôïp lyù nhaèm thöïc hieän ba
muïc tieâu:
 Caùc luaät leä vaø qui ñònh ñöôïc tuaân thuûø
 Baùo caùo taøi chính ñaùng tin caäy
 Moïi hoaït ñoäng trong ñôn vò ñeàu höõu hieäu
vaø hieäu quaû.
2

2.2.2 CaÙc boä phaän hôïp thaønh Heä thoáng kieåm
soaùt noäi boä

a. Moâi tröôøng kieåm soaùt
b. Heä thoáng keá toaùn
c. Thuû tuïc kieåm soaùt
3

a. Moâi tröôøng kieåm soaùt
 Caùc nhaân toá phaûn aùnh saéc thaùi chung cuûa ñôn vò:
 Nhaän thöùc, quan ñieåm vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi quaûn lyù
lieân quan ñeán vaán ñeà kieåm soaùt
 Trình ñoä, nhaän thöùc cuûa nhaân vieân veà KSNB

 Caùc nhaân toá








Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch hoaït ñoäng
Cô caáu toå chöùc
Phöông phaùp uûy quyeàn
Khaû naêng ñoäi nguõ nhaân vieân
Chính saùch nguoàn nhaân löïc
Söï trung thöïc vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc
Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt

4

b. Heä thoáng keá toaùn
 Heä thoáng keá toaùn laø caùc quy ñònh veà keá toaùn
vaø caùc thuû tuïc keá toaùn maø ñôn vò ñöôïc kieåm
toaùn aùp duïng ñeå thöïc hieän ghi cheùp keá toaùn vaø
laäp Baùo caùo taøi chính.

5

Moät heä thoáng keá toaùn höõu hieäu phaûi ñaûm
baûo caùc muïc tieâu:
 Tính coù thöïc (Validity): caùc nghieäp vuï kinh teá chæ
ñöôïc ghi cheùp phaûi coù caên cöù phaùp lyù, phaûi thöïc söï
xaûy ra;
 Söï pheâ chuaån (Authorization): moïi nghieäp vuï, hoaït
ñoäng phaûi ñöôïc pheâ chuaån ñuùng ñaén, neáu moät nghieäp
vuï khoâng ñöôïc pheâ chuaån, coù theå daãn ñeán nghieäp vuï
löøa ñaûo, aûnh höôûng laõng phí hoaëc phaù hoaïi coâng ty;
 Tính ñaày ñuû (Completeness): khoâng ñöôïc boû, daáu bôùt
ngoaøi soå saùch moïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.
6

c. Thuû tuïc kieåm soaùt
 Thuû tuïc kieåm soaùt laø caùc quy cheá vaø thuû
tuïc do ban laõnh ñaïo ñôn vò thieát laäp vaø chæ
ñaïo thöïc hieän trong ñôn vò nhaèm ñaït ñöôïc
muïc tieâu quaûn lyù cuï theå.

7

Caùc thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu:
 Laäp, kieåm tra, so saùnh vaø pheâ duyeät caùc soá
lieäu, taøi lieäu lieân quan ñeán ñôn vò;
 Kieåm tra tính chính xaùc caùc soá lieäu tính toaùn;
 Kieåm tra chöông trình öùng duïng vaø moâi tröôøng
tin hoïc;
 Kieåm tra soá lieäu giöõa soå keá toaùn toång hôïp vaø
soå keá toaùn chi tieát;

8

Caùc thuû tuïc kieåm soaùt chuû yeáu:
 Kieåm tr...
1
Chương 2 (tieáp)
2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
Bài giảng Chương Hệ thống Kiểm soát nội bộ (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Hệ thống Kiểm soát nội bộ (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng Chương Hệ thống Kiểm soát nội bộ (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 891