Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Hệ thống kiểm soát nội bộ (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5831 lần   |   Lượt tải: 17 lần
2.2 H TH NG KI M SOÁT N I B

Các n i dung chính
Khái ni m.
Các b ph n h p thành h th ng ki m
soát n i b
Nh ng h n ch v n c a h th ng KSNB
Trình t nghiên c u h th ng KSNB

2

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Khái ni m

Ho t đ ng SXKD
c a DN đ ng
trư c nh ng r i ro

Kinh doanh thua loã
Vi phaïm phaùp luaät
BCTC khoâng trung thöïc
TS bò tham oâ, ñaùnh caép

Ñoái phoù ruûi ro Nhaø quaûn lyù ñeà ra nhöõng quy
ñònh, chính saùch ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng SXKD.
ThS.Tăng Th Thanh Th y

3

Đ nh nghĩa

Thanh-Thuy, Tang (2011)

Ki m soát n i b là m t quá trình ch u nh
hư ng b i HĐQT, các nhà qu n lý và các nhân
viên khác c a m t t ch c, đư c thi t k nh m
cung c p s đ m b o h p lý trong vi c th c
hi n các m c tiêu sau:
o Hi u l c, hi u qu c a ho t đ ng
o Đ tin c y c a BCTC
o S tuân th các lu t l , quy đ nh hi n hành
(Theo COSCO)4

ThS.Tăng Th Thanh Th y

4

Đ nh nghĩa (tt)
Thanh-Thuy, Tang (2011)

Bao g m 04 n i dung:
Quá trình
Con ngư i
Đ m b o h p lý
M c tiêu

5

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Thanh-Thuy, Tang (2011)

5

H th ng KSNB

Là các quy trình và th t c ki m soát do đơn v
đư c ki m toán xây d ng và áp d ng nh m :
o Đ m b o cho đơn v tuân th PL và các quy đ nh.
o Đ ngăn ng a, phát hi n các gian l n và sai sót.
o Đ l p BCTC trung th c và h p lý.
o Nh m b o v , qu n lý và s
s n c a đơn vi.

ThS.Tăng Th Thanh Th y

d ng hi u qu

tài

6

6

Các b ph n c u thành HTKSNB
Thanh-Thuy, Tang (2011)

Bao g m 05 b ph n:
Môi trư ng ki m soát
Đánh giá r i ro
Các th t c ki m soát
Thông tin và truy n thông
Giám sát
(Theo COSCO)
7

ThS.Tăng Th Thanh Th y

7

Các b ph n h p thành
h th ng ki m soát n i b
Thieát laä p muïc tieâu

Nhaän dieän
vaø ñaùnh giaù ruûi ro

Cô caááu toåå chöùc
ca to chöù

Ñaùnh giaùù ruûûi ro
nh gia ru
HT chöùng töø goác

Heää thoááng
He tho ng
thoâng tin
(Thoâng tin
Keáá toaùùn)
Ke toa

HT soå saùch Keá toaùn

Chính saùùch nhaân söï
Chí sa ch

Heä thoáng
KSNB

Moâi tröôøng
trö ng
kieååm soaùùt
kie soa

Caùùc thuûû tuïïc kieååm soaùùt
Ca thu tu kie soa

Kieåm soaùt
toång quaùt

HT keáá hoaïïch vaøø döï toaùùn
ke hoa ch va
toa

Kieååm toaùùn noääi boää
Kie toa no bo

HT BC Keá toaùn

Kieåm soaùt
tröïc tieáp

Ñaëc thuøø quaûûn lyùù
thu qua ly

Kieåm soaùt
vaät chaát

Giaùùm saùùt
Gia sa
Giaùm saùt
thöôøng xuyeân

Caùùc nhaân toáá beân ngoaøøi
Ca
to
ngoa

Giaùm saùt
ñònh kyø

8

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Môi trư ng ki m soát
Thanh-Thuy, Tang (2011)

Nh n th c, quan đi m và thái đ c a ngư i
qu n lý liên quan đ n v n đ ki m soát
Các nhân t đánh giá:
Đ c thù qu n lý
Cơ c u t ...
1
2.2
HTHNG KIM SOÁT NI B
ThS.Tăng ThThanh Thy
2
Các ni dung chính
Khái nim.
Các b phn hp thành h thng kim
soát ni b
Nhng hn chế vn ca hthng KSNB
Trình tnghiên cu hthng KSNB
ThS.Tăng ThThanh Thy
3
Khái nim
Hot động SXKD
ca DN đứng
trước nhng ri ro
Kinh doanh thua loã
TS bò tham oâ, ñaùnh caép
Vi phaïm phaùp luaät
BCTC khoâng trung thöïc
Ñoái phoù ruûi ro Nhaø quaûn lyù ñeà ra nhöõng quy
ñònh, chính saùch ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng SXKD.
Bài giảng Chương Hệ thống kiểm soát nội bộ (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Hệ thống kiểm soát nội bộ (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng Chương Hệ thống kiểm soát nội bộ (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) 9 10 382