Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Hoàn thành kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 6255 lần   |   Lượt tải: 6 lần
4.3 HOÀN THÀNH KI M TOÁN

4.3.1 Báo cáo kiểm toán
Là loại
viên và
nêu rõ
cáo tài
toán.

báo cáo bằng văn bản do kiểm toán
công ty kiểm toán lập và công bố để
ý kiến chính thức của mình về báo
chính của một đơn vị đã được kiểm

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

2

Các chuẩn mực có liên quan
VSA 700
Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng

Laøm roõ traùch nhieäm
ñoái vôùi khaùch haøng
VSA 210

Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính
Muïc tieâu cuûa kieåm
toaùn baùo caùo taøi chính
VSA 200

Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

3

1

Các y u t c a Báo cáo ki m toán
Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT
Tieâu ñeà BCKT
Ngöôøi nhaän BCKT

• Ñoái töôïng kieåm toaùn
• Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø
kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
•Baûo ñaûm hôïp lyù
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän

Ñoaïn môû ñaàu

Kieå m tra treân cô sôû choïn maãu
Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä

Phaïm vi vaø
caên cöù thöïc hieän

•Cô sôû hôïp lyù
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

4

CAÁU TRUÙC BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
Tieâu ñeà.
Ngöôøi nhaän.
Đoạn mở đầu
Phaïm vi.
YÙ kieán.
Chöõ kyù vaø ngaøy kyù

Baùo caùo kieåm toaùn
Kính gôûi…
Chuùng toâi ñaõ kieåm
toaùn baùo caùo …
Chuùng ñaõ tieán
haønh…
Theo chuùng toâi..
Chöõ kyù cuûa GÑ...

ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

5

Tiêu đề báo cáo kiểm toán
CÔNG TY KIỂM TOÁN XYZ
Địa chỉ, điện thoại, fax....
Số:.....................................
Ngày .... tháng .... năm 200 ...
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ... CỦA CÔNG TY ABC

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ABC
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

6

2

Đoạn mở đầu báo cáo kiểm toán
Tuyên bố kiểm toán viên và công ty kiểm
toán đã tiến hành cuộc kiểm toán.
Nêu đối tượng của cuộc kiểm toán BCTC;
Nêu trách nhiệm của Giám đốc (hoặc
ng-ưười đứng đầu) đơn vị được kiểm toán và
trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm
toán;
ThS.Tăng Thị Thanh Thủy

7

Đoạn mở đầu báo cáo kiểm toán
"Chúng tôi (*) đã kiểm toán báo cáo tài chính gồm:
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/X, Báo cáo kết
quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và
thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/X được lập ngày... của Công ty
ABC từ trang... đến trang... kèm theo.
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc
trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng
đầu) công ty. Trách nhiệm củ...
1
4.3 HOÀN THÀNH KIM TOÁN
ThS.Tăng Th Thanh Thy 2
4.3.1 Báo cáo kim toán
loi báo cáo bng văn bn do kim toán
viên và công ty kim toán lp và công b đ
nêu ý kiến chính thc ca mình v báo
cáo tài chính ca mt đơn v đã được kim
toán.
ThS.Tăng Th Thanh Thy 3
Các chun mc có liên quan
Laøm roõ traùch nhieäm
ñoái vôùi khaùch haøng
VSA 210
Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính
Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính
Muïc tieâu cuûa kieåm
toaùn baùo caùo taøi chính
VSA 200
Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng
VSA 700
Bài giảng Chương Hoàn thành kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Hoàn thành kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng Chương Hoàn thành kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) 9 10 947