Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Phương pháp kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4003 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 3
Phương pháp ki m toán
phá
toá
pháp
toán
Th.S Tăng Th Thanh Th y
2010

Các n i dung chính
Phương pháp khoa h c chung
Các phương pháp ki m toán cơ b n
K thu t l y m u ki m toán

2

Khái ni m
Phương pháp ki m toán là các bi n pháp,
th t c đư c s d ng trong công tác ki m
toán nh m th c hi n m c đích ki m toán
đã đ t ra.

3

3.1 PHƯƠNG PHÁP KHOA H C CHUNG

Phương pháp khoa h c chung
Ch n đ tài đi u tra, nghiên c u;
L p gi thuy t đ ki m tra;
Ki m tra, phân tích gi thuy t b ng cách thu
th p và đánh giá các ch ng t thích h p;
Ch p nh n hay không ch p nh n gi thuy t
trên cơ s các ch ng c ;
L p thêm và ki m tra thêm các gi thuy t.
5

3.2 PP KI M TOÁN CƠ B N

Phương pháp ki m toán
1) KTV nh n ki m tra h th ng BCTC và quy t
đ nh c n xem xét kho n m c nào;
2) Ki m toán viên đưa các gi thuy t c n ki m
tra;
3) Ki m toán viên th nghi m, ki m tra các gi
thuy t b ng cách tìm ki m các b ng ch ng
và đánh giá nó;

7

Phương pháp ki m toán (tt)
4) KTV đưa ra ý ki n đ kh ng đ nh hay ph
nh n gi thuy t v v n đ chuyên môn đã
nêu lên trong BCTC và s k toán;
5) KTV ph i đưa ra ý ki n t ng th v BCTC
d a trên k t qu

ki m tra nh ng b

ph n,

nh ng kho n m c riêng bi t do các thành
viên trong t ki m toán đã ti n hành
8

Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn
Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

Thöû nghieäm kieåm soaùt

Thöû nghieäm cô baûn

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn veà söï thieát keá phuø
hôïp & söï vaän haønh höõu
hieäu cuûa heä thoáng kieåm
soaùt noäi boä.

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm toaùn
lieân quan ñeán BCTC nhaèm
phaùt hieän ra nhöõng sai leäch
troïng yeáu laøm aûnh höôûng
ñeán BCTC.

ThS.Tăng Th Thanh Th y

9

Th hi u vm khácm hàng
ki h soát
Tìm nghi

ThS.Tăng Th Thanh Th y
ThS.Tăng

10

Th nghi m ki m soát
M c đích: Thu th p b ng ch ng v s h u hi u
c a HTKSNB
Đánh giá l i r i ro ki m soát
Thu h p th nghi m cơ b n.
Tùy thu c vào vi c cân đ i gi a chi phí (vi c th c
hi n th nghi m ki m soát đ thu h p th nghi m
cơ b n) và l i ích (vi c thu h p th nghi p cơ
b n) mà KTV s ch n l a th c hi n hay không
th c hi n th nghi m ki m soát.
11

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Quy trình choïn löïa thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt
Tìm hieåu veà HTKSNB
Ñaùnh giaù sô boä CR
Thieát keá thöû nghieäm cô baûn döï kieán
Khoâng

Coù theå giaûm thaáp
CR trong thöïc teá ?.
Coù
Coù caân ñoái giöõa
chi phí vaø lôïi ích ?.

Khoâng

Coù
Thieát keá vaø thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt
Treân cô sôû keát quaû cuûa thöû nghieäm kieå m soaùt...
Chương 3
Phương pháp kim toán
Chương
Chương
3
3
Phương ph
Phương ph
á
á
p ki
p ki
m to
m to
á
á
n
n
Th.S Tăng ThThanh Thy
2010
2
Các ni dung chính
Phương pháp khoa hc chung
Các phương pháp kim toán cơ bn
Kthut ly mu kim toán
3
Khái nim
Phương pháp kim toán là các bin pháp,
th tc được s dng trong ng tác kim
toán nhm thc hin mc đích kim toán
đã đặt ra.
Bài giảng Chương Phương pháp kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Phương pháp kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng Chương Phương pháp kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) 9 10 131