Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Tài khoản kế toán và ghi sổ kép (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
13/09/2011

Company

LOGO

Chương 3:
Tài khoản kế toán và Ghi sổ kép
Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com

Mục tiêu của Chương 3
www.themegallery.com

Giúp người học hiểu rõ các vấn đề sau:
1. Tài khoản kế toán:
 Khái niệm
 Công dụng
 Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản
 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các
doanh nghiệp ở Việt Nam
2. Phương pháp ghi kép:
 Khái niệm
 Phương pháp định khoản nghiệp vụ kinh tế tài
chính

1. Tài khoản kế toán
 Tài khoản kế toán là gì?
 Kết cấu của tài khoản gồm 2 bên: Bên NỢ và Bên CÓ
 Hình thức trình bày (Tài khoản chữ T)
 Các thuật ngữ
• Bên Nợ, Bên Có
• Ghi Nợ, Ghi Có
• Số phát sinh
• Số dư của tài khoản (Số dư Nợ, Số dư Có)
• Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + SPS tăng trong kỳ - SPS giảm trong kỳ

 Tài khoản kế toán được cấu tạo 2 bên, một bên để ghi số phát sinh tăng
và một bên còn lại dùng để ghi số phát sinh giảm.

1

13/09/2011

1. Tài khoản kế toán
www.themegallery.com

 Nội dung tổng quát của một tài khoản kế toán
Bên Nợ

Tên, số hiệu của tài khoản kế toán

Bên Có

I. Số dư đầu kỳ của TS

1. Số dư đầu kỳ của Nguồn vốn

II. SPS tăng trong kỳ của TS

2. SPS tăng trong kỳ của Nguồn vốn

3. SPS giảm trong kỳ của Nguồn vốn III. SPS giảm trong kỳ của TS
IV. Số dư cuối kỳ của TS

4. Số dư cuối kỳ của Nguồn vốn

1. Tài khoản kế toán
 Phương pháp ghi chép vào tài khoản kế toán
TÀI SẢN

=

NỢ PHẢI TRẢ

SỐ DƯ
+

+

NGUỒN VỐN CSH

SỐ DƯ
-

-

SỐ DƯ

+

SỐ DƯ

-

SỐ DƯ
CHI PHÍ
+

-

+

SỐ DƯ

DOANH THU
-

+

2. Hệ thống Tài khoản kế toán
www.themegallery.com

 Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
 Bảng liệt kê các tài khoản kế toán (tên gọi, số hiệu)
 Tùy theo yêu cầu quản lý của từng quốc gia, hệ thống tài khoản kế
toán có thể do đơn vị tự lập hoặc được ban hành thống nhất để áp
dụng.

 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp của Việt Nam được
ban hành theo quyết định số Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006
 Và cập nhật theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng
12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ
sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

2

13/09/2011

2. Hệ thống tài khoản kế toán
TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

CHI PHÍ

LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ
LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU

DOANH THU

LOẠI 6: CHI PHÍ SXKD
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC

LOẠI 5: DOANH THU
LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC

LOẠI 9
XÁC ĐỊNH KQHĐKD
Tổng chi phí từ hoạt động
kinh doanh

Tổng doanh thu, thu nhập từ
hoạt động kinh doanh

2. Hệ thống tài khoản kế toán
* Các tài khoản phản ánh Tài sản (TK Loại 1 ...
13/09/2011
1
Company
LOGO
Chương 3:
Tài khoản kế toán và Ghi sổ kép
Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com
www.themegallery.com
Mục tiêu của Chương 3
Giúp người học hiểu rõ các vấn đề sau:
1. Tài khoản kế toán:
Khái niệm
Công dụng
Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các
doanh nghiệp ở Việt Nam
2. Phương pháp ghi kép:
Khái niệm
Phương pháp định khoản nghiệp vụ kinh tế tài
chính
1. Tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán là gì?
Kết cấu của tài khoản gồm 2 bên: Bên NỢ và Bên CÓ
Hình thức trình bày (Tài khoản chữ T)
Các thuật ngữ
Bên Nợ, Bên Có
Ghi Nợ, Ghi Có
Số phát sinh
Số dư của tài khoản (Số dư Nợ, Số dư Có)
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + SPS tăng trong kỳ - SPS giảm trong kỳ
Tài khoản kế toán được cấu tạo 2 bên, một bên để ghi số phát sinh tăng
và một bên còn lại dùng để ghi số phát sinh giảm.
Bài giảng Chương Tài khoản kế toán và ghi sổ kép (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Bài giảng Chương Tài khoản kế toán và ghi sổ kép (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Chương Tài khoản kế toán và ghi sổ kép (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 654