Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Tổng quan về kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 7634 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KIỂM TOÁN
(Phần 1)
GV: Th.S Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com

Bài giảng được xây dựng trên cơ sở có kế thừa Bài giảng của T.S Trần Phước , Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐH
Công nghiệp TPHCM

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Mục đích: Trang bị kiến thức cơ bản
về Kiểm toán và tìm hiểu khái quát
thực tiễn hoạt động của kiểm toán.
Thời lượng: 45 tiết
Tiểu luận: Thảo luận tình huống
BBT và Viết bài luận.
Đánh giá học viên: Theo quy chế
học vụ Trường đại học Công nghiệp
TPHCM

2

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
Tài liệu tham khảo:
• Giáo trình Kiểm toán (Phần 1) – T.S
Trần Phước và các tác giả.
• Luật kiểm toán độc lập và các văn
bản pháp luật trong lĩnh vực kiểm
toán
• Giáo trình Kiểm toán cơ bản của các
trường đại học.

3

Nội dung
1
2
Thi
CK

Tổng quan về Kiểm toán
Các khái niệm cơ bản trong KT

3

Phương pháp Kiểm toán

4

Quy trình kiểm toán

Thi
GK

4

Chương 1:

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

Nội dung
1.1 Khái niệm kiểm toán
1.2 Đối tượng của kiểm toán
1.3 Các loại kiểm toán
1.4 Doanh nghiệp kiểm toán
1.5 Chuẩn mực kiểm toán và đạo đức
nghề nghiệp
6

1.1 Khái niệm kiểm toán
• Theo định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế
(IFAC):
• “Kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập kiểm
tra và trình bày ý kiến của mình về BCTC”

7

1.1 Khái niệm kiểm toán
• Theo tiến sĩ Rober N. Anthor (Đại học Harvard):
“Kiểm toán là việc xem xét, kiểm tra các ghi chép kế
toán bởi các Kiểm toán viên công cộng được thừa
nhận độc lập và ở bên ngoài tổ chức kiểm tra.

8

1.1 Khái niệm kiểm toán
• “Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập thu
thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin
có thể định lượng được của một đơn vị cụ thể,
nhằm mục đích xác nhận và báo cáo về mức độ phù
hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã
được thiết lập”
•

(Theo tác giả Alvin A.Aen và James K.Loebbecker)

9

1.1 Khái niệm kiểm toán
Thoâng tin caàn
kieåm tra
Caùc KTV:
Ñuû naêng löïc
Ñộä
Ñ c lậäp

Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng

Söï phuø hôïp

Baùo
caùo
Kiểm
Ki m
toaùn

Caùc tieâu chuaån
ñöôïc thieát laäp

10

1.1 Khái niệm kiểm toán
Kiểm toán
viên là ai ?

Tại sao cần
phải có
kiểm toán?

11

1.2 Đối tượng kiểm toán
• * Đối tượng của kiểm toán là các thông tin:
– Có thể định lượng
– Có thể kiểm tra được
– Tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán

12

1.2 Đối tượng kiểm toán
• Một số đối tượng kiểm toán cụ thể:
- Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà
nước: BCTC, Báo cáo quyết toán vốn đầu
tư,…
- Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán độc
lập: BCTC, Báo cáo quyết toán,…
- Đối tượng ...
KIỂM TOÁN
(Phần 1)
Bài giảng được xây dựng trên cơ sở có kế thừa Bài giảng của T.S Trần Phước , Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐH
Công nghiệp TPHCM
GV: Th.S Nguyễn Văn Thịnh
Email: thinhfetp@gmail.com
Bài giảng Chương Tổng quan về kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Tổng quan về kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài giảng Chương Tổng quan về kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 444