Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Tổng quan về Kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
T ng quan v ki m toán
toá
toán
Th.S Tăng Th Thanh Th y
2010

Các n i dung chính
Khái ni m ki m toán
Đ i tư ng ki m toán
Phân lo i ki m toán
Doanh nghi p ki m toán
Chu n m c ki m toán
Đ o đ c ngh nghi p

ThS.Tăng Th Thanh Th y

S

2

càn thi t c a ho t đ ng ki m toán

K toán là m t công c quan tr ng c a qu n lý
kinh t .
Cung c p các thông tin c n thi t, ch t lư ng và
đáng tin c y cho vi c ra quy t đ nh.
Thông tin trên BCTC thư ng có r i ro chênh
l ch l n.

ThS.Tăng Th Thanh Th y

3

1

Nguyên nhân r i ro thông tin

S cách tr c a thông tin.
Thành ki n và đ ng cơ c a ngư i cung c p
thông tin.
Tính ph c t p c a các nghi p v kinh t .

4

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Cách làm gi m r i ro thông tin

Ngư i s

d ng thông tin t

thông tin
Ngư i s

mình ki m tra các

không kinh t , không th c t .
d ng thông tin chia s r i ro thông tin

cùng v i ngư i cung c p thông tin

không

thu l i các thi t h i khi DN b phá s n, gi i th . .
S

d ng thông tin trên BCTC đã đư c ki m

toán ki m tra và xác đ nh đ c l p

hi u qu .
5

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Khái ni m ki m toán
Ki m toán là quá trình các ki m toán viên
đ c l p, đ

năng l c ti n hành thu th p,

đánh giá các b ng ch ng v các thông tin
có th đ nh lư ng nh m ki m tra và cho ý
ki n v s

phù h p c a thông tin này v i

các chu n m c đã đư c thi t l p.
ThS.Tăng Th Thanh Th y

6

2

Khái ni m ki m toán
Thoâng tin caàn
kieåm tra
Caùc KTV
Ñuû naêng löïc
Ñoäc laäp

Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng

Söï phuø hôïp

Baùo
caùo

Caùc tieâu
chuaån ñöôïc
thieát laäp
7

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Đ c đi m ngh nghi p ki m toán
L y l i ích c a đông đ o ngư i s d ng Báo Cáo
Ki m toán làm m c tiêu, m c đích ho t đ ng.
Có các tiêu chu n riêng cho nh ng ngư i mu n
tham gia vào ho t đ ng ki m toán và đ m b o
ch t lư ng tương ng
Chính ph

công nh n thông qua vi c c p gi y

phép hành ngh ki m toán
8

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Đ c đi m ngh nghi p ki m toán
(tt)
Đư c đào t o có h th ng, có ki n th c sâu
r ng và xem vi c đáp

ng nh ng yêu c u

c th c a xã h i là m c tiêu ho t đ ng
Có t

ch c ngh

nghi p riêng, chuyên

nghiên c u đ hoàn thi n và thúc đ y s phát
tri n ngh

nghi p, là phát ngôn viên chính

th c c a ngh nghi p trư c xã h i
ThS.Tăng Th Thanh Th y

9

3

Đ c đi m ngh nghi p ki m toán
(tt)
Xem vi c ph c v xã h i quan tr ng hơn
c vi c ph c v đ i v i khách hàng
Công khai th a nh n trách nhi m đ i v i xã
h i, đ i v i vi c b o v đông đ o ngư i s
d ng hơn là v t ch t.

10

ThS.Tăng Th Thanh Th y

Đ i tư ng ki m toán
Đ i tư ng c a ki m toán ...
1
Chương 1
Tng quan vkim toán
Chương
Chương
1
1
T
T
ng
ng
quan
quan
v
v
ki
ki
m
m
to
to
á
á
n
n
Th.S Tăng ThThanh Thy
2010
ThS.Tăng ThThanh Thy
2
Các ni dung chính
Khái nim kim toán
Đối tượng kim toán
Phân loi kim toán
Doanh nghip kim toán
Chun mc kim toán
Đạo đức nghnghip
ThS.Tăng ThThanh Thy
3
Scàn thiết ca hot động kim toán
Kế toán mt công c quan trng ca qun lý
kinh tế.
Cung cp các thông tin cn thiết, cht lượng
đáng tin cy cho vic ra quyết định.
Thông tin trên BCTC thường ri ro chênh
lch ln.
Bài giảng Chương Tổng quan về Kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Tổng quan về Kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng Chương Tổng quan về Kiểm toán (ThS. Tăng Thị Thanh Thủy) 9 10 887