Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2
Trường Trung Cấp Tây Bắc
GV: Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

 

1

Chương 6:
KẾ TOÁN CÁC
KHOẢN NỢ PHẢI
TRẢ TRONG
DOANH NGHIỆP

 

 

2

1- KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1.1- Khái niệm và ý nghĩa của kế
toán tiền lương và các khoản trích theo
lương
1.1.1- Các khái niệm
1.1.2- Ý nghĩa của kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương

 

 

3

1.1.1- Các khái niệm:
Lao động là gì? 
Là một yếu tố cơ bản của quá trình sản
xuất kinh doanh
Là hoạt động chân tay và hoạt động trí óc của
con người nhằm biến các đối tưọng lao động
thành các vật phẩm cần thiết phục vụ lợi ích cho
con người.

 

 

4

1.1.1- Các khái niệm:
Tiền Lương, tiền công là gì?

Để đảm bảo cho NLĐ tái SX sức LĐ của
mình đã bỏ ra trong quá trình SX, NLĐ được
phân phối 1 bộ phận sản phẩm xã hội dưới
hình thức tiền tệ gọi là tiền lương, tiền công.
“Tiền lương là tiền trả cho công lao
động của người lao động theo số lượng
và chất lượng lao động của họ”.
 

 

5

 

 

255

 

 

256

...
1
K TOÁN DOANH NGHI P 2
Tr ng Trung C p Tây B cườ
GV: Nguy n Th Thanh Thúy
Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 9 10 397