Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Gian lận và sai sót trong kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
2.5 Gian l n và sai sót (VSA 240)

Gian laän

Haønh vi coá yù cuûa
BGÑ, HÑQT, nhaân
vieân hoaëc caùc beân thöù
ba gaây ra nhöõng sai
leäch thoâng tin aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi
chính

Sai soùt
Loãi khoâng coá yù aûnh
höôûng baùo caùo taøi
chính

2.5.2 CÁC NHÂN T
NH HƯ NG Đ N
KH NĂNG CÓ GIAN L N SAI SÓT

Söûa ñoåi, giaû maïo chöùng töø
Khoâng ghi cheùp caùc
nghieäp vuï phaùt sinh
Ghi caùc nghieäp vuï khoâng
xaûy ra
Aùp duïng sai phöông phaùp
keá toaùn
Loãi veà soá hoïc, ghi cheùp
Hieåu sai caùc nghieäp vuï
Aùp duïng sai phöông phaùp
keá toaùn

Nhöõng vaán ñeà veà tính chính tröïc vaø naêng löïc
cuûa Ban Giaùm ñoác
•Quyeàn löïc taäp trung vaøo tay moät ngöôøi hay
moät nhoùm ngöôøi raát nhoû, khoâng coù söï hoaït
ñoäng höõu hieäu.
•Baát löïc trong vieäc söûa chöõa nhöõng yeáu keùm
quan troïng cuûa kieåm soaùt noäi boä
•…

1

2.5.2 CÁC NHÂN T …

2.5.2 CÁC NHÂN T …

Caùc söùc eùp baát thöôøng beân trong hay
töø beân ngoaøi ñôn vò.
•Ngaønh ngheà ñang gaëp khoù khaên.
•Thieáu voán kinh doanh vì loã hay
phaùt trieån quaù nhanh.
•…

Caùc nghieäp vuï vaø söï kieän khoâng bình thöôøng:
•Caùc nghieäp vuï baát thöôøng, ñaëc bieät laø gaàn
thôøi ñieåm khoùa soå, coù theå aûnh höôûng ñaùng
keå ñeán lôïi nhuaän.
•Caùc nghieäp vuï hay phöông phaùp xöû lyù keá
toaùn phöùc taïp.
•…
Moät soá nhaân toá chæ lieân quan ñeán moâi tröôøng
keá toaùn xöû lyù baèng maùy tính. Thí duï nhö:
•Khoâng laáy ñöôïc thoâng tin töø maùy tính ...
•Ghi gheùp khoâng phuø hôïp, chöùng töø khoâng
4
hôïp phaùp…

3

2.5.3 Trách nhi m KTV
Giaùm ñoác

Kieåm toaùn vieân

Ngaên chaën vaø
Phaùt hieän GL-SS

Xem xeùt coù GL_SS laøm aûnh
höôûng troïng yeáu BCTC

Thieát laäp vaø duy trì heä
thoáng KSNB

Ñaùnh giaù ruûi ro
Thieát laäp caùc thuû tuïc
phaùt hieän GL-SS treân
cô sôû ruûi ro ñaõ ñaùnh giaù
Ñieàu chænh, boå sung
thuû tuïc kieåm toaùn

Caùc phaûn öùng

Thoâng baùo veà GLSS vaø caùc phaûn öùng

o Phân đ nh trách nhi m
n Giám đ c đơn v ch u trách nhi m tr c
ti p trong vi c ngăn ng a, phát hi n và
x lý các gian l n và sai sót trong đơn
v thông qua vi c xây d ng và duy trì
th c hi n thư ng xuyên h th ng k
toán và h th ng ki m soát n i b
thích h p
n Trong quá trình ki m toán, KTV và
CTKT ph i xem xét xem có các sai
ph m do gian l n ho c sai sót gây ra
làm nh hư ng tr ng y u đ n báo cáo
tài chính không?
6

1

Generated by Foxi...
1
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TOÁN
1
Haønh vi coá yù cuûa
BGÑ, HÑQT, nhaân
vieân hoaëc caùc beân thöù
ba gaây ra nhöõng sai
leäch thoâng tin aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi
chính
Loãi khoâng coá yù aûnh
höôûng baùo caùo taøi
chính
2.5 Gian ln và sai sót (VSA 240)
Gian laän
Sai soùt
Söûa ñoåi, giaû maïo chöùng töø
Khoâng ghi cheùp caùc
nghieäp vuï phaùt sinh
Ghi caùc nghieäp vuï khoâng
xaûy ra
Aùp duïng sai phöông phaùp
keá toaùn
Loãi veà soá hoïc, ghi cheùp
Hieåu sai caùc nghieäp vuï
Aùp duïng sai phöông phaùp
keá toaùn
2.5.2 CÁC NHÂN T NH HƯNG ĐN
KH NĂNG CÓ GIAN LN SAI SÓT
Nhöõng vaán ñeà veà tính chính tröïc vaø naêng ïc
cuûa Ban Giaùm ñoác
Quyeàn löïc taäp trung vaøo tay moät ngöôøi hay
moät nhoùm ngöôøi raát nhoû, khoâng coù söï hoaït
ñoäng höõu hieäu.
Baát löïc trong vieäc söûa chöõa nhöõng yeáu keùm
quan troïng cuûa kieåm soaùt noäi boä
3
2.5.2 CÁC NHÂN T
Caùc söùc eùp baát thöôøng beân trong hay
töø beân ngoaøi ñôn vò.
Ngaønh ngheà ñang gaëp khoù khaên.
Thieáu voán kinh doanh loã hay
phaùt trieån quaù nhanh.
4
2.5.2 CÁC NHÂN T
Caùc nghieäp vuï vaø söï kieän khoâng bình thöôøng:
Caùc nghieäp vuï baát thöôøng, ñaëc bieät laø gaàn
thôøi ñieåm khoùa soå, coù theå aûnh höôûng ñaùng
keå ñeán lôïi nhuaän.
Caùc nghieäp vuï hay phöông phaùp xöû lyù keá
toaùn phöùc taïp.
Moät soá nhaân toá chæ lieân quan ñeán moâi tröôøng
keá toaùn xöû lyù baèng maùy tính. Thí duï nhö:
Khoâng laáy ñöôïc thoâng tin töø maùy tính ...
Ghi gheùp khoâng phuø hôïp, chöùng töø khoâng
hôïp
phaùp
Kieåm toaùn vieânGiaùm ñoác
Ngaên chaën vaø
Phaùt hieän GL-SS
Xem xeùt coù GL_SS laøm aûnh
höôûng troïng yeáu BCTC
Ñaùnh giaù ruûi ro
Thieát laäp caùc thuû tuïc
phaùt hieän GL-SS treân
cô sôû ruûi ro ñaõ ñaùnh giaù
Ñieàu chænh, boå sung
thuû tuïc kieåm toaùn
Thoâng baùo veà GL-
SS vaø caùc phaûn öùng
Thieát laäp vaø duy trì heä
thoáng KSNB
Caùc phaûn öùng
2.5.3 Trách nhim KTV
6
o Phân đnh trách nhim
n Giám đc đơn v chu trách nhim trc
tiếp trong vic ngăn nga, phát hin và
x lý các gian ln và sai sót trong đơn
v thông qua vic xây dng và duy trì
thc hin thưng xuyên h thng kế
toán và h thng kim soát ni b
thích hp
n Trong quá trình kim toán, KTV và
CTKT phi xem xét xem có các sai
phm do gian ln hoc sai sót gây ra
làm nh hưng trng yếu đến báo cáo
tài chính không?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Trang 2
Bài giảng Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Gian lận và sai sót trong kiểm toán 9 10 695