Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Gian lận và sai sót (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.5 Gian laän vaø sai soùt
(Nguoàn: VSA 240)

Khaùi nieäm
Phaân bieät traùch nhieäm KTV - Giaùm ñoác
Coâng vieäc cuûa KTV
Ñaùnh giaù ruûi ro
Phaùt hieän
Thuû tuïc khi coù daáu hieäu GL-SS
Thoâng baùo veà GL-SS

Ruùt lui khoûi hôïp ñoàng
1

2.5.1 Caùc Khaùi nieäm
Gian laän

Haønh vi coá yù cuûa
BGÑ, HÑQT, nhaân
vieân hoaëc caùc beân thöù
ba gaây ra nhöõng sai
leäch thoâng tin aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi
chính

Sai soùt
Loãi khoâng coá yù aûnh
höôûng baùo caùo taøi
chính

Söûa ñoåi, giaû maïo chöùng
töø
Khoâng ghi cheùp caùc
nghieäp vuï phaùt sinh
Ghi caùc nghieäp vuï
khoâng xaûy ra
Aùp duïng sai phöông
phaùp keá toaùn
Loãi veà soá hoïc, ghi cheùp
Hieåu sai caùc nghieäp vuï
Aùp duïng sai phöông
phaùp keá toaùn
2

2.5.2 CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN KHAÛ NAÊNG
COÙ GIAN LAÄN SAI SOÙT

Nhöõng vaán ñeà veà tính chính tröïc vaø naêng löïc
cuûa Ban Giaùm ñoác
Quyeàn löïc taäp trung vaøo tay moät ngöôøi hay
moät nhoùm ngöôøi raát nhoû, khoâng coù söï hoaït
ñoäng höõu hieäu.
Baát löïc trong vieäc söûa chöõa nhöõng yeáu keùm
quan troïng cuûa kieåm soaùt noäi boä
…

2.5.2 CAÙC NHAÂN TOÁ…

Caùc söùc eùp baát thöôøng beân trong hay
töø beân ngoaøi ñôn vò.
Ngaønh ngheà ñang gaëp khoù khaên.
Thieáu voán kinh doanh vì loã hay
phaùt trieån quaù nhanh.
…

4

2.5.2 CAÙC NHAÂN TOÁ…
Caùc nghieäp vuï vaø söï kieän khoâng bình thöôøng:
Caùc nghieäp vuï baát thöôøng, ñaëc bieät laø gaàn
thôøi ñieåm khoùa soå, coù theå aûnh höôûng ñaùng
keå ñeán lôïi nhuaän.
Caùc nghieäp vuï hay phöông phaùp xöû lyù keá
toaùn phöùc taïp.
…
Moät soá nhaân toá chæ lieân quan ñeán moâi tröôøng
keá toaùn xöû lyù baèng maùy tính. Thí duï nhö:
Khoâng laáy ñöôïc thoâng tin töø maùy tính ...
5

2.5.3 Traùch nhieäm KTV
Giaùm ñoác

Kieåm toaùn vieân

Ngaên chaën vaø
Phaùt hieän GL-SS

Xem xeùt coù GL_SS laøm aûnh
höôûng troïng yeáu BCTC

Thieát laäp vaø duy trì heä
thoáng KSNB

Ñaùnh giaù ruûi ro
Thieát laäp caùc thuû tuïc
phaùt hieän GL-SS treân
cô sôû ruûi ro ñaõ ñaùnh giaù
Ñieàu chænh, boå sung
thuû tuïc kieåm toaùn

Caùc phaûn öùng

Thoâng baùo veà GLSS vaø caùc phaûn öùng

Phaân ñònh traùch nhieäm
• Giaùm ñoác ñôn vò chòu traùch nhieäm tröïc tieáp
trong vieäc ngaên ngöøa, phaùt hieän vaø xöû lyù caùc
gian laän vaø sai soùt trong ñôn vò thoâng qua vieäc
xaây döïng vaø duy trì thöïc hieän thöôøng xuyeân heä
thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä
thích hôïp
• Trong quaù trình kieåm toaùn, KTV vaø CTKT
phaûi xem xeùt xem coù caùc sai phaïm do gian laän
hoaëc sai soùt gaây...
1
2.5 Gian laän vaø sai soùt2.5 Gian laän vaø sai soùt
(Nguoàn: VSA 240)
Khaùi nieäm
Phaân bieät traùch nhieäm KTV - Giaùm ñoác
Coâng vieäc cuûa KTV
Ñaùnh giaù ruûi ro
Phaùt hieän
Thuû tuïc khi coù daáu hieäu GL-SS
Thoâng baùo veà GL-SS
Ruùt lui khoûi hôïp ñoàng
Bài giảng Gian lận và sai sót (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Gian lận và sai sót (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng Gian lận và sai sót (TS. Trần Phước) 9 10 474