Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5429 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Chöông 15

HÖ thèng
B¸o c¸o tµi chÝnh

4



Mục đích của báo cáo tài chính



Đối tượng áp dụng
- BCTC năm áp dụng cho tất cả cácDN.
- DN vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại QD
15/2006 và những qui định, cụ thể tại chế độ kế toán DN
vừa và nhỏ.

5

- Công ty mẹ và tập đoàn lập BCTC hợp nhất áp dụng
CMKT số 25
- Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc
hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình
không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp
theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện
CMKT số 25.
- BCTC giữa niên độ (BCTC quý) áp dụng cho các DNNN,
các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán và các DN
khác khi tự nguyện lập BCTC giữa niên độ.

6

Hệ thống báo cáo tài chính gồm





Bảng cân đối kế toánMẫu số B 01 – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B 03 - DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chínhMẫu số B 09 - DN

7

Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài
chính
cả các doanh nghiệp phải lập và trình bày báo
cáo tài chính năm.
Đối với DNNN, các DN niêm yết trên thị trường
chứng khoán còn phải lập BCTC giữa niên độ
dạng đầy đủ.
Tổng công ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế
toán trực thuộc còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc
BCTC hợp nhất giữa niên độ (*).
Công ty mẹ và tập đoàn phải lập BCTC hợp nhất
giữa niên độ (*) và BCTC hợp nhất năm và BCTC
hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy
định của CMKT số 11 “Hợp nhất kinh doanh”.
Tất







((*) Việc lập BCTC hợp nhất giữa niên độ thực hiện từ năm 2008)
8

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
Tuân thủ các yêu cầu qui định tại CMKT số 21, gồm:
 Trung thực và hợp lý;
 Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của
từng CMKT

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy định
tại CMKT số 21:Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng
yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh.
 Việc thuyết minh BCTC phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin 9
quy định trong các CMKT. (Các thông tin trọng yếu).


Kỳ lập báo cáo tài chính





Kỳ lập báo cáo tài chính năm
Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính
(không lập quý IV).
Kỳ lập báo cáo tài chính khác
- Các DN có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác theo yêu
cầu của pháp luật, công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.
- Lập BCTC tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,
chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể,...
4
Chöông 15
HÖ thèng
B¸o c¸o tµi chÝnh
Bài giảng Hệ thống báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống báo cáo tài chính 9 10 319