Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9/26/2011

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN P1
(KẾ TOÁN EXCEL)

CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 30 Tiết lý thuyết (10 tuần)

 30 Tiết thực hành (10 tuần)

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
 Tên học phần






HỆ THỐNG THÔNG
TIN KẾ TOÁN PHẦN I
Mã học phần
1113272013
Số tín chỉ
3(2,1,3)
Trình độ
Cho sinh viên năm thứ 2
Phân bố thời gian
 Lý thuyết
 Thực hành

 Tự học

2
1
3

1

9/26/2011

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
 Mục tiêu của học phần

- Giúp sinh viên có khả năng áp dụng Microsoft Excel để
hỗ trợ tốt công tác kế toán.
- Có khả năng thiết lập một hệ thống thông tin kế toán đơn
giản dựa vào Microsoft Excel.
 Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Hƣớng dẫn sinh viên sử dụng các hàm, các chức năng của
Excel để hoàn thành các báo cáo trong kế toán.
Hƣớng dẫn sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm
HTKK.

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
 Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui
chế của BGD&ĐT.

 Tài liệu học tập
 Sách, giáo trình chính
Heä thoáng thoâng tin keá toaùn P1, Khoa Kế Toaùn – Kieåm Toaùn
 Tài liệu tham khảo
Trần Văn Thắng, Hướng dẫn thực hành kế toán trên Excel.
Caùc trang web, dieãn ñaøn veà Excel vaø keá toaùn:

www.giaiphapexcel.com, www.webketoan.vn

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
 ĐỐI VỚI CÁC BUỔI HỌC LÝ THUYẾT
 Tham dự từ 80% thời gian học trở lên
 Tuân thủ nội quy học tập
 Mang theo máy tính xách tay khi học (nếu có)
 Ôn lại nội dung bài cũ
 Xem trước nội dung bài mới

 Đặt ra những câu hỏi xây dựng bài
 Làm đầy đủ các bài tập do giảng viên giao về

2

9/26/2011

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
 ĐỐI VỚI CÁC BUỔI HỌC THỰC HÀNH
 Tham dự đủ 100% thời gian học

 Tuân thủ nội quy học tập, phòng máy
 Đem theo giáo trình, USB Storage, tài liệu tham khảo,

máy tính xách tay (nếu có)
 Bảo quản máy móc khi thực tập
 Thực hành lại nội dung bài cũ ở nhà
 Chuẩn bị trƣớc nội dung bài mới
 Nêu lên mọi thắc mắc gặp phải khi thực hành
 Làm đầy đủ các bài tập do giảng viên giao về

 Không ăn, uống, xả rác trong lớp thực hành.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
ĐỐI VỚI CÁC BUỔI TỰ HỌC
- Xem laïi, thöïc haønh laïi caùc baøi hoïc lyù thuyeát vaø thöïc

haønh treân lôùp.

- Nghieân cöùu saâu veà caùc vaán ñeà ñöôïc hoïc treân lôùp theo

phöông dieän keá toaùn.

- Tham gia vaøo caùc dieãn ñaøn chuyeân ngaønh treân maïng,

tìm hieåu nhöõng khoù khaên maø caùc thaønh vieân gaëp phaûi,
cuøng tham gia giaûi quyeát vaán ñeà.
- Tham khaûo caùc saùch keá toaùn Excel khaùc.

CÁCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
KIỂM TRA THƢỜNG KỲ
KIỂM...
9/26/2011
1
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TN P1
(KẾ TOÁN EXCEL)
CHƢƠNG TRÌNH N HỌC
30 Tiết thuyết (10 tuần)
30 Tiết thực hành (10 tuần)
GII THIU HC PHẦN
Tên học phần HỆ THỐNG THÔNG
TIN KẾ TOÁN PHẦN I
Mhọc phần 1113272013
S tín chỉ 3(2,1,3)
Trnh đ Cho sinh viên năm th2
Phân b thi gian
thuyết 2
Thực hành 1
Tự học 3
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 9 10 27