Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
Muïc tieâu
9Hieåu vai troø cuûa HTTTKT trong doanh
nghieäp
9Nhöôïc ñieåm heä thoáng KT truyeàn thoáng
vaø yeâu caàu öùng duïng CNTT vaøo HTTTKT
9Nguyeân taéc toå chöùc HTTTKT
Chöông 1. Keá toùan moät heä thoáng
thoâng tin trong DN

1

Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
I.
II.

Vai troø HTTT KT trong DN
Heä thoáng keá toaùn truyeàn thoáng vaø nhöôïc
ñieåm
III. Söï keát hôïp cuûa coâng ngheä thoâng tin trong
heä thoáng keá toaùn

Chöông 1. Keá toùan moät heä thoáng
thoâng tin trong DN

2

Chöông 1. keá toaùn moät heä thoáng
thoâng tin trong doanh nghieäp
I. Vai troø HTTT KT trong DN
1. Khaùi nieäm HTTT
2. Caùc loïai HTTT trong DN
3. Vai troø cuûa HTTT KT trong DN

Chöông 1. Keá toùan moät heä thoáng
thoâng tin trong DN

3

I.1.Khaùi nieäm Heä thoáng thoâng tin
KN: Heä thoáng thoâng tin laø heä thoáng thu thaäp,
xöû lyù, löu tröõ caùc döõ lieäu ñeå taïo thoâng tin
höuõ ích cho ngöôøi söû duïng lieân quan
Döõ lieäu

Xöû lyù
thoâng tin

¾Thoâng tin: DL ñöôïc saép xeáp
laïi cho coù yù nghóa phuø hôïp vôùi
ngöôøi söû duïng
¾Döõ lieäu: laø nhöõng söï kieän,
con soá, hình aûnh…chöa coù yù
nghóa phuø hôïp vôùi ngöôøi söû
duïng

Thoâng tin

Ng.Söû duïng

¾Ví duï. Hoaït ñoäng xuaát kho 100 Sp
laø thoâng tin vôùi thuû kho vaø keá toaùn vaät
tö. Laø döõ lieäu vôùi giaùm ñoác (caàn bieát
toång vaät tö nhaäp, xuaát, toàn
¾Vôùi ngöôøi naøy laø döõ lieäu, vôùi ngöôøi
khaùc laø thoâng tin

Chöông 1. Keá toùan moät heä thoáng
thoâng tin trong DN

4

AÛnh höôûng cuûa CNTT tôùi HTTTKT
5. Nguyeân taéc ghi keùp

C2.HTTTKT vaø CNTT

30

Caâu hoûi
• Caàn chuaån bò nhöõng thoâng tin gì ñeå toå chöùc
döõ lieäu lieân quan tôùi hoaït ñoäng baùn haøng ?

C2.HTTTKT vaø CNTT

31

...
BÀI GING
H THNG THÔNG TIN K TOÁN
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 9 10 676