Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hoàn thành kiểm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn

4.3.1 Baùo caùo kieåm toaùn

4.3.1.1 Khaùi nieäm
• Baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuoái
cuøng cuûa moät cuoäc kieåm toaùn ñoäc laäp,
laø loaïi baùo caùo baèng vaên baûn do kieåm
toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn laäp vaø
coâng boá ñeå neâu roõ yù kieán chính thöùc
cuûa mình veà Baùo caùo taøi chính cuûa ñôn
vò ñöôïc kieåm toaùn

2

- Caùc chuaån möïc lieân quan
VSA 700
Laøm roõ traùch nhieäm ñoái
vôùi khaùch haøng
VSA 210

Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng
Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính

Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn
baùo caùo taøi chính
VSA 200

Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính

3

4.3.1.2 Caùc yeáu toá cuûa Baùo caùo
kieåm toaùn
Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT
Tieâu ñeà BCKT
Ngöôøi nhaän BCKT
Ñoaïn môû ñaàu

Phaïm vi vaø
caên cöù thöïc hieän

• Ñoái töôïng kieåm toaùn
• Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø
kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
•Baûo ñaûm hôïp lyù
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän
Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu
Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä

•Cô sôû hôïp lyù
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu

4

4.3.1.3 Caùc loaïi yù kieán
NM/ GT

Tröôùc/sau

Chaáp nhaän toaøn phaàn
•Khoâng coù nhaán maïnh

Khoâng

•Coù ñoaïn nhaán maïnh

Nhaán maïnh

S

•Tuøy thuoäc vaøo

Giaûi thích

T/S

•Ngoaïi tröø

Giaûi thích

T

Töø choái nhaän xeùt

Giaûi thích

T

Khoâng chaáp nhaän

Giaûi thích

T

Chaáp nhaän töøng phaàn

5

Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù
ñoaïn nhaán maïnh
• Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu
• Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng
•

ñaõ ñieàu chænh
Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai
baùo ñaày ñuû.

6

Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù
ñoaïn nhaán maïnh
"Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo
caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung
thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh
troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa
coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng
nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc
luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm
taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X,
phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä
keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc
quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan./.
7

Chaáp nhaän toaøn phaàn coù ñoaïn nhaán
maïnh
• Khi muoán löu yù ngöôøi ñoïc BCTC veà moät vaán
•
•

ñeà khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa KTV:
Thoâng tin ñính keøm vôù...