Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hoạt động liên tục (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1800 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2 (tieáp)
2.6 HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC

1

2.6.1 Khaùi nieäm
 Hoaït ñoäng lieân tuïc laø doanh nghieäp “tieáp tuïc
hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông
lai gaàn, nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù
ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït
ñoäng hoaëc phaûi thu heïp ñaùng keå quy moâ hoaït
ñoäng cuûa mình”.

2

2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït
ñoäng lieân tuïc
a. Caùc daáu hieäu veà maët taøi chính
 Nôï phaûi traû lôùn hôn taøi saûn hoaëc nôï ngaén haïn
lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn;
 Nôï daøi haïn ñaõ ñeán haïn thanh toaùn maø khoâng
coù khaû naêng chi traû hoaëc ñaûo nôï. Söû duïng quaù
nhieàu nôï ngaén haïn taøi trôï cho tìa saûn daøi haïn;
 Caùc tyû suaát taøi chính chuû yeáu ôû tình traïng xaáu;
 …
3

b. Caùc daáu hieäu veà hoaït ñoäng
 Thieáu caùn boä chuû choát laõnh ñaïo hoaït ñoäng,
chöa boå sung kòp;
 Thieáu thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, ñaëc
quyeàn, hoaëc caùc nguoàn cung caáp nguyeân vaät
lieäu chuû yeáu;
 Khoù khaên hoaëc khan hieám nguoàn löïc lao
ñoäng ….
4

c. Caùc daáu hieäu khaùc
 Khoâng ñuû voán phaùp ñònh hoaëc caùc yeâu caàu khaùc cuûa
phaùp luaät;
 Heát haïn hoaït ñoäng theo giaáy pheùp;
 Nhöõng tai hoaï nghieâm troïng nhö thieân tai, hoûa hoaïn;
 Vöôùng vaøo nhöõng vuï kieän tranh chaáp keùo daøi, gaây
thieät haïi lôùn veà taøi chính;
 Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, chính saùch cuûa nhaø
nöôùc taïo ra nhöõng baát lôïi cho doanh nghieäp ….
5

...
1
Chương 2 (tieáp)
2.6 HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC
Bài giảng Hoạt động liên tục (TS. Trần Phước) - Trang 2
Bài giảng Hoạt động liên tục (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Hoạt động liên tục (TS. Trần Phước) 9 10 103