Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hoạt động liên tục

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
Chương 2 (tieáp)
2.6 HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC (VAS 01)
2.6.1 Khaùi nieäm
o Hoaït ñoäng lieân tuïc laø doanh nghieäp “tieáp tuïc
hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông
lai gaàn, nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù
ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït
ñoäng hoaëc phaûi thu heïp ñaùng keå quy moâ hoaït
ñoäng cuûa mình”.

2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït
ñoäng lieân tuïc
1. Caùc bieåu hieän taøi chính.
chính.
2. Caùc bieåu hieän hoaït ñoäng.
g.
3. Caùc bieåu hieän khaùc.

1

2

2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït
ñoäng lieân tuïc
a. Caùc daáu hieäu veà maët taøi chính
o Nôï phaûi traû lôùn hôn taøi saûn hoaëc nôï ngaén haïn
lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn;
o Nôï daøi haïn ñaõ ñeán haïn thanh toaùn maø khoâng
coù khaû naêng chi traû hoaëc ñaûo nôï. Söû duïng quaù
nhieàu nôï ngaén haïn taøi trôï cho tìa saûn daøi haïn;
o Caùc tyû suaát taøi chính chuû yeáu ôû tình traïng xaáu;
o …

b. Caùc daáu hieäu veà hoaït ñoäng
o Thieáu caùn boä chuû choát laõnh ñaïo hoaït ñoäng,
chöa boå sung kòp;
o Thieáu thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, ñaëc
quyeàn, hoaëc caùc nguoàn cung caáp nguyeân vaät
lieäu chuû yeáu;
o Khoù khaên hoaëc khan hieám nguoàn löïc lao
ñoäng ….

3

4

Trách nhi m c a KTV
c. Caùc daáu hieäu khaùc
o Khoâng ñuû voán phaùp ñònh hoaëc caùc yeâu caàu khaùc cuûa
phaùp luaät;
o Heát haïn hoaït ñoäng theo giaáy pheùp;
o Nhöõng tai hoaï nghieâm troïng nhö thieân tai, hoûa hoaïn;
o Vöôùng vaøo nhöõng vuï kieän tranh chaáp keùo daøi, gaây
thieät haïi lôùn veà taøi chính;
o Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, chính saùch cuûa nhaø
nöôùc taïo ra nhöõng baát lôïi cho doanh nghieäp ….
5

o - N u trong quá trình ki m toán, ki m toán
viên phát hi n doanh nghi p có d u hi u
ho t đ ng không liên t c thì ph i thu th p
đ y đ b ng ch ng đ ch ng minh, xác
nh n, tránh đ nh hư ng t i quy n l i
c a bên th 3
o - Vì khi doanh nghi p ng ng ho t đ ng,
các BCTC đư c l p ra là vô nghĩa, giá tr
c a tài s n không còn như đư c th hi n
trên BCTC. KTV ph i quan tâm đ n nh ng
s ki n phát sinh sau ngày l p BCTC
6

1

...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: C KHÁI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TN
1
1
Chương 2 (tieáp)
2.6 HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC (VAS 01)
2.6.1 Khaùi nieäm
o Hoaïtñoänglieân tuïc laø doanh nghieäp“tieáptuïc
hoaït ñoängkinhdoanhbình thöôøngtrong töông
lai gaàn, nghóalaø doanh nghieäp khoângcoù yù
ñònhcuõngnhökhoângbuoäc phaûi ngöøng hoaït
ñoänghoaëcphaûithu heïp ñaùngkeå quy moâ hoaït
ñoängcuûa mình”.
2
2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït
ñoäng lieân tuïc
1.1. CaùcCaùcbieåubieåu hieänhieän taøitaøi chínhchính..
2. CaùcCaùc bieåubieåu hieänhieänhoaïthoaïtñoängñoäng..
3. CaùcCaùc bieåubieåu hieänhieänkhaùckhaùc..
3
2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït
ñoäng lieân tuïc
a. Caùc daáu hieäu veà maët taøi chính
o Nôï phaûi traû lôùn hôn taøi saûn hoaëc nôï ngaén haïn
lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn;
o Nôï daøi haïn ñaõ ñeán haïn thanh toaùn maø khoâng
coù khaû naêng chi traû hoaëc ñaûo ï. û duïng qu
nhieàu nôï ngaén haïn taøi trôï cho tìa saûn daøi haïn;
o Caùc tyû suaát taøi chính chuû yeáu ôû tình traïng xaáu;
o
4
b. Caùc daáu hieäu veà hoaït ñoäng
o Thieáu caùn boä chuû choát laõnh ñaïo hoaït ñoäng,
chöa boå sung kòp;
o Thieáu thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, ñaëc
quyeàn, hoaëc caùc nguoàn cung caáp nguyeân vaät
lieäu chuû yeáu;
o Khoù khaên hoaëc khan hieám nguoàn löïc lao
ñoäng ….
5
c. Caùc daáu hieäu khaùc
o Khoâng ñuû voán phaùp ñònh hoaëc caùc yeâu caàu khaùc cuûa
phaùp luaät;
o Heát haïn hoaït ñoäng theo giaáy pheùp;
o Nhöõng tai hoaï nghieâm troïng nhö thieân tai, hoûa hoaïn;
o Vöôùng vaøo nhöõng vuï kieän tranh chaáp keùo daøi, gaây
thieät haïi lôùn veà taøi chính;
o Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, chính saùch cuûa nhaø
nöôùc taïo ra nhöõng baát lôïi cho doanh nghieäp ….
6
Trách nhim ca KTV
o - Nếu trong quá trình kim toán, kim toán
viên phát hin doanh nghip có du hiu
hot đng không liên tc thì phi thu thp
đy đ bng chng đ chng minh, xác
nhn, tránh đ nh hưng ti quyn li
ca bên th 3
o - Vì khi doanh nghip ngng hot đng,
các BCTC đưc lp ra là nghĩa, giá tr
ca tài sn không còn như đưc th hin
trên BCTC. KTV phi quan tâm đến nhng
s kin phát sinh sau ngày lp BCTC
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Hoạt động liên tục - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài giảng Hoạt động liên tục 9 10 50