Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
----------------------Số: 172/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc
nguồn vốn ngân sách nhà nước
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP
ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP
ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính
phủ;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định
số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 48/2010/NĐ-CP
ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;
Thực hiện công văn số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương
về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015;
Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước để phù hợp với đặc thù quản lý các dự án đầu tư xây dựng
công trình lâm sinh như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ NSNN cho các dự
án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, bao gồm cả vốn đầu tư từ NSNN tại các dự án đầu tư xây
dựng công trình lâm sinh có nhiều nguồn vốn khác nhau.
Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu Điều ước quốc tế mà
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn khác với các quy định...
BỘ TÀI CHÍNH
-----------------------
Số: 172/2011/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc
nguồn vốn ngân sách nhà nước
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP
ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị đnh số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quy chế Quản đầu xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP
ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính
phủ;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản dự án đầu
xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 về sửa đổi, bổ sung một s điều Nghị định
số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn n thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản chi phí đầu xây dựng công trình, số 48/2010/NĐ-CP
ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy
chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;
Thực hiện công văn số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương
về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015;
Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu y dựng công trình lâm sinh
thuộc nguồn vốn ngân ch nhà nước đ phù hợp với đặc thù quản các dự án đầu xây dựng
công trình lâm sinh như sau:
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.Thông tư này quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ NSNN cho các dự
án đầu xây dựng công trình lâm sinh, bao gồm cả vốn đầu từ NSNN tại c dự án đầu xây
dựng công trình lâm sinh có nhiều nguồn vốn khác nhau.
Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu Điều ước quốc tế
quan, tổ chức thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết có những quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo
các quy định tại Điều ước quốc tế.
2. Đối với dự án đầu xây dựng công trình lâm sinh, dự án đầu bảo vệ phát triển rừng được
đầu từ nguồn vốn tín dụng đầu phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh,
vốn Đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý được
thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại nguồn vốn.
Đối với các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác của Nhà nước ngoài nguồn NSNN khuyến khích vận
dụng những nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định tại Thông tư này.
3. Đối tượng áp dụng các tổ chức, nhân liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Điều 2. Vốn NSNN cho dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh bao gồm:
- Vốn trong nước của các cấp NSNN;
- Vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ vốn viện trợ của nước ngoài cho Chính phủ, các cấp
chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước (phần ngân sách nhà nước).
Điều 3. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN
1. quan Kho bạc n nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu nguồn NSNN,
vốn ODA trong trường hợp nhà tài trợ ODA chuyển vốn ODA để thực hiện dự án tại Việt Nam chỉ
thông qua hệ thống kho bạc nhà nước.
2. Các tổ chức ngân hàng thương mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ
trợ phát triển chính thức (ODA).
Bài giảng kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng kế toán 9 10 404