Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 4638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông 10
KEÁ TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ

Muïc tieâu
 Khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn veà caùc khoaûn nôï phaûi trả.
 Ñieàu kieän, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn vaø phaùt haønh caùc coâng cuï taøi chính.
 Laäp döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm.
 Döï phoøng nôï phaûi traû.

10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ
 10.1.1. Caùc khaùi nieäm
Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh
nghieäp phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø söï kieän
ñaõ qua maø doanh nghieäp phaûi thanh toaùn töø
caùc nguoàn löïc cuûa mình.

10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ
 10.1.1. Caùc khaùi nieäm
 Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh
nghieäp coù traùch nhieäm phaûi traû trong voøng
moät naêm hoaëc trong moät chu kyø kinh
doanh bình thöôøng.
 Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû
nôï treân moät naêm.

10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
 Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi
tieát.
 Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi
nôï.
 Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá dö cuûa caùc khoaûn nôï
phaûi traû baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù lại
theo höôùng daãn cuûa CM soá 10 “AÛnh höôûng cuûa
vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø cheá ñoä keá
toaùn hieän haønh.
 Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.

10.2. KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN
 10.2.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
 10.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
(SGK)
 10.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK
311 "Vay ngaén haïn“

Taøi khoaûn 311"Vay ngaén haïn"
- Soá tieàn ñaõ traû veà caùc
khoaûn vay ngaén haïn
- Soá cheânh leäch tyû giaù
hoái ñoaùi giaûm (Do
ñaùnh giaù laïi nôï vay
baèng ngoaïi teä)
Toång phaùt sinh nôï

SDÑK: xxxxx
- Soá tieàn vay ngaén haïn
- Soá cheânh leäch tyû giaù
hoái ñoaùi taêng (Do
ñaùnh giaù laïi nôï vay
baèng ngoaïi teä)
Toång phaùt sinh coù
SDCK: Soá tieàn coøn nôï
veà caùc khoaûn vay
ngaén haïn chöa traû.

10.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn vay ngaén haïn
 Sơ ñoà 10.1: Toùm taét caùc nghieäp vuï
TK 311 – Vay ngaén haïn
111,112

(2a)

(1a)

144,244,155,211…

152,211…
133
TK311

(2b)

(1b)
(1c)

Ví duï: trang 14

TK144

10.3. KEÁ TOAÙN NÔÏ DAØI HAÏN ÑEÁN HAÏN TRAÛ
 10.3.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
 10.3.2. Soå keá toaùn (SGK)
 10.3.3. Taøi khoaûn söû duïng
Taøi khoaûn 315 "Nôï daøi haïn ñeán haïn traû"

Taøi khoaûn 315 "Nôï daøi haïn ñeán haïn traû"
- Soá tieàn ñaõ thanh toaùn
veà NDH ñeán haïn traû
- Soá cheânh leâch tyû giaù hoái
ñoaùi giaûm do ñaùnh giaù laïi
soá ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư dài hạn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư dài hạn 9 10 725