Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3461 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chöông 4
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
NGAÉN HAÏN

Muïc tieâu:
– Taøi saûn naøo ñaàu tö ngaén haïn?
– Phöông phaùp haïch toaùn.

4.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
4.1.1. Khaùi nieäm
Caùc khoaûn ñaàu tö laø taøi saûn cuûa doanh nghieäp,
khi doanh nghieäp ñem voán tham gia vaøo hoaït ñoäng
taøi chính nhaèm muïc ñích sinh lôøi ôû töông lai.
Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn bao goàm:

–Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn;
–Ñaàu tö ngaén haïn khaùc;
–Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.

4.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
khoaûn ñaàu tö ngaén haïn
–Ghi soå theo nguyeân taéc giaù goác:
Giaù CK = Giaù mua + Chi phí mua
–CK daøi haïn mua vaøo ñeå baùn trong voøng 1
naêm => CK ngaén haïn.

– Khi giaù goác < giaù thò tröôøng => ñöôïc pheùp
laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn.
– Tröôøng hôïp goùp voán lieân keát kinh teá ngaén
haïn => giaù lieân keát laø giaù thoûa thuaän.
– Keá toaùn phaûi môû soå theo doõi chi tieát töøng
loaïi traùi phieáu, coå phieáu.

4.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
CHÖÙNG KHOAÙN NGAÉN HAÏN
Chöùng khoaùn bao goàm: Coå phieáu vaø traùi phieáu.
4.2.1. Chöùng töø keá toaùn:
(1) Phieáu thu, phieáu chi;
(2) Giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù;
(3) Caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan,…

4.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn:
– Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chung:

1211

Soå
Caùi

212

Chöùng töø
goác

NKC

…

–Ñoái vôùi hình thöùc Chöùng töø ghi soå:
TK
Chöùng
töø goác

Chöùng töø
ghi soå

Soå
Caùi

1212
TK …

– Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù Soå Caùi:
Chöùng töø
goác

Nhaät kyù soå
Caùi

1211
1212

…

–Ñoái vôùi hình thöùc Nhaät kyù chöùng töø:

Chöùng töø
goác

Baûng keâ soá 1,
soá 2
NK chöùng töø soá
1,soá 2

Soå caùi

–Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn 121 “Ñaàu
tö chöùng khoaùn ngaén haïn”
–TK 121 coù 2 TK caáp 2:
+TK 1211: Coå phieáu.
+TK 1212: Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu.

4.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK 121
“Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn”
Sô ñoà 4.1: Sô ñoà haïch toaùn
111,112,131
(1)
515
(2)

121
111,112,131….
(4)
TK515

228
(3a)
635

(5)
635

228

(3b)
515

4.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn ñaàu tö ngaén
haïn khaùc
4.2.4.1. Khaùi nieäm vaø nguyeân taéc
– Ñaàu tö ngaén haïn khaùc laø caùc khoaûn ñaàu tö khoâng
phaûi laø ñaàu tö ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn ñaàu tö
hay cho vay baèng tieàn hoaëc hieän vaät (taøi saûn coá
ñònh, nguyeân lieäu, vaät lieäu, haøng hoùa…) maø thôøi haïn
thu hoài khoâng quaù moät naêm.
– Giaù trò khoaûn ñaàu tö ñöôïc tính theo giaù thoûa
thu...
Chöông 4
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
NGAÉN HAÏN
Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn 9 10 541