Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản phải thu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU

Mục tiêu: phải nắm được:
+ Caùc khoaûn phaûi thu KH.
+ Phaûi thu noäi boä.
+ Phải thu khaùc.
+ Phöông phaùp haïch toaùn vaø laäp caùc
khoaûn döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi.

5.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC:
5.1.1 Khaùi nieäm
–Phaûi thu KH laø caùc khoaûn nôï phaûi thu töø:
+ Baùn SP, haøng hoùa, BĐS đầu tư, TSCĐ;
+ Cung cấp dịch vụ cho KH.
–Phaûi thu noäi bộ laø caùc khoaûn phaûi thu:
+ Ñôn vò caáp treân;
+ Giöõa caùc ñôn vò phuï thuoäc;
+ Caùc ñôn vò phuï thuoäc trong moät DN ñoäc laäp.
– Phaûi thu khaùc laø caùc khoaûn ngoaøi 2 khoaûn
treân.
– Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi laø DP phaàn giaù trò
coù theå bò toån thaát do khoâng thu hoài ñöôïc nôï.

5.1.2 Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
khoaûn phaûi thu
5.1.2.1. Ñoái vôùi TK 131 - Phaûi thu khaùch
haøng:
–Phaûi haïch toaùn chi tieát cho töøng ñoái töôïng.
–Khoâng haïch toaùn vaøo TK naøy caùc nghieäp
vuï baùn thu tieàn ngay.
–Khi haïch toaùn chi tieát keá toaùn phaûi phaân
loaïi nôï ñeå coù caên cöù laäp döï phoøng.

5.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
khoaûn phaûi thu:
5.1.2.2. Ñoái vôùi TK 136 - Phaûi thu noäi boä
–Phạm vi phản ánh:
+ Phải thu giữa đôn vò caáp treân vaø ñôn vò
caáp döôùi;
+ Caùc ñôn vò caáp döôùi vôùi nhau.
+ Soá voán ñaàu tö coâng ty meï ñaàu tö vaøo
coâng ty con.
+ Caùc khoaûn thanh toaùn giöõa coâng ty meï
vaø coâng ty con.
– Phaûi haïch toaùn chi tieát töøng khoaûn phaûi
thu noäi boä.

5.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn veà caùc
khoaûn phaûi thu
5.1.2.3. Ñoái vôùi TK 138 - Phaûi thu khaùc
Phaïm vi phaûn aùnh:
+ Giaù trò taøi saûn thieáu ñaõ ñöôïc phaùt hieän
nhöng chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân;
+ Caùc khoaûn phaûi thu veà boài thöôøng;
+ Tieàn laõi, coå töùc, lôïi nhuaän phaûi thu töø caùc
hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính;
+ Caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh khi coå phaàn
hoùa coâng ty nhaø nöôùc;

5.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
KHAÙCH HAØNG
– Chöùng töø keá toaùn:
+ Hoùa ñôn GTGT;
+ Phieáu thu;
+ Phieáu chi;
+ Giaáy baùo coù ngaân haøng;
+ Bieân baûn buø tröø coâng nô.ï

5.2 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
KHAÙCH HAØNG
– Taøi khoaûn söû duïng:
TK 131 - Phaûi thu khaùch haøng
 Löu yù:
+ TK naøy coù theå coù soá dö beân Coù. Soá dö beân
Coù phaûn aùnh soá tieàn nhaän tröôùc, hoaëc soá ñaõ
thu nhieàu hôn soá phaûi thu cuûa khaùch haøng.
+ Phaûi chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi thu.
+ Khi laäp baûng CÑKT, khoâng ñöôïc buø tröø
giöõa beân Nôï vaø beân Coù cuûa TK naøy.

Phöông phaùp haïch toaùn moä...
Chöông 5
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu 9 10 556