Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5619 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 3
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN
ỨNG TRƯỚC

Chương 3
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC
Caùc khoaûn öùng tröôùc ñöôïc phaûn aùnh ôû nhoùm
TK 14, bao goàm:
 TK 141 - Taïm öùng cho coâng nhaân vieân cuûa

doanh nghieäp.
 TK 142 - Phaûn aùnh chi phí traû tröôùc.
 TK 144 - Theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén
haïn.

NỘI DUNG
6.1 Khái niệm và nguyên tắc
6.2 Keá toaùn taïm öùng cho coâng nhaân vieân
trong doanh nghieäp (141)
6.3 Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn(142)
6.4 Keá toaùn chi phí traû tröôùc daøi haïn (242)

6.2 Keá toaùn taïm öùng cho coâng nhaân vieân trong doanh
nghieäp
 Chöùng töø söû duïng:
°
°
°
°

Giaáy ñeà nghò taïm öùng (03.TT)
Phieáu chi (02.TT)
Baùo caùo thanh toaùn taïm öùng (04.TT)
Caùc chöùng töø goác: Hoùa ñôn mua haøng, bieân
lai cöôùc phí, vaän chuyeån…

 Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï kinh

teá phaùt sinh chuû yeáu

Sô ñoà haïch toaùn

141

152, 153, 156
211 641, 642…

111
(1)

(2)
133
111, 334
(3)

6.3 Keá toaùn chi phí traû tröôùc ngaén haïn (1)
 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn laø nhöõng khoaûn chi phí

thöïc teá ñaõ phaùt sinh, coù lieân quan ñeán nhieàu kyø thuoäc
veà moät nieân ñoä keá toaùn.
 Các trường hợp phát sinh chi phí trả trước ngắn hạn:
Trả trước tiền thuê TS nhiều kỳ
Xuất công cụ dụng cụ (Loại phân bổ cho nhiều kỳ)
Phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
Trả trước tiền mua các loại Bảo hiểm
Trả trước tiền lãi đi vay
TK sử dụng: TK 142

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí trả trước

142
111, 112

635, 627
641, 642

(1)
241
153

(2)
(3)

(4)

6.4 KẾ TOÁN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC
- Cầm cố: là hình thức đảm bảo nợ bằng tài sản và
giấy tờ chứng nhận quền sở hữu tài sản.
Ký cược: dùng tiền để đặt cược khi đi thuê TS
Ký quỹ: Gửi trước tiền hoặc Tài sản để làm tin trong
quan hệ mua bán, nhận làm đại lý
Tài khoản sử dụng : TK 144

6.4 KẾ TOÁN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC
Chứng từ kế toán:
Phiếu thu, Phiếu chi
Giấy báo Nợ, Giấy báo Có
Biên nhận tài sản
Các chứng từ gốc khác có liên quan

6.4 KẾ TOÁN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC
Sơ đồ hạch tóan kế toán

144

111, 112

152,153,211

(1)
152,153,..
211

(4)
(2)
(3)
214

111,331
(5)

...
Chương 3
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN
ỨNG TRƯỚC
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước 9 10 115