Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5
Chö
KEÁÁ TOAÙÙN CHI PHÍ SAÛÛN XUAÁÁT VAØØ
KE TOA
PHÍ SA XUA VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SAÛÛN PHAÅÅM
GIA THA NH SA PHA
THEO CHI PHÍ ÑÒNH MÖÙC
PHÍ
MÖÙ
GV: Võ Thúy Hà
Thú
1

Muïïc tieâu:
Mu
Sau khi nghieân cöùu chöông naøøy sinh vieân coùù theåå:
chö
na
co the
- Hieååu ñöôïc yù nghóa cuûûa chi phí ñònh möùc
Hie ñöô
nghó cu
phí
- Xaùùc ñònh ñöôïc giaùù thaøønh ñònh möùc ñôn vò saûûn
Xa
ñöô gia thanh
sa
phaååm
pha
- Tính toaùùn cheânh leääch CPNVLTT, CPNCTT,
toa
lech
CPSXC
- Thöïc hieään caùùc buùùt toaùùn ñeå ghi nhaään vaøø xöû lyùù
Thöï hie ca bu toa
nha va
ly
caùùc cheânh leääch trong heää thoááng keáá toaùùn CPSX
ca
le ch
he thong ke toa
vaøø tính giaùù thaøønh SP theo chi phí ñònh möùc
va
gia tha nh
phí
2

5.1. NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG VEÀÀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ
NHÖ
VA
VE KE TOA
VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH THEO ÑÒNH MÖÙC
GIA THANH
MÖÙ

5.1.1 Moâ hình keáá toaùùn CPSX vaøø tính giaùù thaøønh
ke toa
va
gia tha nh
theo ñònh möùc höôùng ñeán caùùc muïïc tieâu:
ng
ca mu


Cung caááp thoâng tin cho vieääc laääp döï toaùùn
ca
vie la
toa



Giuùùp nhaøø quaûûn lyùù kieååm soaùùt chi phí kòp thôøøi
Giu nha qua ly kie soa
phí
thô



Cung caááp thoâng tin giuùùp cho vieääc ñaùnh giaùù
ca
giu
vie
nh gia
thaøønh quaûû cuûûa caùùc nhaøø quaûûn lyùù vaøø ngöôøi lao
tha nh qua cu ca nha qua ly va ngö
ñoäng moäät caùùch deã daøøng
ng mo ca ch
da ng



Laøøm ñôn giaûûn caùùc thuûû tuïïc keáá toaùùn HTK vaøø giaùù
La
gia ca thu tu ke toa
va gia
thaøønh SP
tha nh
3

1

5.1. NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG VEÀÀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ
NHÖ
VA
VE KE TOA
VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH THEO ÑÒNH MÖÙC
GIA THANH
MÖÙ

5.1.2. Khaùùi nieääm, ñaëc ñieååm
Kha nie
ie
Khaùùi nieääm:
Kha nie
- Chi phí ñònh möùc: laøø nhöõng hao phí veàà lao
phí
la nhö
phí ve
ñoäng soááng vaøø lao ñoäng vaäät hoùùa ñöôïc ñònh
ng so ng va
ng va ho ñöô
tröôùc khi tieáán haøønh hoaïït ñoäng SX
trö
tie hanh hoa
ng
- Giaùù thaøønh ñònh möùc: laøø nhöõng hao phí veàà
Gia tha nh
la nhö
phí ve
lao ñoäng soááng vaøø lao ñoäng vaäät hoùùa ñöôïc ñònh
ng so ng va
ng va ho ñöô
tröôùc ñeå saûûn xuaáát 1 SP hay hoaøøn thaøønh moäät
trö
sa xua
hoa thanh mo
khoáái löôïng dòch vuïï nhaáát ñònh
kho
ng
vu nha
4

5.1. NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG VEÀÀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ
NHÖ
VA
VE KE TOA
VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH THEO ÑÒNH MÖÙC
GIA THANH
MÖÙ

5.1.2. Khaùùi nieääm, ñaëc ñieååm
Kha nie
ie
Khaùùi nieääm:
Kha nie
- Ñònh möùc löôïng: Laøø löôïng hao phí cuûûa moäät ñaïi
ng: La
ng
phí cu mo
löôïng thuoääc moäät khoaûûn muïïc chi phí duøøng vaøøo quaùù
ng thuo ...
1
11
Ch
Ch
ö
ö
ông
ông
5
5
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CHI PH
N CHI PH
Í
Í
SA
SA
Û
Û
N XUA
N XUA
Á
Á
T VA
T VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SA
NH SA
Û
Û
N PHA
N PHA
Å
Å
M
M
THEO CHI PH
THEO CHI PH
Í
Í
Ñ
Ñ
ÒNH M
ÒNH M
ÖÙ
ÖÙ
C
C
GV:
GV:
Th
Th
ú
ú
y
y
H
H
à
à
22
Mu
Mu
ï
ï
c
c
tieâu
tieâu
:
:
Sau
Sau
khi
khi
nghieân
nghieân
c
c
öù
öù
u
u
ch
ch
ö
ö
ông
ông
na
na
ø
ø
y
y
sinh
sinh
vieân
vieân
co
co
ù
ù
the
the
å
å
:
:
-
-
Hie
Hie
å
å
u
u
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c
c
y
y
ù
ù
ngh
ngh
ó
ó
a
a
cu
cu
û
û
a
a
chi
chi
ph
ph
í
í
ñ
ñ
ònh
ònh
m
m
öù
öù
c
c
-
-
Xa
Xa
ù
ù
c
c
ñ
ñ
ònh
ònh
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c
c
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
ñ
ñ
ònh
ònh
m
m
öù
öù
c
c
ñ
ñ
ôn
ôn
sa
sa
û
û
n
n
pha
pha
å
å
m
m
-
-
T
T
í
í
nh
nh
toa
toa
ù
ù
n
n
cheânh
cheânh
le
le
ä
ä
ch
ch
CPNVLTT, CPNCTT,
CPNVLTT, CPNCTT,
CPSXC
CPSXC
-
-
Th
Th
öï
öï
c
c
hie
hie
ä
ä
n
n
ca
ca
ù
ù
c
c
bu
bu
ù
ù
t
t
toa
toa
ù
ù
n
n
ñ
ñ
e
e
å
å
ghi
ghi
nha
nha
ä
ä
n
n
va
va
ø
ø
x
x
öû
öû
ly
ly
ù
ù
ca
ca
ù
ù
c
c
cheânh
cheânh
le
le
ä
ä
ch
ch
trong
trong
he
he
ä
ä
tho
tho
á
á
ng
ng
ke
ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n
n
CPSX
CPSX
va
va
ø
ø
t
t
í
í
nh
nh
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
SP
SP
theo
theo
chi
chi
ph
ph
í
í
ñ
ñ
ònh
ònh
m
m
öù
öù
c
c
33
5.1.1
5.1.1
Moâ
Moâ
h
h
ì
ì
nh
nh
ke
ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n
n
CPSX
CPSX
va
va
ø
ø
t
t
í
í
nh
nh
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
theo
theo
ñ
ñ
ònh
ònh
m
m
öù
öù
c
c
h
h
ö
ö
ô
ô
ù
ù
ng
ng
ñ
ñ
e
e
á
á
n
n
ca
ca
ù
ù
c
c
mu
mu
ï
ï
c
c
tieâu
tieâu
:
:
Cung
Cung
ca
ca
á
á
p
p
thoâng
thoâng
tin
tin
cho
cho
vie
vie
ä
ä
c
c
la
la
ä
ä
p
p
d
d
öï
öï
toa
toa
ù
ù
n
n
Giu
Giu
ù
ù
p
p
nha
nha
ø
ø
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù
kie
kie
å
å
m
m
soa
soa
ù
ù
t
t
chi
chi
ph
ph
í
í
kòp
kòp
thô
thô
ø
ø
i
i
Cung
Cung
ca
ca
á
á
p
p
thoâng
thoâng
tin
tin
giu
giu
ù
ù
p
p
cho
cho
vie
vie
ä
ä
c
c
ñ
ñ
a
a
ù
ù
nh
nh
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
qua
qua
û
û
cu
cu
û
û
a
a
ca
ca
ù
ù
c
c
nha
nha
ø
ø
qua
qua
û
û
n
n
ly
ly
ù
ù
va
va
ø
ø
ng
ng
ö
ö
ô
ô
ø
ø
i
i
lao
lao
ñ
ñ
o
o
ä
ä
ng
ng
mo
mo
ä
ä
t
t
ca
ca
ù
ù
ch
ch
deã
deã
da
da
ø
ø
ng
ng
La
La
ø
ø
m
m
ñ
ñ
ôn
ôn
gia
gia
û
û
n
n
ca
ca
ù
ù
c
c
thu
thu
û
û
tu
tu
ï
ï
c
c
ke
ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n
n
HTK
HTK
va
va
ø
ø
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh
nh
SP
SP
5.1. NH
5.1. NH
Ö
Ö
ÕNG VA
ÕNG VA
Á
Á
N
N
Ñ
Ñ
E
E
À
À
CHUNG VE
CHUNG VE
À
À
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH THEO
NH THEO
Ñ
Ñ
ÒNH M
ÒNH M
ÖÙ
ÖÙ
C
C
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức 9 10 66