Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 7253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 4:
Chö

KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ
KE TOA
VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH
GIA THA NH
SAÛÛN PHAÅÅM THEO CHI PHÍ
SA PHA
PHÍ
THÖÏC TEÁÁ KEÁÁT HÔÏÏP VÔÙÙI ÖÔÙC
THÖÏ TE KE HÔ VÔ
TÍNH (Estimated cost)
GV: Th.s Võ Thuý Hà
Hà
1

KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SAÛÛN PHAÅÅM
KE TOA
VA
GIA THANH SA PHA
THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁÁ KEÁÁT HÔÏÏP VÔÙÙI ÖÔÙC TÍNH
PHÍ THÖÏ TE KE HÔ VÔ
TÍ
Muïïc tieâu:
Mu
Sau khi nghieân cöùu chöông naøøy sinh vieân coùù theåå:
cöù chö
na
co the
- Nhaään thöùc ñöôïc muïïc tieâu, yùù nghóa vaøø ñaëc ñieååm cuûûa
Nha thöù ñöô mu
y nghó va
ie cu
moâ hình keáá toaùùn CPSX vaøø tính giaùù thaøønh SP theo
hì ke toa
va
gia tha nh
chi phí thöïc teáá keáát hôïïp vôùùi chi phí öôùc tính.
phí thöï te ke hô vô
phí
tí
- Xaùùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng taääp hôïïp chi phí, ñoái töôïng
Xa
ñöô
tö ng ta hô
phí
tö ng
tính giaùù thaøønh.
gia tha nh.
- Bieáát caùùch tính toaùùn vaøø xöû lyùù cheânh leääch treân taøøi
Bie ca ch tí toa va
ly
lech
ta
khoaûûn CPSX
khoa
2

KEÁÁ TOAÙÙN CPSX VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SAÛÛN PHAÅÅM
KE TOA
VA
GIA THANH SA PHA
THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁÁ KEÁÁT HÔÏÏP VÔÙÙI ÖÔÙC TÍNH
PHÍ THÖÏ TE KE HÔ VÔ
TÍ

Noääi dung
No
- Nhöõng vaáán ñeà chung veàà keáá toaùùn CPSX vaøø
Nhö va
ve ke toa
va
tính giaùù thaøønh SP theo chi phí thöïc teáá keáát hôïïp
gia thanh
phí thöï te ke hô
vôùùi chi phí öôùc tính
vô
phí
tí
- Keáá toaùùn CPSX vaøø tính giaùù thaøønh theo ñôn ñaët
Ke toa
va
gia thanh
haøøng
ha ng
- Keáá toaùùn CPSX vaøø tính giaùù thaøønh theo quy
Ke toa
va
gia thanh
trình
trì
3

4.1 NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG
NHÖ
VA
4.1.1 Mục tiêu:

Cung cấp thông tin về chi phí một cách kịp
cấ
về
phí
cá
thời phục vụ cho việc ra quyết định.
thờ phụ vụ
việ
quyế đị

Giúp cho người quản lý thực hiện chức năng
Giú
ngườ quả
thự hiệ chứ
hoạch định.
hoạ đị

Cung cấp thông tin giúp người quản lý kiểm
cấ
giú ngườ quả
kiể
soát chi phí hiệu quả.
soá
phí hiệ quả

4

4.1 NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG
NHÖ
VA

4.1.2 Đặc điểm:
điể
 Quy trình keáá toaùùn CPSX vaøø tính giaùù thaøønh
trì ke toa
va
gia thanh
ñöôïc thöïc hieään theo trình töï:
ñöô thöï hie
trì töï
- CPSX thöïc teáá phaùùt sinh ñöôïc taääp hôïïp cho
thöï te pha
ñöô ta hô
töøng ñoái töôïng
ng
tö ng
- Döïa vaøøo keáát quaûû ñaàu ra ñeå tính giaùù thaøønh
va ke qua
gia tha nh
ñôn vò SP
- Döïa vaøøo giaùù thaøønh ñôn vò SP ñeå tính giaùù trò
va gia thanh
gia
SPDD
5

4.1 NHÖÕNG VAÁÁN ÑEÀ CHUNG
NHÖ
VA

4.1.2 Đặc điểm:
điể
 Khi tập hợp chi phí sả n xuất cho tất cả các
hợ
phí
xuấ
tấ cả
khoản mục theo chi phí thực tế, nhưng khi
khoả m...
11
Ch
Ch
ö
ö
ông 4:
ông 4:
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CPSX VA
N CPSX VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH
NH
SA
SA
Û
Û
N PHA
N PHA
Å
Å
M THEO CHI PH
M THEO CHI PH
Í
Í
TH
TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
KE
KE
Á
Á
T HÔ
T HÔ
Ï
Ï
P VÔ
P VÔ
Ù
Ù
I
I
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
C
C
T
T
Í
Í
NH (Estimated cost)
NH (Estimated cost)
GV: Th.s Võ Thuý H
GV: Th.s Võ Thuý H
à
à
22
Mu
Mu
ï
ï
c tieâu:
c tieâu:
Sau khi nghieân c
Sau khi nghieân c
öù
öù
u ch
u ch
ö
ö
ông na
ông na
ø
ø
y sinh vieân co
y sinh vieân co
ù
ù
the
the
å
å
:
:
-
-
Nha
Nha
ä
ä
n th
n th
öù
öù
c
c
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c mu
c mu
ï
ï
c tieâu, y
c tieâu, y
ù
ù
ngh
ngh
ó
ó
a va
a va
ø
ø
ñ
ñ
a
a
ë
ë
c
c
ñ
ñ
ie
ie
å
å
m cu
m cu
û
û
a
a
moâ h
moâ h
ì
ì
nh ke
nh ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CPSX va
n CPSX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh SP theo
nh SP theo
chi ph
chi ph
í
í
th
th
öï
öï
c te
c te
á
á
ke
ke
á
á
t hô
t hô
ï
ï
p vô
p vô
ù
ù
i chi ph
i chi ph
í
í
ö
ö
ô
ô
ù
ù
c t
c t
í
í
nh.
nh.
-
-
Xa
Xa
ù
ù
c
c
ñ
ñ
ònh
ònh
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c
c
ñ
ñ
o
o
á
á
i t
i t
ö
ö
ô
ô
ï
ï
ng ta
ng ta
ä
ä
p hô
p hô
ï
ï
p chi ph
p chi ph
í
í
,
,
ñ
ñ
o
o
á
á
i t
i t
ö
ö
ô
ô
ï
ï
ng
ng
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh.
nh.
-
-
Bie
Bie
á
á
t ca
t ca
ù
ù
ch t
ch t
í
í
nh toa
nh toa
ù
ù
n va
n va
ø
ø
x
x
öû
öû
ly
ly
ù
ù
cheânh le
cheânh le
ä
ä
ch treân ta
ch treân ta
ø
ø
i
i
khoa
khoa
û
û
n CPSX
n CPSX
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CPSX VA
N CPSX VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SA
NH SA
Û
Û
Å
Å
M
M
THEO CHI PH
THEO CHI PH
Í
Í
TH
TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
KE
KE
Á
Á
T HÔ
T HÔ
Ï
Ï
P VÔ
P VÔ
Ù
Ù
I
I
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
C T
C T
Í
Í
NH
NH
33
No
No
ä
ä
i dung
i dung
-
-
Nh
Nh
ö
ö
õng va
õng va
á
á
n
n
ñ
ñ
e
e
à
à
chung ve
chung ve
à
à
ke
ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CPSX va
n CPSX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh SP theo chi ph
nh SP theo chi ph
í
í
th
th
öï
öï
c te
c te
á
á
ke
ke
á
á
t hô
t hô
ï
ï
p
p
ù
ù
i chi ph
i chi ph
í
í
ö
ö
ô
ô
ù
ù
c t
c t
í
í
nh
nh
-
-
Ke
Ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CPSX va
n CPSX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh theo
nh theo
ñ
ñ
ôn
ôn
ñ
ñ
a
a
ë
ë
t
t
ha
ha
ø
ø
ng
ng
-
-
Ke
Ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CPSX va
n CPSX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh theo quy
nh theo quy
tr
tr
ì
ì
nh
nh
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CPSX VA
N CPSX VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SA
NH SA
Û
Û
Å
Å
M
M
THEO CHI PH
THEO CHI PH
Í
Í
TH
TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
KE
KE
Á
Á
T HÔ
T HÔ
Ï
Ï
P VÔ
P VÔ
Ù
Ù
I
I
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
C T
C T
Í
Í
NH
NH
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính 9 10 265