Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3
Chö
KEÁÁ TOAÙÙN CHI PHÍ SAÛÛN XUAÁÁT VAØØ
KE TOA
PHÍ SA XUA VA
TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SAÛÛN PHAÅÅM
GIA THANH SA PHA
THEO CHI PHÍ THÖÏC TEÁÁ
PHÍ THÖÏ TE
(Actual cost)
GV: Th.s Võ Thuý Hà
Hà
1

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX
NHỮ
VẤ ĐỀ
VỀ KE TOA
VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SP THEO CP THÖÏC TEÁÁ:
VA
GIA THA NH
THÖÏ TE

3.1.1 Ñaëc ñieåm:
Taäp hôïp CPSX caên cöù vaøo CPSX thöïc teá phaùt
sinh
Toång hôïp CPSX vaø tính giaù thaønh SP döïa treân
CPSX thöïc teá

2

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX
NHỮ
VẤ ĐỀ
VỀ KE TOA
VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SP THEO CP THÖÏC TEÁÁ:
VA
GIA THA NH
THÖÏ TE

3.1.2. Muïïc tieâu keáá toaùùn chi phí saûûn xuaáát vaøø tính giaùù
Mu
ke toa
phí sa xua va
gia
thaøønh theo chi phí thöïc teáá.
tha nh
phí thöï te
 Cung caááp thoâng tin cho việc lập BCTC.
ca
việ lậ
 Cung cấp thông tin phục vụ cho hoạch định,
cấ
phụ vụ
hoạ đị
kiểm soát và ra quyết định trong nội bộ công ty.
kiể soá và quyế đị
nộ bộ
 Cung caááp thoâng tin để tiến hành việc nghiên
ca
tiế hà việ
cứu cải tiến chi phí sản xuất.
cả tiế
phí
xuấ
3

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX
NHỮ
VẤ ĐỀ
VỀ KE TOA
VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SP THEO CP THÖÏC TEÁÁ:
VA
GIA THA NH
THÖÏ TE

3.1.3. Ñoái töôïng taääp hôïïp chi phí saûûn xuaáát
tö ng ta hô
phí sa xua
 Laøø phaïïm vi, giôùùi haïïn nhaáát ñònh ñeå taääp hôïïp chi
La pha
giô ha nha
ta hô
phí saûûn xuaáát thöïc teáá.
phí sa xua thöï te
+ Nơi phaùùt sinh chi phí: phaân xöôûng, boää
pha
phí
xö ng, bo
phaään, quy trình saûûn xuaáát,….
pha n,
trì sa xuat,…
+ Thời kỳ chi phí phaùùt sinh
Thờ kỳ
phí pha

4

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX
NHỮ
VẤ ĐỀ
VỀ KE TOA
VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SP THEO CP THÖÏC TEÁÁ:
VA
GIA THA NH
THÖÏ TE
 3.1.4. Ñoái töôïng tính giaùù thaøønh saûûn phaååm
tö ng tí gia tha nh sa pha
Laøø khoáái löôïng saûûn phaååm, dòch vuïï hoaøøn thaøønh nhaáát
La kho lö ng sa pha m,
vu hoa tha nh nha
ñònh maøø doanh nghieääp caààn tính toåång giaùù thaøønh vaøø
ma
nghie ca tí tong gia tha nh va
giaùù thaøønh ñôn vò saûûn phaååm : saûûn phaååm, dòch vuïï
gia thanh
sa pha
sa pha m,
vu
hoaøøn thaøønh, chi tieáát hoaëëc boää phaään cuûûa saûûn phaååm
hoa thanh,
tie hoa bo pha cu sa pha
dòch vuïï.
vu
* Löïa choïïn ñoái töôïng tính giaùù thaøønh thích hôïïp seõ laøø
Löï cho
tö ng tí gia tha nh thí hô
la
cô sôûû ñeå tính giaùù thaøønh chính xaùùc.
sô
gia thanh chí xa c.


5

3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KEÁÁ TOAÙÙN CPSX
NHỮ
VẤ ĐỀ
VỀ KE TOA
VAØØ TÍNH GIAÙÙ THAØØNH SP THEO CP THÖÏC TEÁÁ:
VA
GIA THA NH
THÖÏ T...
11
Ch
Ch
ö
ö
ông 3
ông 3
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CHI PH
N CHI PH
Í
Í
SA
SA
Û
Û
N XUA
N XUA
Á
Á
T VA
T VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SA
NH SA
Û
Û
N PHA
N PHA
Å
Å
M
M
THEO CHI PH
THEO CHI PH
Í
Í
TH
TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
(Actual cost)
(Actual cost)
GV: Th.s Võ Thuý H
GV: Th.s Võ Thuý H
à
à
22
3.1. NH
3.1. NH
NG V
NG V
N
Đ
N
Đ
CHUNG V
CHUNG V
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CPSX
N CPSX
VA
VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SP THEO CP TH
NH SP THEO CP TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
:
:
3.1.1 Ñaëc ñieåm:
Taäp hôïp CPSX caên cöù vaøo CPSX thöïc teá phaùt
sinh
Toång hôïp CPSX vaø tính giaù thaønh SP döïa treân
CPSX thöïc teá
33
3.1.2. Mu
3.1.2. Mu
ï
ï
c tieâu ke
c tieâu ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n chi ph
n chi ph
í
í
sa
sa
û
û
n xua
n xua
á
á
t va
t va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh theo chi ph
nh theo chi ph
í
í
th
th
öï
öï
c te
c te
á
á
.
.
Cung ca
Cung ca
á
á
p thoâng tin cho
p thoâng tin cho
vi
vi
c l
c l
p BCTC.
p BCTC.
Cung c
Cung c
p thông tin ph
p thông tin ph
c v
c v
cho ho
cho ho
ch đ
ch đ
nh,
nh,
ki
ki
m so
m so
á
á
t v
t v
à
à
ra quy
ra quy
ế
ế
t đ
t đ
nh trong n
nh trong n
i b
i b
công ty.
công ty.
Cung ca
Cung ca
á
á
p thoâng tin
p thoâng tin
đ
đ
ti
ti
ế
ế
n h
n h
à
à
nh vi
nh vi
c nghiên
c nghiên
c
c
u c
u c
i ti
i ti
ế
ế
n chi ph
n chi ph
í
í
s
s
n xu
n xu
t.
t.
3.1. NH
3.1. NH
NG V
NG V
N
Đ
N
Đ
CHUNG V
CHUNG V
KE
KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N CPSX
N CPSX
VA
VA
Ø
Ø
T
T
Í
Í
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SP THEO CP TH
NH SP THEO CP TH
ÖÏ
ÖÏ
C TE
C TE
Á
Á
:
:
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế 9 10 352