Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán doanh nghiệp thương mại

Được đăng lên bởi thinhnd3010
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 6282 lần   |   Lượt tải: 16 lần
KÕ to¸n doanh nghiÖp th-¬ng m¹i vµ dÞch vô

PhÇn I : KÕ to¸n doanh nghiÖp th-¬ng m¹i
Ch-¬ng 1
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i
1.1.Đặc điểm của các doanh thương mại
1.1.1.Đặc điểm kinh doanh thương mại
* Khái niệm :
Thương mại là khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại là
việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa
vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc
mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thượngmại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục
đích lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế xã hội
* Kinh doanh thương mại có một số dặc điểm sau :
- Đặc điểm hoạt động: hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng
hoá. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động gồm các quá trình mua bán , trao đổi và
dự trữ hàng hoá
- Đặc điểm về hàng hoá : hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư , sản phẩm
có hình thái vật chất hơặc không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về (hoặc hình thành
từ các nguồn khác) với mục đích để bán. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại được hình thành
chủ yếu do mua ngoài. Ngoài ra hàng hóa còn có thể được hình thành do nhận góp vốn liên doanh
, do thu nhập liên doanh, do thu hồi nợ. Hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại có thể được
phân loại theo các tiêu thức như sau :
+ Phân theo nghành hàng :
* Hàng hoá vật tư, thiết bị (tư liệu sản xuất klinh doanh)
* Hàng hoá công nghệ phẩm tiêu dùng
* Hàng hoá lương thực, thực phẩm chế biến
+ Phân theo nguồn hình thành gồm : hàng hoá thu mua trong nước, hàng nhập khẩu, hàng
nhận góp vốn liên doanh…
- Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá : lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp
thương mại có thể theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ
+ Bán buôn là bán cho các tổ chức trung gian vơi số lượng nhiều để tiếp tục quá trình lưu
chuyển hàng hoá
+ Bán lẻ là việc bán thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng với số lượng ít
- Đặc điểm về sự vận của hàng hoá : sự vận động của hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
không giống nhau, tuỳ thuộc nguồn hàng hay nghành hàng. Do đó chi phí thu mua và thời gian
lưu chuyển hàng hoá cũng không giống nhau giữa các loại hàng
1.1.2. Đặc điểm quy trình mua, bán hàng hoá
1.1.2.1. Đặc điểm quy trình mua hàng hóa
Chức năng chủ yếu của DNTM là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản
xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua và bán. Mua hàng là giai đoạn đầu tiê...
KÕ to¸n doanh nghiÖp th-¬ng m¹i vµ dÞch vô
Khoa: Kinh tÕ
1
PhÇn I : KÕ to¸n doanh nghiÖp th-¬ng m¹i
Ch-¬ng 1
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i
1.1.

 :
Thương mại khâu trung gian nối liền sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động thương mại
việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền nghĩa
vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên liên quan bao gồm việc
mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thượngmại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục
đích lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế xã hội
 :
- Đặc điểm hoạt động: hoạt động kinh tế bản của kinh doanh thương mại lưu chuyển hàng
hoá. Lưu chuyển hàng hoá sự tổng hợp các hoạt động gồm các quá trình mua bán , trao đổi
dự trữ hàng hoá
- Đặc điểm về hàng hoá : hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật , sản phẩm
hình thái vật chất hơặc không hình thái vật chất doanh nghiệp mua về (hoặc hình thành
từ các nguồn khác) với mục đích để bán. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại được hình thành
chủ yếu do mua ngoài. Ngoài ra hàng hóa còn có thể được hình thành do nhận góp vốn liên doanh
, do thu nhập liên doanh, do thu hồi nợ. Hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại thể được
phân loại theo các tiêu thức như sau :
+ Phân theo nghành hàng :
* Hàng hoá vật tư, thiết bị (tư liệu sản xuất klinh doanh)
* Hàng hoá công nghệ phẩm tiêu dùng
* Hàng hoá lương thực, thực phẩm chế biến
+ Phân theo nguồn hình thành gồm : hàng hoá thu mua trong nước, hàng nhập khẩu, hàng
nhận góp vốn liên doanh…
- Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá : lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp
thương mại có thể theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ
+ Bán buôn bán cho các tổ chức trung gian vơi số lượng nhiều để tiếp tục quá trình lưu
chuyển hàng hoá
+ Bán lẻ là việc bán thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng với số lượng ít
- Đặc điểm về sự vận của hàng hoá : sự vận động của hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
không giống nhau, tuthuộc nguồn hàng hay nghành hàng. Do đó chi phí thu mua thời gian
lưu chuyển hàng hoá cũng không giống nhau giữa các loại hàng
m quy trình mua, bán hàng hoá
m quy trình mua hàng hóa
Chức năng chủ yếu của DNTM tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản
xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Mua hàng giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu
chuyển hàng hoá, quan hệ trao đổi giữa người mua người bán về giá trị hàng hoá thông qua
quan hệ thanh toán tiền hàng, quá trình vốn được chuyển hoá từ hình thái tiền tệ sang hình thái
hàng hoá - doanh nghiệp nắm quyền sở hữu vhàng hoá, mất quyền sở hữu tiền hoặc trách
nhiệm thanh toán tiền cho nhà cung cấp.
Bài giảng kế toán doanh nghiệp thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán doanh nghiệp thương mại - Người đăng: thinhnd3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng kế toán doanh nghiệp thương mại 9 10 627