Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 6200 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH THU
VAØ CPKD
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, dịch vụ
 Doanh thu hoạt động tài chính (tiền lãi, tiền bản quyền, cổ
tức và lợi nhuận được chia)
 Các khoản chiết khấu thương mại
 Giảm giá hàng bán
 Hàng bán bị trả lại
 Nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng
 5 điều kiện ghi nhận doanh thu

4

12.1 Kế toán Doanh thu
- KÕ to¸n DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô






TK 511 chØ ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm, hµng
hãa, B§S ®Çu t­ ®· b¸n; dÞch vô ®· cung cÊp ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®·
b¸n trong kú.
Đèi víi s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ
GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thì doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh
trªn TK 511 theo gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT
§èi víi s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu
thuÕ GTGT, hoÆc thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo
ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. Doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 511
theo gi¸ thanh to¸n.
5

Tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp th×
doanh thu b¸n hµng ®­îc ghi nhËn trªn TK 511 theo gi¸ b¸n
tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch giữa gi¸ b¸n trả chậm với giá
bán tr¶ tiÒn ngay vµ thuÕ GTGT (nÕu cã) lµ l·i tr¶ chËm
®­îc h¹ch to¸n vµo TK 3387, ®Þnh kú tÝnh vµ kÕt chuyÓn l·i
tr¶ chậm vµo TK 515 doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
 Tr­êng hîp nhËn b¸n hµng ®¹i lý, b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa
hång th× doanh thu ph¶n ¸nh trªn TK 511 lµ phÇn hoa hång
®­îc h­ëng.


6



Tr­êng hîp b¸n s¶n phÈm, hµng hãa cho c¬ së kinh doanh
®ång kiÓm so¸t cã l·i mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
ch­a b¸n s¶n phÈm hµng hãa cho bªn thø ba đéc lËp th×
doanh thu ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh trong kú lµ phÇn doanh thu sau khi ®· trõ ®i
phÇn l·i t­¬ng øng víi phÇn së h÷u cña m×nh trong liªn
doanh. PhÇn l·i ho·n l¹i ®ưîc kÕt chuyÓn sang TK 3387 (Cã
TK 3387/Nî TK 511). Khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t
®ã b¸n s¶n phÈm hµng hãa ®ã cho bªn thø ba ®éc lËp thì
phÇn l·i ho·n l¹i ®ã ®­îc h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 511 (Cã
TK 511/Nî TK 3387). Ví dụ

7

Tr­êng hîp nhËn gia c«ng vËt t­, hµng hãa thì doanh thu
ph¶n ¸nh vµo TK 511 lµ sè tiÒn gia c«ng thùc tÕ ®­îc h­ëng
(kh«ng bao gåm gi¸ vËt t­, hµng hãa nhËn gia c«ng).
 Đèi víi ®¬n vÞ nhËn nhËp khÈu ñy th¸c, xuÊt khÈu ñy th¸c
th× doanh thu ph¶n ¸nh vµo TK 511 lµ phÝ nhËp khÈu ñy
th¸c, phÝ xuÊt khÈu ñy th¸c ®­îc h­ëng.
 TK 511 ph¶i ®­îc kÕ to¸n chi tiÕt phÇn doanh thu b¸n hµng
vµ cung cÊp dÞch vô cho c«ng ty mÑ, c«ng ty con ®Ó phôc vô
cho lËp BCTC hîp nhÊt cña tËp ®oµn.


8

Doanh thu cho thuª BĐ...
4
CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH THU CHÖÔNG 6: KEÁ TOAÙN DOANH THU
VAØ CPKDVAØ CPKD
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính (tiền lãi, tiền bản quyền, cổ
tức và lợi nhuận được chia)
Các khoản chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng
5 điều kiện ghi nhận doanh thu
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh 9 10 795