Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4345 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chöông 6
KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ CHI PHÍ KINH
DOANH

Muïc tieâu
Khaùi nieäm, nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø PP haïch toaùn:




Doanh thu baùn haøng vaø cung
caáp dòch vu;ï
Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính;
Caùc khoaûn laøm giaûm doanh thu.






Giaù voán haøng baùn;
Chi phí taøi chính;
Chi phí baùn haøng;
Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp.



Doanh thu

Caùc khoaûn chi phí
taïo ra doanh thu:

2

12.1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ
DOANH THU VAØ CHI PHÍ KINH DOANH
12.1.1. Caùc khaùi nieäm
Doanh thu laø toång giaù trò caùc lôïi ích kinh teá doanh
nghieäp thu ñöôïc trong kyø keá toaùn, phaùt sinh töø caùc
hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh thoâng thöôøng cuûa
doanh nghieäp, goùp phaàn laøm taêng voán chuû sôû höõu.

3

12.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
Chuaåûn möïc keá toaùn soá 14 "Doanh thu vaø thu nhaäp
khaùc"
Doanh thu vaø chi phí phaûi ñöôïc ghi nhaän theo
nguyeân taéc phuø hôïp vaø phaûi theo naêm taøi chính.
Chæ ghi nhaän doanh thu trong kyø keá toaùn khi thoûa
maõn caùc ñieàu kieän ghi nhaän.
Doanh thu phaûi theo doõi rieâng bieät theo töøng loaïi
Neáu trong kyø keá toaùn phaùt sinh caùc khoaûn giaûm tröø
doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch thì phaûi ñöôïc
haïch toaùn rieâng bieät.
4

12.1.3.

Ñieàu

kieän

ghi

nhaän

doanh

thu:

+ Naêm (5) ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu baùn haøng:
DN ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi
quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoùa cho ngöôøi mua;
DN khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù haøng hoùa nhö
ngöôøi sôû höõu haøng hoùa hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoùa;
Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;
DN ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao
dòch baùn haøng;
Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng.
5

12.1.3.

Ñieàu

kieän

ghi

nhaän

doanh

+ Boán (4) ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu cung caáp dòch vuï :

Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén;
Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch
cung caáp dòch vuï ñoù;
Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo
ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá toaùn;
Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi
phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù.
6

thu:

12.2. KEÁ TOAÙN DOANH THU BAÙN HAØNG
VAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ
12.2.1. Chöùng töø keá toaùn
12.2.2. Soå keá toaùn vaø hình thöùc ghi soå
12.2.3. Taøi khoaûn söû duïng
Taøi khoaûn 511 "Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï"
Ghi chuù:
Ñoái vôùi ñôn vò tính thueá GTGT theo ...
Chöông 6
Chöông 6
KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ CHI PHÍ KINH
KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ CHI PHÍ KINH
DOANH
DOANH
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh 9 10 880