Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán hàng tồn kho

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5411 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chöông 4

KEÁ TOAÙN
HÀNG TỒN
KHO

7.2 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
1.

Khaùi nieäm vaø nhieäm vuï



Khaùi nieäm
Nguyeân vaät lieäu laø nhöõng taøi saûn
thuoäc nhoùm haøng toàn kho cuûa doanh
nghieäp, laø thaønh phaàn cô baûn caáu
thaønh neân saûn phaåm



Ñaëc ñieåm nguyeân vaät lieäu
Tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát,
thay ñoåi hình daùng ban ñaàu sau quaù
trình söû duïng

2. Phöông phaùp haïch toaùn nguyeân
vaät lieäu (1)



Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân
Moïi nghieäp vuï nhaäp, xuaát vaät lieäu ñeàu
ñöôïc keá toaùn theo doõi, tính toaùn vaø ghi
cheùp moät caùch thöôøng xuyeân.

Trò giaù NVL toàn kho cuoái kyø =
Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù NVL
nhaäp trong kyø – Trò giaù NVL xuaát trong
kyø

2. Phöông phaùp haïch
toaùn
 nguyeân vaät ñònhu (2)
Phöông phaùp kieåm keâ lieä kyø
Trong kyø keá toaùn chæ theo doõi, tính toaùn
vaø ghi cheùp caùc nghieäp vuï nhaäp vaät
lieäu, coøn trò giaù vaät lieäu xuaát chæ ñöôïc
xaùc ñònh moät laàn vaøo cuoái kyø khi coù keát
quaû kieåm keâ vaät lieäu
Trò giaù NVL xuaát trong kyø =
Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù
NVL nhaäp kho trong kyø – Trò giaù NVL
toàn kho cuoái kyø

3. Tính giaù nguyeân vaät
lieäun(1)lieäu ñöôïc tính giaù theo nguyeân
A/ Nguyeâ vaät
taéc giaù goác


Tính giaù nguyeân vaät lieäu nhaäp


Nguyeân vaät lieäu mua ngoaøi

Giaù nhaäp kho NVL = Chi phí mua NVL


Nguyeân vaät lieäu töï saûn xuaát

Giaù nhaäp kho =
= Giaù thaønh thöïc teá saûn xuaát NVL
= Chi phí mua nguyeân vaät lieäu + Chi phí
cheá bieán + Chi phí khaùc

3. Tính giaù nguyeân vaät
lieäu (2)
 Nguyeân vaät lieäu thueâ ngoaøi cheá bieán

Giaù nhaäp kho = Giaù xuaát NVL ñem cheá bieán +
Tieàn thueâ cheá bieán + Chi phí vaän chuyeån, boác dôû
vaät lieäu ñi vaø veà



Nguyeân vaät lieäu ñöôïc caáp
Giaù nhaäp kho = Giaù do ñôn vò caáp thoâng baùo +
Chi phí vaän chuyeån, boác dôû



Nguyeân vaät lieäu nhaän voán goùp
Giaù nhaäp kho laø giaù hôïp lyù do hoäi ñoàng ñònh giaù
xaùc ñònh.



Nguyeân vaät lieäu ñöôïc bieáu taëng
Giaù nhaäp kho laø laø giaù hôïp lyù ñöôïc xaùc ñònh theo
thôøi giaù treân thò tröôøng.



3. Tính giaù nguyeân vaät
lieäu (3)
Tính giaù nguyeân vaät lieäu xuaát

AÙp duïng theo moät trong caùc phöông phaùp sau:
Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh
Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn
Phöông phaùp nhaäp tröôùc, xuaát tröôùc (FIFO)
Phöông phaùp nhaäp sau, xuaát tröôùc (LIFO)

a. Phöông phaùp tính theo giaù ñích danh









Theo phương phaùp naøy trò giaù vaät lieäu xuaát
seõ ñöôïc ...