Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán Nhà nước (Lê Hoàng Phương)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 7634 lần   |   Lượt tải: 14 lần
24/09/2011

MÔN HỌC :

KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
Giáo viên: Lê Hoàng Phương
Email: phuonglhdhcn@yahoo.com.vn
ĐT: 0904524867

CHƢƠNG TRÌNH
Chương 1 : Toå chöùc keá toaùn trong caùc ñôn vò
HCSN
Chương 2 : Kế toán vốn bằng tiền
Chương 3 : Kế toán vật liệu-dụng cụ
Chương 4 : Kế toán tài sản cố định
Chương 5 : Kế toán các khoản thanh toán
Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các
khoản thu HCSN
Chương 7: Kế toán các khoản chi HCSN
Chương 8: Kế toán hoạt động SXKD
Chương 9: Báo cáo kế toán

TÀI LIỆU:
Giáo trình Kế toán Nhà nước – Trường
Đại học Công nghiệp TP.HCM (Khoa Kế
toán – Kiểm toán phát hành)

1

24/09/2011

Chương 1
Toå chöùc keá toaùn trong caùc ñôn vò HCSN

Noäi dung :
I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò
HCSN.
II. Nguyên tắc kế toán, chuẩn mực và chế độ kế
toán tại đơn vị HCSN.
III. Nhiệm vụ vaø toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû
ñôn vò HCSN.

I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn
vò hành chính sự nghiệp (HCSN).
1. Khaùi nieäm Đơn vị HCSN

Ñôn vò HCSN laø ñôn vò đöôïc cô
quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
thaønh laäp nhaèm thöïc hieän nhieäm
vuï chuyeân moân nhaát ñònh hay quaûn
lyù Nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng naøo ñoù.

I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt).

2. Đặc điểm hoạt động tài chính
„(1) Hoaït ñoäng theo döï toaùn ñöôïc caáp coù thaåm
quyeàn giao vaø ñöôïc NSNN caáp toaøn boä hay
moät phaàn kinh phí hoaït ñoäng thöôøng xuyeân.
„(2) Haøng quyù, haøng naêm ñôn vò phaûi laäp döï
toaùn thu chi theo ñònh möùc, cheá ñoä, tieâu chuaån
do nhaø nöôùc quy ñònh.
„(3) Đối với các đơn vị HCSN trong cùng moät
ngaønh doïc ñöôïc toå chöùc thaønh ñôn vò döï toaùn
caùc caáp goàm: Döï toaùn caáp 1; caáp 2; caáp 3.

2

24/09/2011

I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt).

3. Phân loại các Đơn vị HCSN
„(1) Caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc nhö:
Caùc boä, cô quan ngang boä, UBND tænh, caùc
sôû,…
„(2) Caùc ñôn vò söï nghieäp coâng laäp trong Giaùo
duïc-ñaøo taïo, Y teá, Vaên hoaù, Theå thao,…
„(3) Caùc toå chöùc ñoaøn theå xaõ hoäi nhö : Maët
traän toå quoác VN, Lieân ñoaøn LÑVN, Ñoaøn
TNCSHCM,…

I. Moät soá vaán ñeà chung veà keá toaùn taïi ñôn vò hành chính sự nghiệp (tt).

4. Quy trình quản lý tài chính
(1) Lập dự toán thu chi NSNN.
(2)Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính
hằng năm.
(3) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
giao.
(4) Chấp hành chế độ kế toán thống kê theo quy
định.
(5) Lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính quý
và năm.

I. Moät soá vaá...
24/09/2011
1
MÔN HỌC :
KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
Giáo viên: Lê Hoàng Phương
Email: phuonglhdhcn@yahoo.com.vn
ĐT: 0904524867
CHƢƠNG TRÌNH
Chương 1 : Toå chöùc keá toaùn trong caùc ñôn
HCSN
Chương 2 : Kế toán vốn bằng tiền
Chương 3 : Kế toán vật liệu-dụng cụ
Chương 4 : Kế toán tài sản cố định
Chương 5 : Kế toán các khoản thanh toán
Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí các
khoản thu HCSN
Chương 7: Kế toán các khoản chi HCSN
Chương 8: Kế toán hoạt động SXKD
Chương 9: Báo cáo kế toán
TÀI LIỆU:
Giáo trình Kế toán Nhà nước Trường
Đại học Công nghiệp TP.HCM (Khoa Kế
toán Kiểm toán phátnh)
Bài giảng Kế toán Nhà nước (Lê Hoàng Phương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán Nhà nước (Lê Hoàng Phương) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Bài giảng Kế toán Nhà nước (Lê Hoàng Phương) 9 10 451