Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán nợ phải trả

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 5675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 10

K TOÁN N

PH I TR

9/20/2011

10.1 T NG QUAN V N

PH I TR

10.1.1 Các khái ni m
- N ph i tr : là nghĩa v hi n t i c a DN
phát sinh t các giao d ch và s ki n ã
qua mà DN ph i thanh toán t ngu n l c
c a mình. Có 2 lo i: N ng n h n và n
dài h n
+ N ng n h n: Là n mà doanh nghi p
ph i tr trong vòng 1 năm ho c trong m t
chu kỳ kinh doanh bình thư ng.
+ N dài h n: là n mà th i gian tr n trên
1 năm
9/20/2011

10.1 T NG QUAN V N

PH I TR

10.1.2 Các nguyên t c h ch toán
- Theo dõi n ph i tr chi ti t cho t ng ch n
- Ph i phân lo i n thành n ng n h n và n dài
h n
- Cu i niên
k toán s dư n c a các TK n
ph i tr liên quan n ngo i t ph i ư c ánh
giá l i.
- Nh ng khách hàng thư ng xuyên giao d ch n
và s dư bên n l n, k toán ph i ki m tra, i
chi u và vi t biên b n xác nh n n hàng kỳ.
- N ph i tr b ng vàng, b c, á quý ph i ư c
9/20/2011
theo dõi c ch tiêu s lư ng, giá tr theo quy
nh

1

10.2 K TOÁN VAY NG N H N
10.2.1 Ch ng t k toán:
H p ng tin d ng, các kh ư c vay, ch ng t
liên quan n t ch c tín d ng: Gi y báo Có,
gi y báo n , s ph ngân hàng,…các ch ng t
phát sinh t i doanh nghi p
10.2.2 S k toán:
Tùy thu c và hình th c s k toán mà doanh
nghi p áp d ng
10.2.3 Tài kho n s d ng:
TK 311 – Vay ng n h n
9/20/2011

Sơ

h ch toán k toán vay ng n h n
311

152,153,156,211,…
(1)

111,112
(5)

144,244,155,156,
211,213

133
(2)

111,112

144

(6)

(3)

413

(4)
(7b)

331
413

(7a)
9/20/2011

Ví d (Trang 14)
1/ Ngân hàng ngo i thương cho vay
giá 50tr, thu GTGT 10%.
2/ Ngân hàng Á Châu cho vay

mua NVL v nh p kho tr

tr n công ty K 100tr

3/ Công ty D&L tr n ti n mua hàng c a DN. DN yêu c u chuy n
tr vào TK ti n vay ng n h n ngo i thương
4/DN tr n cho ngân hàng Á Châu b ng chuy n kho n 50 tr
5/ Ngân hàng Á Châu tính lãi vay ph i tr và DN ã tr lãi vay b ng
ti n m t
6/ Ngân hàng ngo i thương ã g i gi y báo s n lãi ti n vay 10tr,
tr vào tài kho n ti n g i c a DN.
Yêu c u: Hãy

nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh trên

9/20/2011

2

10.3 K TOÁN N DÀI H N
N H N TR
TOÁ
K/n: N dài h n n h n tr là các kho n n dài
h n ã n h n ph i tr cho ch n trong niên
k toán hi n hành
10.3.1 Ch ng t k toán
H p ng ng d ng, kh ư c vay
B ng kê chi ti t th i gian tr n vay
Các ch ng t khác có liên quan
10.3.2 S k toán
(Tùy vào hình th c k toán mà DN áp d ng)
10.3.3 Tài kho n s d ng:
TK 315 “N dài h n n h n tr ”
10.3.4 Phương pháp h ch toán
9/20/2011

Sơ

h ch toán k toán n dài h n
tr

nh n

315

111,112

342, 341
(2)

(1)

(3b)

(3a)

413

413

9/20/2011

10.3 K TOÁN N

DÀI H N

N H N TR

Ví d : T ...
1
9/20/2011
CHƯƠNG 10
KTOÁN NPHI TR
9/20/2011
10.1.1 Các khái nim
- N phi tr: là nghĩa vhin ti ca DN
phát sinh tcác giao dch và skin đã
qua mà DN phi thanh toán tngun lc
ca mình. Có 2 loi: Nngn hn và n
dài hn
+ Nngn hn: Là n mà doanh nghip
phi trtrong vòng 1 năm hoc trong mt
chu kkinh doanh bình thường.
+ Ndài hn: là nmà thi gian trntrên
1 năm
10.1 TNG QUAN VNPHI TR
9/20/2011
10.1 TNG QUAN VNPHI TR
10.1.2 Các nguyên tc hch toán
- Theo dõi nphi trchi tiết cho tng chn
- Phi phân loi nthành n ngn hn và ndài
hn
- Cui niên độ kế toán sdư nca các TK n
phi trliên quan đến ngoi tphi được đánh
giá li.
- Nhng khách hàng thường xuyên giao dch n
và sdư bên nln, kế toán phi kim tra, đối
chiếu và viết biên bn xác nhn nhàng k.
- Nphi trbng vàng, bc, đá quý phi được
theo dõi cchtiêu slượng, giá trtheo quy
đ
nh
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Bài giảng Kế toán nợ phải trả 9 10 891