Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán nợ phải trả

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 11533 lần   |   Lượt tải: 8 lần
KTDN h c ph n 2 – Chương 10

Mục tiêu:
CHƯƠNG 10

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

Nội dung:
Tổng quan về nợ phải trả

Sinh viên biết phân biệt các khoản nợ phải trả
trong doanh nghiệp.
Sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc và
phương pháp kế toán để hạch toán các khoản
nợ phải trả và lập dự phòng nợ phải trả.

TỔNG QUAN VỀ NỢ PHẢI TRẢ

- Các khái niệm
- Nguyên tắc hạch toán

Kế toán các khoản nợ phải trả
Kế toán phát hành công cụ tài chính
Kế toán lập dự phòng trợ cấp mất việc làm
Kế toán dự phòng nợ phải trả

CÁC KHÁI NIỆM

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

Nợ phải trả
Là nghĩa vụ hiện tại của DN phát sinh từ các
giao dịch và sự kiện đã qua mà DN phải thanh
toán từ các nguồn lực của mình.
Nợ ngắn hạn
Là khoản nợ mà DN có trách nhiệm trả trong
vòng 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.

- Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả
theo từng chủ nợ và theo thời gian trả nợ.
- Đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả
bằng ngoại tệ vào cuối năm (VAS 10 và TT
201/2009/TT-BTC)
- Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu tình
hình công nợ với từng chủ nợ.

Nợ dài hạn
Là khoản nợ có thời gian trả nợ trên 1 năm.

Th.S C Th Thanh Hương

1

KTDN h c ph n 2 – Chương 10

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
Kế toán vay ngắn hạn, dài hạn
Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Kế toán phải trả người lao động
Kế toán phải trả nội bộ
Kế toán phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD
Kế toán phải trả, phải nộp khác

Sơ đồ kế toán vay ngắn hạn, dài hạn
311, 341
(5)

152,153,156,211...
(1)
133

144,244,155,
156,211,213

111,112
(2)
(6)
144, 244
(3)

413
(7b)

1. Chứng từ kế toán

- Hợp đồng tín dụng
- Giấy báo nợ, giấy báo có, Phiếu thu, Phiếu chi
- Sổ phụ ngân hàng
2. Sổ kế toán (Hình thức Nhật ký chung)

- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái TK 311, 341
- Sổ chi tiết TK 311, 341

Kế toán chi phí phải trả

111,112

K TOÁN VAY NG N H N, DÀI H N

331
(4)
413
(7a)

3. Tài khoản sử dụng
TK 311 - Vay ngắn hạn

Ví dụ: Định khoản các NVKTPS sau tại công ty A:
1. Vay ngân hàng ACB: 200 trđ bằng TM, lãi suất cố định
12%/năm, trả lãi hàng tháng, nợ gốc đáo hạn 12 tháng.
2. Vay ngân hàng VietinBank 100.000 USD, đã nhận được
GBC. Tỷ giá thực tế mua vào và bán ra tại thời điểm vay lần
lượt là 20.000 đ/USD và 21.000 đ/USD. Lãi cố định trả sau
1%/tháng, nợ gốc đáo hạn 36 tháng kể từ ngày vay.
3. Do chậm trả lãi vay ngân hàng ACB nên bị phạt 0,5% tổng
tiền vay, ngân hàng đã trừ vào tài khoản của cty.
4. Đến hạn thanh toán nợ gốc của khoản vay ngân hàng ACB
ở nghiệp vụ 1 nhưng công ty được ngân hàng tiếp tục cho vay...
KTDN hc phn 2 – Chương 10
Th.S C Th Thanh Hương 1
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
CHƯƠNG 10
Mục tiêu:
Sinh viên biết phân biệt các khoản nợ phải trả
trong doanh nghiệp.
Sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc
phương pháp kế toán để hạch toán các khoản
nợ phải trả và lập dự phòng nợ phải trả.
Nội dung:
Tổng quan về nợ phải trả
Kế toán các khoản nợ phải trả
Kế toán phát hành công cụ tài chính
Kế toán lập dự phòng trợ cấp mất việc làm
Kế toán dự phòng nợ phải tr
TỔNG QUAN VỀ NỢ PHẢI TRẢ
- Các khái niệm
- Nguyên tắc hạch toán
CÁC KHÁI NIỆM
Nợ phải trả
nghĩa vụ hiện tại của DN phát sinh t các
giao dịch và sự kiện đã qua mà DN phải thanh
toán từ các nguồn lực của mình.
Nợ ngắn hạn
khoản nợ DN có trách nhiệm trả trong
vòng 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.
Nợ dài hạn
Là khoản nợ có thời gian trả nợ trên 1 năm.
NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
- Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả
theo từng chủ nợ và theo thời gian trả nợ.
- Đánh giá lại số dư các khoản n phải trả
bằng ngoại tệ vào cuối năm (VAS 10 và TT
201/2009/TT-BTC)
- Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu tình
hình công nợ với từng chủ nợ.
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Kế toán nợ phải trả 9 10 186