Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán nợ phải trả

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 10: K TOÁN N

PH I TR

Muïc tieâu

Chöông 10

o Khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn veà caùc khoaûn nôï phaûi tr .
o Ñieàu kieän, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn vaø phaùt haønh caùc coâng cuï taøi chính.

KEÁ TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ

o Laäp döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm.
o Döï phoøng nôï phaûi traû.

1

2

10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ

10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ

o 10.1.1.

o 10.1.1.

Caùc khaùi nieäm

Caùc khaùi nieäm

Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh

o Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh

nghieäp phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø söï kieän

nghieäp coù traùch nhieäm phaûi traû trong voøng

ñaõ qua maø doanh nghieäp phaûi thanh toaùn töø

moät naêm hoaëc trong moät chu kyø kinh

caùc nguoàn löïc cuûa mình.

doanh bình thöôøng.
o Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû
nôï treân moät naêm.

3

4

10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn

10.2. KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN

o Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi
tieát.
o Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi
nôï.
o Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá dö cuûa caùc khoaûn nôï
phaûi traû baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù l i
theo höôùng daãn cuûa CM soá 10 “AÛnh höôûng cuûa
vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø cheá ñoä keá
toaùn hieän haønh.
o Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.

o 10.2.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)

5

o 10.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
(SGK)
Nh t ký chung
Ch ng
t

Ch ng t ghi s
Nh t ký ch ng t 4

S cái TK
311

Nh t ký s cái

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 10: K TOÁN N

PH I TR

Taøi khoaûn 311"Vay ngaén haïn"

10.2. KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN

- Soá tieàn ñaõ traû veà caùc
khoaûn vay ngaén haïn
- Soá cheânh leäch tyû giaù
hoái ñoaùi giaûm (Do
ñaùnh giaù laïi nôï vay
baèng ngoaïi teä)
Toång phaùt sinh nôï

o 10.2.3. Keát caáu vaø noäi dung phaûn aùnh cuûa TK
311 "Vay ngaén haïn“

SDÑK: xxxxx
- Soá tieàn vay ngaén haïn
- Soá cheânh leäch tyû giaù
hoái ñoaùi taêng (Do
ñaùnh giaù laïi nôï vay
baèng ngoaïi teä)
Toång phaùt sinh coù
SDCK: Soá tieàn coøn nôï
veà caùc khoaûn vay
ngaén haïn chöa traû.

7

10.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn vay ngaén haïn

10.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn vay ngaén haïn

(1a) Vay ti n mua v t tư, công c
hàng hóa, tr n cho ngư i bán

d ...
CHƯƠNG 10: K TOÁN N PHI TR
1
1
Chöông 10
KEÁ TOAÙN NÔÏ PHAÛI TRAÛ
2
Muïc tieâu
o Khaùi nieäm, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn veà caùc khoaûn nôï phaûi tr.
o Ñieàu kieän, nguyeân taéc vaø phöông phaùp haïch
toaùn vaø phaùt haønh caùc coâng cuï taøi chính.
o Laäp döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm.
o Döï phoøng nôï phaûi traû.
3
10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ
o 10.1.1. Caùc khaùi nieäm
Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh
nghieäp phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø söï kieän
ñaõ qua maø doanh nghieäp phaûi thanh toaùn töø
caùc nguoàn löïc cuûa mình.
4
10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ
o 10.1.1. Caùc khaùi nieäm
o Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh
nghieäp coù traùch nhieäm phaûi traû trong voøng
moät naêm hoaëc trong moät chu kyø kinh
doanh bình thöôøng.
o Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû
nôï treân moät naêm.
5
10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
o Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi
tieát.
o Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi
nôï.
o Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá dö cuûa caùc khoaûn nôï
phaûi traû baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù li
theo höôùng daãn cuûa CM soá 10 “AÛnh ôûng cuûa
vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi” vaø cheá ñoä keá
toaùn hieän haønh.
o Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.
6
10.2. KEÁ TOAÙN VAY NGAÉN HAÏN
o 10.2.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
o 10.2.2. Soå keá toaùn vaø quy trình ghi soå keá toaùn
(SGK)
Chng
t
Nht s cái
Nht chung
Chng t ghi s
Nht chng t 4
S cái TK
311
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Kế toán nợ phải trả 9 10 729