Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán quản trị 2 chương 6

Được đăng lên bởi Thu Thủy
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
1.1.KHÁI
KHÁINIỆM
NIỆMVÀ
VÀPHÂN
PHÂNLOẠI
LOẠICÁC
CÁCTRUNG
TRUNGTÂM
TÂMTRÁCH
TRÁCHNHIỆM
NHIỆM

2.
2.BÁO
BÁOCÁO
CÁOBỘ
BỘPHẬN
PHẬNVÀ
VÀPHÂN
PHÂNTÍCH
TÍCHBÁO
BÁOCÁO
CÁOBỘ
BỘPHẬN
PHẬN

3.3.PHÂN
PHÂNBỔ
BỔCHI
CHIPHÍ
PHÍGIÁN
GIÁNTIẾP
TIẾPCHO
CHOCÁC
CÁCBỘ
BỘPHẬN
PHẬN

4.4.PP
PPXÁC
XÁCĐỊNH
ĐỊNHCPSP
CPSP VÀ
VÀPT
PTBCKQKD
BCKQKDTHEO
THEOCÁC
CÁCPPXĐCP
PPXĐCP

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TT TN
1.1. Khái niệm TTTN
1.2.Phân loại TTTN và nội dung kế toán
1.3. Hệ thống BCKTTN

1.1 KHÁI NIỆM TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM
- TTTN là một bộ phận trong một tổ chức HĐ mà nhà
QTBP chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của BP mình
đối với nhà QTCC.
- TTTN được hình thành từ đặc điểm tổ chức BMHĐ của
từng DN và nó phụ thuộc và đặc điểm KD
- TTTN phát huy tác dụng khi cơ chế QLTC phân cấp cụ
thể cho từng người, từng bộ phận gắn với trách nhiệm,
nghĩa vụ ..

1.1 KHÁI NIỆM TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

1.1 KHÁI NIỆM TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

1.2. PHÂN LOẠI TT TN VÀ NỘI DUNG KẾ TOÁN
TTTN chi phí.
TTTN doanh thu
TNTT Lợi nhuận
TTTT Đầu tư

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ
- TTTN chi phí thường được hình thành tại các PX, đội
SX.
- Mục tiêu của TTTN CP là tối thiểu hóa
- Kế toán TN chi phí có nhiệm vụ:
+ Kiểm soát các khoản mục và yếu tố chi phí phát sinh
theo các ĐM và DT đã xây dựng.
+ Lập BC chi phí SX, giá thành SP theo yêu cầu quản trị.
+ Phân tích sự biến động của các ĐMCP

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM DOANH THU
- TTTN DT thường phát sinh tại các BPBH như cửa hàng,
siêu thị
- Mục tiêu TTTN DT là tối đa hóa doanh thu.
- Đầu vào của TT là số lượng và chất lượng hàng hóa,
Đầu ra đó là doanh thu bán hàng.
- KTTN lập báo cáo về DT các mặt hàng, ngành hàng, thị
trường, thời gian…
- Từ đó phân tích DT của từng mặt hàng, thị trường,thời
gian…

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM LỢI NHUẬN
- TTTN LN thường phát sinh tại phòng kế toán,ban giám
đốc
- Mục tiêu TTTN LN là tối đa hóa .
-Đầu vào của TT LN là doanh thu và chi phí.
- Đầu ra của TTLN là LN góp, LN thuần...
- KTTN lập báo cáo KQKD theo các cách phân loại CP.
- Từ đó phân tích BCKQKD theo yêu cầu quản trị nhằm
đưa ra các thông tin phục vụ DN…

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ
- TTĐT thường phát sinh tại Phòng đầu tư, BGĐ gắn với
trách nhiệm QT cấp cao.
- Mục tiêu TTĐT là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Để đánh giá trách nhiệm của TTĐT,chỉ tiêu ROI được sử
dụng :

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM ĐẦU TƯ
Thông qua ROI được xác định trách nhiệm của nhà quản
trị các cấp
Ngoài chỉ tiêu ROI, để đánh giá TNTTĐT còn sử dụng ch...
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM
1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM
2. BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN
2. BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN
3. PHÂN BỔ CHI PHÍ GIÁN TIẾP CHO CÁC BỘ PHẬN
3. PHÂN BỔ CHI PHÍ GIÁN TIẾP CHO CÁC BỘ PHẬN
4. PP XÁC ĐỊNH CPSP VÀ PT BCKQKD THEO CÁC PPXĐCP
4. PP XÁC ĐỊNH CPSP VÀ PT BCKQKD THEO CÁC PPXĐCP
Bài giảng kế toán quản trị 2 chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán quản trị 2 chương 6 - Người đăng: Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng kế toán quản trị 2 chương 6 9 10 151