Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ HỆ CAO HỌC ĐỨC; MỘT SỐ IAS; IFRS

Được đăng lên bởi hangnguyen65
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Advanced Financial Accounting
Part I

Master of Accounting & Controlling
Winter Semester 2013/14
Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB
aschfalk@hwr-berlin.de

International Financial Reporting Standards
Part I: IFRS
1. Introduction to International Financial Reporting Standards
2. IASB Framework
3. Presentation of Financial Statements (IAS 1)
4. Inventories (IAS 2)/Construction Contracts (IAS 11)
5. Deferred Taxes (IAS 12)
6. Property, Plant and Equipment (IAS 16)
7. Investment Property (IAS 40)
8. Intangible Assets (IAS 38)
9. Goodwill (IFRS 3)
Master 2013/14

Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB

2

1

International Financial Reporting Standards
10. Impairment of Assets (IAS 36)
11. Provisions (IAS 37)
12. Financial Instruments (IAS32/IAS 39/IFRS 9)
13. Statement of Comprehensive Income
14. Statement of Changes in Equity
15. Notes
16. Cash flow statements (IAS 7)
17. Earnings per share (IAS 33)
18. Operating Segments (IFRS 8

Master 2013/14

Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB

3

Part II: Group Accounting
Part II: Group Accounting
1. Consolidated financial statements (IFRS 10)
2. Business Combinations (IFRS 3)
3. Consolidation of capital
4. Indebtedness
5. Unrealized profits
6. Investments in associates (IAS 28)

2

Advanced Financial Accounting
Two written exams:
1. Exam: November, 26 th
2. Exam: January, 28 th
90 Minutes each!
Additionally:
Repetition at beginning of class!

Advanced Financial Accounting
Datum

Repetition

22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.

Klausur

3.12.
10.12.
17.12.
7.1.
14.1.
21.1.
28.1.

WS 2012/13

Klausur

Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB

6

3

International Financial Reporting Standards

§Master 2013/14

Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB

7

International Financial Reporting Standards

Basic Literature:
Mirza, Abbas A./Holt, Graham J.: Practical Implementation Guide and
Workbook for IFRS, Ed. 3, 2011.
Additional Literature:
Epstein, Barry J./Abbas, Ali Mirza: Wiley IFRS 2011,
Interpretation and Application of International Accounting and
Financial Reporting Standards.
IFRS / IAS Standards

Master 2013/14

Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB

8

4

International Financial Reporting Standards

Basic Literature:
Mirza, Abbas A./Holt, Graham J.: Practical Implementation Guide and
Workbook for IFRS, Ed. 3, 2011.
Additional Literature:
Epstein, Barry J./Abbas, Ali Mirza: Wiley IFRS 2013,
Interpretation and Application of International Accounting and
Financial Reporting Stan...
1
Advanced Financial Accounting
Part I
Master of Accounting & Controlling
Winter Semester 2013/14
Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB
aschfalk@hwr-berlin.de
Prof. Dr. Agnes Aschfalk-Evertz, WP, StB
International Financial Reporting Standards
Part I: IFRS
1. Introduction to International Financial Reporting Standards
2. IASB Framework
3. Presentation of Financial Statements (IAS 1)
4. Inventories (IAS 2)/Construction Contracts (IAS 11)
5. Deferred Taxes (IAS 12)
6. Property, Plant and Equipment (IAS 16)
7. Investment Property (IAS 40)
8. Intangible Assets (IAS 38)
9. Goodwill (IFRS 3)
Master 2013/14 2
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ HỆ CAO HỌC ĐỨC; MỘT SỐ IAS; IFRS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ HỆ CAO HỌC ĐỨC; MỘT SỐ IAS; IFRS - Người đăng: hangnguyen65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ HỆ CAO HỌC ĐỨC; MỘT SỐ IAS; IFRS 9 10 296