Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán quốc tế

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC
KẾ TOÁN QUỐC TẾ.
Mục đich của chương I:giúp cho sinh viên nắm được một số vấn đề sauhình thành và
vai trò của kế
Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng và 5 tiết thảo luận)
1.1 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA KẾ
TOÁN QUỐC TẾ.
1.1.1 Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và vai trò của thông tin kế toán.
Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hàng loạt các nhân tố quốc tế nảy sinh tác động
tới sự thay đổi kế toán, đó là: Sự độc lập về kinh tế, chính trị, đầu tư nước ngoài trực tiếp; các
chiến lược kinh doanh đa quốc gia; công nghệ mới; sự phát triển của thị trường tài chính quốc
tế; sự mở rộng các dịch vụ tài chính và kinh doanh quốc tế...
Nhân tố thúc đẩy sự thay đổi về kế toán nảy sinh từ sự lớn mạnh độc lập quốc tế và từ
sự hài hòa các quy tắc của các mối qian hệ kinh tế, tài chính quốc tế. Sự phân biệt giữa Đông
và Tây (các nước XHCN kế hoạch hóa tập trung và các nước tư bản Tây Âu), giữa Nam và
BẮc (các nước phát triển và các nước đang phát triển) làm nảy sinh sự thay đổi nhanh chóng
về mức độ chính trị dẫn tới sự thay đổi kinh tế, làm thay đổi cơ cấu kinh doanh và kế toán
quốc tế. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và Trung Quốc đã
thay đổi theo hướng tiếp cận kinh tế thị trường trong sự phát triển của họ. Hơn nữa sự phát
triển rộng khắp xu hướng điều tiết của thị trường và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở
các nước phát triển và đang phát triển đã gợi mở ra nhiều cơ hội mới cho đầu tư nước ngoài,
liên doanh, liên kết quốc tế.
Mặt khác, các tập đoàn kinh tế như cộng đồng chung Châu Âu (EU) có ảnh hưởng rất
lớn tới tiến trình nhất thể hóa nền kinh tế thế giới thông qua sự tự do hóa thị trường, hàng hóa,
nhân công và vốn giữa các quốc gia. Trong những năm gần đây, EU đã hợp nhất như một
khối kinh tế, chính trị lớn, là một thành viên tập hợp nhiều quốc gia, tạo nên một thị trường
tiêu dùng tiềm năng với khoảng 350 triệu người tiêu dùng. Các tổ chức quốc tế như liên hợp
quốc (UN), tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, OECD tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa.
Ngày nay, các thị trường tài chính quốc tế đòi hỏi sự hài hòa những điểm không tương
đồng về chính sách thuế, kiểm soát trao đổi giới hạn đầu tư, yếu cầu những nguyên tắc kế
toán.
Sự thay đổi quốc tế hóa đòi hỏi sự thay đổi nhanh chóng và năng động bản chất của kế
toán quốc tế. Truyền thống và thực hành kế toán của mỗi quốc gia sẽ là những thử thách trong
những năm trước mắt với nhiều vấn đề mới nảy s...
CHƯƠNG 1
GII THIU TNG QUAN V K TOÁN
QUC T VÀ CÁC CHUN MC
K TOÁN QUC T.
Mc đich ca chương I:giúp cho sinh viên nm được mt s vn đề sauhình thành và
vai trò ca kế
S tiết: 15 tiết (10 tiết ging và 5 tiết tho lun)
1.1 S CN THIT KHÁCH QUAN VÀ LCH S HÌNH THÀNH CA K
TOÁN QUC T.
1.1.1 Xu hướng toàn cu hóa nn kinh tế và vai trò ca thông tin kế toán.
Vi xu hướng toàn cu hóa hin nay, hàng lot các nhân t quc tế ny sinh tác động
ti s thay đổi kế toán, đó là: S độc lp v kinh tế, chính tr, đầu tư nước ngoài trc tiếp; các
chiến lược kinh doanh đa quc gia; công ngh mi; s phát trin ca th trường tài chính quc
tế; s m rng các dch v tài chính và kinh doanh quc tế...
Nhân t thúc đẩy s thay đổi v kế toán ny sinh t s ln mnh độc lp quc tế và t
s hài hòa các quy tc ca các mi qian h kinh tế, tài chính quc tế. S phân bit gia Đông
và Tây (các nước XHCN kế hoch hóa tp trung và các nước tư bn Tây Âu), gia Nam và
Bc (các nước phát trin và các nước đang phát trin) làm ny sinh s thay đổi nhanh chóng
v mc độ chính tr dn ti s thay đổi kinh tế, làm thay đổi cơ cu kinh doanh và kế toán
quc tế. Kinh tế kế hoch hóa tp trung ca Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và Trung Quc đã
thay đổi theo hướng tiếp cn kinh tế th trường trong s phát trin ca h. Hơn na s phát
trin rng khp xu hướng điu tiết ca th trường và c phn hóa doanh nghip nhà nước
các nước phát trin và đang phát trin đã gi m ra nhiu cơ hi mi cho đầu tư nước ngoài,
liên doanh, liên kết quc tế.
Mt khác, các tp đoàn kinh tế như cng đồng chung Châu Âu (EU) có nh hưởng rt
ln ti tiến trình nht th hóa nn kinh tế thế gii thông qua s t do hóa th trường, hàng hóa,
nhân công và vn gia các quc gia. Trong nhng năm gn đây, EU đã hp nht như mt
khi kinh tế, chính tr ln, là mt thành viên tp hp nhiu quc gia, to nên mt th trường
tiêu dùng tim năng vi khong 350 triu người tiêu dùng. Các t chc quc tế như liên hp
quc (UN), t chc phát trin kinh tế - xã hi, OECD tham gia vào tiến trình toàn cu hóa.
Ngày nay, các th trường tài chính quc tế đòi hi s hài hòa nhng đim không tương
đồng v chính sách thuế, kim soát trao đổi gii hn đầu tư, yếu cu nhng nguyên tc kế
toán.
S thay đổi quc tế hóa đòi hi s thay đổi nhanh chóng và năng động bn cht ca kế
toán quc tế. Truyn thng và thc hành kế toán ca mi quc gia s là nhng th thách trong
nhng năm trước mt vi nhiu vn đề mi ny sinh và thc đẩy quá trình tăng cường hài hóa
quc tế.
1.1.2 Lch s hình thành, chc năng nhim v ca kế toán quc tế.
Bài giảng kế toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán quốc tế - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng kế toán quốc tế 9 10 162