Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 8
KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH

Muïc tieâu Chöông 8







Khaùi nieäm veà TSCĐ
Phaân bieät TSCĐ vôùi caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn.
Nguyeân taéc, ñieàu kieän vaø phöông phaùp ghi nhaän TSCĐ.
Caùc vaán ñeà lieân quan sau khi ghi nhaän ban ñaàu cuûa TSCĐ.
Haïch toaùn ñöôïc tình hình bieán ñoäng cuûa TSCĐ.
Naém ñöôïc caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khaáu hao TSCÑ.

8.1. KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH (TSCÑ) HÖÕU HÌNH
 8.1.1. Khaùi nieäm
 Taøi saûn coá ñònh höõu hình laø nhöõng taøi saûn coù hình thaùi vaät chaát
do doanh nghieäp naém giöõ ñeå söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát,
kinh doanh phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ghi nhaän TSCÑ höõu hình.

8.1.2. Tieâu chuaån ghi nhaän
Boán tieâu chuaån ghi nhận TSCĐ hữu hình:
 (1) Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông
lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù;
 (2) Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät
caùch ñaùng tin caäy;
 (3) Thôøi gian söû duïng öôùc tính treân 1 naêm;
 (4) Coù ñuû tieâu chuaån giaù trò theo quy ñònh hieän
haønh.

8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
hình

 TSCÑ höõu hình mua saém:
 Nguyeân giaù
 Giaù mua (tröø caùc khoaûn ñöôïc chieát khaáu thöông maïi,
giaûm giaù)
 Caùc khoaûn thueá (khoâng bao goàm caùc khoaûn thueá
ñöôïc hoaøn laïi)
 Caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn
vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng

8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
 TSCÑ höõu hình do ñaàu tö xaây döïng cô baûn theo phöông
hình c giao thaàu:
thöù

-

Nguyeân giaù
Giaù quyeát toaùn coâng trình ñaàu tö xaây döïng
Caùc chi phí lieân quan tröïc tieáp khaùc
Leä phí tröôùc baï (neáu coù).

8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ höõu
hình
 TSCÑ höõu hình mua traû chaäm:

 Nguyeân giaù TSCÑ ñoù ñöôïc phaûn aùnh theo giaù mua
traû ngay taïi thôøi ñieåm mua
 Khoaûn cheânh leäch giöõa giaù mua traû chaäm vaø giaù
mua traû tieàn ngay ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí theo
kyø haïn thanh toaùn, tröø khi soá cheânh leäch ñoù ñöôïc
tính vaøo nguyeân giaù TSCÑ höõu hình (voán hoùa) theo
quy ñònh cuûa Chuaån möïc “Chi phí ñi vay”.

8.1.3. Caùc nguyeân taéc tính giaù TSCÑ
höõu hình
 TSCÑ höõu hình töï xaây döïng hoaëc töï cheá:
 Nguyeân giaù gồm
– Giaù thaønh thöïc teá cuûa TSCÑ töï xaây döïng hoaëc töï cheá
– Chi phí laép ñaët, chaïy thöû
 Tröôøng hôïp doanh nghieäp duøng saûn phaåm do mình saûn xuaát
ra ñeå chuyeån thaønh TSCÑ:
– Nguyeân giaù gồm:
+ Chi phí saûn xuaát saûn phaåm
+ Caùc chi phí tröïc tieáp lieân quan ñeán vieäc ñöa TSCÑ v...
Chöông 8
KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
Bài giảng Kế toán tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán tài sản cố định - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài giảng Kế toán tài sản cố định 9 10 734