Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 13: K TOÁN THU NH P KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

CHƯƠNG 13

K TOÁN DOANH NGHI P 2
L P: TCKT38
S tín ch : 5

K TOÁN THU NH P KHÁC
VÀ CHI PHÍ KHÁC
(VAS 14)
(6 ti t)

1

Muïc tieâu

2

13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN

Khaùi nieäm nguyeân taéc keá toaùn vaø phöông phaùp haïch toaùn

Ho t đ ng thanh lý, như ng bán TSCĐ
B i thư ng h p đ ng, b o hi m
Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc

N ph i thu đã xóa s nhưng thu đư c
Thu đư c gi m, đư c hoàn
Ti n thư ng, quà bi u, quà t ng

Chi phí khaùc

…

3

4

13.1.2. Nhi m v k toán

13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN

Ghi chép, theo dõi, ph n ánh k p th i t ng
kho n chi phí, thu nh p khác phát sinh trong
kỳ.

Thu nh p khác là nh ng kho n góp ph n làm
tăng v n ch s h u t ho t đ ng ngoài các
ho t đ ng t o ra doanh thu

Tính toán, ph n ánh chính xác, đ y đ các
k t qu ho t đ ng khác.

Chi phí khác bao g m các chi phí ngoài các
chi phí s n xu t, kinh doanh phát sinh trong
quá trình ho t đ ng kinh doanh thông
thư ng c a doanh nghi p

5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 13: K TOÁN THU NH P KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC
13.2. K TOÁN THU NH P KHÁC
13.2.2. S k toán

13.2. K TOÁN THU NH P KHÁC
13.2.1. Ch ng t
Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán
hàng;

13.2.2.1. Đ i v i hình th c k toán
nh t ký chung

Biên b n vi ph m h p đ ng;

13.2.2.2. Đ i v i hình th c k toán
Nh t ký s cái

Biên b n thanh lý h p đ ng;

13.2.2.3. Đ i v i hình th c k toán
Nh t ký ch ng t

Quy t đ nh thanh lý/như ng
bánTSCĐ;
Các ch ng t
liên quan.

13.2.2.4. Đ i v i hình th c k toán
Ch ng t ghi s

k toán khác có

13.2.2.5. Đ i v i hình th c k toán
trên máy vi tính
7

8

13.2.4. M t s nghi p v kinh t phát sinh
ch y u

13.2.3. Tài kho n s d ng

211

711

811

TK 711

214

3331

111, 112, 131

Thanh lý TSCĐ
T i công ty A, trong tháng có các nghi p v :
1. Bán 1 TSCĐ h u hình, NG 250 tr, đã kh u hao
150 tr. Giá thanh toán 110 tr, đã bao g m VAT
10%, đã nh n gi y báo có.
9

10

13.2.4. M t s nghi p v kinh t phát sinh
ch y u

13.2.4. M t s nghi p v kinh t phát sinh ch y u

211

223

214

152, 153, 156

711

223

711

811

111, 112

Thu ti n ph t do vi ph m h p đ ng
Đư c ti n b o hi m

711

811

338, 344

Góp v n b ng TS
2. Đ u tư vào công ty Z m t s hàng hóa tr giá 100
tri u, đư c H i đ ng th m đ nh l i giá là 120 tri u,
bi t ph n góp v n c a công ty A vào công ty Z là
30%

Kh u tr vào ti n ký qu , ký cư...
CHƯƠNG 13: K TOÁN THU NHP KHÁC CHI PHÍ KHÁC
1
1
K TOÁN DOANH NGHIP 2
LP: TCKT38
S tín ch: 5
2
K TOÁN THU NHP KHÁC
VÀ CHI PHÍ KHÁC
(VAS 14)
(6 tiết)
CHƯƠNG 13
3
Muïc tieâuMuïc tieâu
Chi phí khaùc
Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc
Khaùi nieäm nguyeân taéc keá toaùn vaø phöông phaùp haïch toaùn
4
13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN
Hot đng thanh lý, nhưng bán TSCĐ
Bi thưng hp đng, bo him
N phi thu đã xóa s nhưng thu đưc
Thuế đưc gim, đưc hoàn
Tin thưng, quà biếu, quà tng
5
13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN13.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN
Thu nhp khác là nhng khon góp phn làm
tăng vn ch s hu t hot đng ngoài các
hot đng to ra doanh thu
Chi phí khác bao gm các chi phí ngoài các
chi phí sn xut, kinh doanh phát sinh trong
quá trình hot đng kinh doanh thông
thưng ca doanh nghip
6
13.1.2. Nhim v kế toán 13.1.2. Nhim v kế toán
Ghi chép, theo dõi, phn ánh kp thi tng
khon chi phí, thu nhp khác phát sinh trong
k.
Tính toán, phn ánh chính xác, đy đ các
kết qu hot đng khác.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Kế toán thu nhập khác và chi phí khác - Trang 2
Bài giảng Kế toán thu nhập khác và chi phí khác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 9 10 289