Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN NGỌC THỦY
BỘ MÔN KẾ TOÁN- KHOA KINH TẾ
Email: thuyntn@vxut.edu.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế, TS. Phan Đức
Dũng, NXB Lao động- xã hội, 2012
- Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp, PGS-TS
Nghiêm Văn Lợi, Ths Nguyễn Minh Đức, NXB tài chính,
2009
- Giáo trình kế toán thuế, PGS-TS Đặng Văn Nhanh, PGSTS Quách Đức Pháp, NXB trường Đại học kinh doanh &
công nghệ Hà Nội, 2012
- Giáo trình thuế, PGS-TS Nguyễn Thị Liện, PGS-TS
Nguyễn Văn Hiệu, NXB tài chính, 2012

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
-

Chương 1: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế
Chương 2: Kế toán thuế TTĐB
Chương 3: Kế toán thuế XNK
Chương 4: Kế toán thuế GTGT
Chương 5: Kế toán thuế TNDN
Chương 6: Kế toán thuế TNCN

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ
KẾ TOÁN THUẾ

MỤC TIÊU HỌC TẬP
• Hiểu được thuế là gì? Vai trò của thuế trong nền kinh tế
• Hiểu được các yếu tố cấu thành một sắc thuế
• Hiểu được cách phân loại thuế, phương thức đánh thuế,
cơ sở đánh thuế
• Hiểu được tại sao cần thiết phải học kế toán thuế.
Thuế và kế toán thuế khác nhau như thế nào?
• Hiểu được kế toán thuế Việt Nam hiện hành là gì?

1.1. Tổng quan về thuế
1.1.1. Thuế và vai trò của thuế
a)Khái niệm:
Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định
cho các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp cho nhà nước
bằng một phần thu nhập của mình nhằm tập trung một bộ
phận quyền lực, của cải xã hội vào ngân sách nhà nước để
đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước thích ứng với từng
giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế- xã hội.

1.1. Tổng quan về thuế
1.1.1. Thuế và vai trò của thuế
b) Vai trò của thuế
-Thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho
Nhà nước. Nguồn thu ngân sách Nhà nước có thể gia tăng
khi và chỉ khi nền kinh tế có sự tăng trưởng và đạt năng
suất hiệu quả cao

1.1. Tổng quan về thuế
1.1.1. Vai trò của thuế
b)Vai trò của thuế
Thuế là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế
thị trường

1.1. Tổng quan về thuế
1.1.1. Thuế và vai trò của thuế
b) Vai trò của thuế
Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã
hội trong phân phối

1.1. Tổng quan về thuế
1.1.1. Thuế và vai trò của thuế
b) Vai trò của thuế
Thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt
động sản xuất kinh doanh

...
GI NG VIÊN: NGUY N NG C TH Y
Email: thuyntn@vxut.edu.vn
B MÔN K TOÁN- KHOA KINH T
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 9 10 276